Microchip för identifiering av kamel- och hjortdjur kan beställas från Livsmedelsverket

14. september 2022

Enligt EU:s djurhälsolag skall inhägnade kameldjur såsom lama och alpacka, samt hjortdjur såsom rådjur och renar märkas med individuella öronmärken eller microchip. Dessa identifierare kan nu beställas från Livsmedelsverkets webbsidor eller från får- och getregistrets kundservice. 

Alla kameldjur-och hjortdjur födda från och med 21.4.2021 bör vara märkta med individuella identifierare

Från och med 21.4.2021 födda kameldjur såsom lama och alpacka, samt hjortdjur såsom rådjur och renar ska märkas med Livsmedelsverkets godkända individuella öronmärken i vartdera örat eller med ett microchip. Identifieraren ska innehålla landskod och djurets individuella identifieringsnummer. Märkningskravet gäller också sällskapsdjur. Identifierarna ska fastsättas före djuret flyttas från födelsedjuranläggningen, men dock senast vid 9 månaders ålder. Ett djur som är omärkt eller är bristfälligt märkt får inte överlåtas, flyttas från djurhållningsplasten, tas emot till en annan djurhållningsplats eller transporteras för slakt.  För identifiering av renar som hålls på renskötselområdet och hjortdjur som hålls på ett isolerat område under naturliga förhållanden har stadgats undantag. Mer information finns på vår webbsida Kamel- och hjortdjur.

Kom även ihåg att kamel- och hjortdjurens djurhållningsplatser bör registreras och dess aktörer har djurhållningsplatsen bokföringsplikt. mer information finns på vår webbsida Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret.

Anskaffning av identifierare

Av Livsmedelsverket godkända öronmärken och microchip kan beställas via Livsmedelsverkets webbsida eller genom att ringa till djurregistrets kundtjänst (får-och getregistrets kundtjänst); kontaktuppgifterna hittas i slutet av detta meddelande. I samband med beställningen krävs bland annat kommunikationskod (kundsignum eller lägenhetssignum) samt djurarten som beställningen gäller. Kommunikationskoden kan granskas via djurhållar-och djurhållningsplatsregistret, eller genom att fråga djurregistrets kundtjänst eller sin hemkommuns landsbygdsnäringsmyndighet.

Djurregistrets kundtjänst tar emot beställningar av öronmärken och levererar dem vidare till leverantören. Reklamationer gällande identifierare och dess fakturering bör riktas direkt till leverantören i fråga.  Tillgängligheten och kompatibiliteten gällande fastsättningstång för öronmärken och andra tillbehör såsom chipavläsare bör säkerställas direkt från leverantören. Mer information finns på vår webbsida Identifierare för kamel- och hjortdjur.

Identifierarna är avgiftsbelagda

Identifieraren förses med landskod och djurets individnummer (EU-signum). Livsmedelsverket tar en avgift på 1,50 euro för varje nytt individnummer (öronmärke eller microchip). Avgiften baserar sig på Jord-och Skogsbruksministeriets förordning (1193/2021) och faktureras per beställda individnummer en gång per år.

Leverantören tar ut en egen avgift för identifieraren och dess leverans, som baserar sig på deras egna prissättningar. 

Komihåglista

Kolla följande saker ifall du håller kamel- och hjortdjur såsom lamor, alpackor, kamel, rådjur eller andra renar än de som hålls enligt renskötsellagen

  1. Djurets djurhållningsplats har registrerats till djurhållar- och djurhållningsplatsregistret
  2. Djurhållningen har anmälts till djurhållar- och djurhållningsplatsregistret
  3. Du för bokföring över djuren och dess händelser på djurhållningsplatsen
  4. Djuret är märkt med identifierare, ifall djuret har fötts från och med 21.4.2021

Får- och getregistrets kundservicens kontaktuppgifter

Får- och getregistret kl. 8.15-16.00
lammasvuohirekisteri@ruokavirasto.fi
tfn 0295 205 302
Postadress: Får- och getregistret. Livsmedelsverket, Mustialagatan 3, 00790 HELSINGFORS

Mer information:

Identifierare för kamel- och hjortdjur kan beställas 
Mer information gällande identifikation av kamel- och hjortdjur