Kaniner och gnagare

Enligt EU:s djurhälsoförordning som tillämpas från och med den 21 april 2021 ska djurhållningsplatser för alla landdjur registreras. Detta krav gäller dock inte sällskapsdjur som hålls i hushåll, veterinärstationer och kliniker eller djurhållningsplatser som kräver separat godkännande. Registreringskravet blev nytt till exempel för produktionskaniner.

När ska djurhållningsplatserna för kaniner registreras

Registrera djurhållningsplatserna för kaniner som används för päls- och köttproduktionsändamål i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret. Registrera också en djurhållningsanmälan om kaniner på djurhållningsplatsen. Registreringen görs hos den egna kommunens landsbygdsnäringsmyndighet på blanketter eller elektroniskt på sidan epr.ruokavirasto.fi innan djurhållningen inleds. Ifall det sker ändringar i registeruppgifterna (uppgifter om aktören, djurhållningsplatsen eller djurhållningen) eller om djurhållningen upphör, ska det anmälas till registret senast inom 30 dagar från händelsen.

Yrkesmässigt eller annars storskaligt hållande av sällskapsdjur

Om hållandet av kaniner eller gnagare är yrkesmässigt eller annars storskaligt hållande av sällskaps- och hobbydjur enligt lagen om djurvälfärd, ska du göra en anmälan om detta till regionförvaltningsverket enligt lagen om djurvälfärd. För sådant hållande av kaniner eller gnagare gäller också skyldigheten att registrera djurhållningsplatsen enligt djurhälsoförordningen (EU) 2016/429. I praktiken kan dessa skyldigheter skötas med samma anmälan till Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret genom att registrera djurhållningsplatsen och göra en anmälan om djurhållningsverksamheten. Anmälan kan göras på en blankett till regionförvaltningsverket eller i det elektroniska Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret: epr.ruokavirasto.fi.

Journalöring över djurhållningsplatsen

En aktör på en djurhållningsplats har skyldighet att journalföra och spara uppgifter. För varje registrerad djurhållningsplats ska det föras journal över djurarter, djurkategorier, antalet djur och i tillämpliga fall identifieringsuppgifter på djurhållningsplatsen. Om djuret har märkts individuellt med identifieringsmärken, antecknas i journalföringen identifieringskoden på identifieringsmärket. Dessutom ska journal föras över djur som kommer till och lämnar djurhållningsplatsen. Av förflyttningsuppgifterna ska framgå det individuella djurhållningsplatssignumet för avgångs- och destinationsdjurhållningsplatsen samt datumet för förflyttningen. Det ska också föras journal över djurens dödlighet på djurhållningsplatsen. Om djuren har märkts individuellt med identifieringsmärken, antecknas i journalföringen det döda djurets identifieringskod och dödsdatum. Om djuren inte identifieras individuellt, antecknas i journalföringen antalet döda djur och dödsdatum.

Uppgifterna ska journalföras och sparas i pappersform eller elektronisk form. Uppgifterna ska journalföras senast den tredje dagen efter händelsen i djurhållningsplatsens journalföring. Journalföringen ska sparas i minst tre år från utgången av det år då den senaste anteckningen om djuret har registrerats i journalföringen.

Sidan har senast uppdaterats 5.4.2024