Nya krav på försäljningsannonser för hundar och katter och överlåtelse av djur på kommande

Lagen om djurvälfärd som träder i kraft i januari 2024 medför nya krav på försäljningsannonsering gällande hundar och katter samt på överlåtelse av djur till en ny ägare. I lagen föreskrivs om minimikrav för de uppgifter som ska lämnas vid marknadsföring som gäller försäljning eller annan överlåtelse av hundar och katter samt om de uppgifter som ska lämnas till den nya ägaren i samband med överlåtelse av djur. Dessutom har försäljningssätten och försäljningsställena för djur begränsats.

Syftet med de nya kraven är att säkerställa djurens välfärd och förebygga valpfabriker genom att förbättra spårbarheten hos de hundar och katter som säljs. Syftet med kraven på uppgifterna som ska lämnas i samband med överlåtelse av djur är att förebygga fel i skötseln av djuret på grund av bristande information och att säkerställa att mottagaren är medveten om den vård som djurindividen behöver.

Försäljningsannonser

När en hund eller katt bjuds ut till försäljning eller på annat sätt överlåts, ska följande uppgifter alltid lämnas i marknadsföringen:

  • säljarens eller en annan överlåtares namn

I försäljningsannonser för hundar och katter är säljaren eller en annan överlåtare oftast en fysisk person, men säljaren eller en annan överlåtare kan också vara till exempel en djurskyddsförening eller en annan juridisk person.

  • kod som specificerar verksamheten

Om säljaren eller en annan överlåtare bedriver yrkesmässigt eller annars storskaligt hållande av hundar eller katter, ska i annonsen dessutom anges en kod som specificerar verksamheten, dvs. aktörens kundsignum eller lägenhetssignum som syns i djurhållar- och djurhållningsplatsregistret. I fråga om utländska aktörer kan man vid behov identifiera säljaren med hjälp av det s.k. signumet för den avsändande anläggningen enligt TRACES-systemet.

  • djurets födelsedatum, ålder eller uppskattning av djurets ålder
  • det land där djuret har fötts, om det är något annat än Finland
  • var djuret finns

Om foton används i marknadsföringen, ska åtminstone ett foto föreställa det djur som annonsen gäller eller djurets moder. Denna information ska framgå av fotona.

Kraven gäller också annonser där hundar eller katter bjuds ut för överlåtelse på annat sätt än genom försäljning av djuret.

Begränsningar som gäller försäljning av djur

Ryggradsdjur och bläckfiskar får inte saluföras på torg och marknader eller på andra publikevenemang än sådana där avsikten är att förevisa djur. Djur får inte heller föras omkring för att saluföras på olika ställen eller hållas i skyltfönster. Hundar, katter, frettar, samt aror, gråjakor och amazonpapegojor samt andra stora papegojarter får inte säljas i djuraffärer.  Djur får inte heller överlåtas som lotteri- eller tävlingsvinst.  Ett djur får inte permanent överlåtas till en person under 16 år utan vårdnadshavarens samtycke.

Syftet med begränsningarna är att säkerställa att anskaffningen av ett djur alltid grundar sig på övervägande. Innan man skaffar ett djur måste man i allmänhet göra förberedelser, såsom att skaffa nödvändiga utrymmen, föda och utrustning för djuret samt sätta sig in i och förbereda sig på skötseln av djuret.

Uppgifter som ska lämnas i samband med överlåtelse av djur

I samband med överlåtelse av djur ska säljaren ge mottagaren behövliga uppgifter om skötseln av djuret, djurhållningsplatsen och andra omständigheter som är väsentliga med tanke på djurets välfärd. Om djuret är sjukt eller skadat ska även detta meddelas. Skyldigheten att lämna uppgifter gäller också tillfällig överlåtelse.

Sidan har senast uppdaterats 15.3.2024