Kamel- och hjortdjur

Av Livsmedelsverket godkända öronmärken och microchips kan beställas via Livsmedelsverkets beställningssytem eller genom att kontakta får- och getregistrets kundservice.

Lagstiftningen gällande djurens identifiering och registrering ändrades 21.4.2021. I fortsättningen tillämpas EU:s djurhälsolag (EU) 2016/429 och de rättsakter på lägre nivå som utfärdas med stöd till denna lag. Detaljerade krav gällande identifiering och registrering av kamel- och hjortdjur regleras med kommissionens genomförandeförordning (EU)2021/520. Nya lagen om identifiering och registrering av djur (1069/2021) trädde i kraft 1.1.2022. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering och registrering av djur (67/2022) som utfärdats med stöd av lagen trädde i kraft 24.1.2022. 

Inhägnade kamel- och hjortdjur bör märkas med individuella identiferare

Från och med 21.4.2021 skall varje kameldjur såsom lama och alpacka, samt hjortdjur såsom rådjur och renar märkas med Livsmedelsverkets godkända individuella öronmärken som fäst i vartdera örat eller alternativt med ett microchip.

För renarna gäller kravet alla andra renar än de som hålls på renskötselområdet och ägs av delägarna i renbeteslaget och som finns upptagna i renlängden.  Renar som hålls på ett i renskötsellagen avsett renbeteslags område Utskottet föreslår en ändring och finns antecknade i renbeteslagets renlängd identifieras enligt renbeteslagets praxis Slut på ändringsförslaget. Hjortdjur som hålls på ett isolerat område under naturliga förhållanden så att de inte regelbundet kommer i kontakt med människor behöver inte identifieras, förutsatt att de inte förflyttas från sin djurhållningsplats till en annan.  

Märkningskravet gäller djur som är födda fr.o.m. 21.4.2021 och alla kamel-och hjortdjur oberoende av antalet eller orsak varför man håller dem. Djuret ska märkas fast den hålls som sällskapsdjur för annat än kommersiellt behov. Märkena ska fastsättas före djuret flyttas från födelsedjurhållningsplatsen, men dock senast vid nio månaders ålder. Djurhållaren är ansvarig för att djuren märks tillbörligt. Djurhållare är den person i vars besittning djuren i praktiken är. Personen i fråga kan vara någon annan än djurens ägare.

Aktörer som håller kamel- och hjortdjur bör försäkra sig om att ifrågavarande djur identifieras med sedvanliga öronmärken som fastsätts i djurets vardera öra eller en injicerad transponder (microchip) som innehåller landskoden var djurets identifieringsnummer är permanent synlig och lätt avläsbart. Ett omärkt eller bristfälligt märkt djur får inte överlåtas eller förflyttas från djurhållningsplatsen, tas emot till en ny djurhållningplats eller tas emot för transport eller slakt.  

Även djurhållningsplatserna bör registreras

Kamel- och hjortdjurens djurhållningsplatser bör vara registrerade i djurhållarregistret. För renarnas del är kravet nytt och berör enbart renarnas djurhållningsplatser som är utanför renskötselområdet. Registreringen görs till den egna kommunens landsbygdsnäringsmyndighet innan djurhållningen börjar med blankett eller på nätet i tjänsten epr.ruokavirasto.fi då den elektroniska tjänsten är i bruk. Tidigare registrerade djurhållningsplatser behövs inte omregistreras. Om du är osäker om djurhållningsplatsen är registrerad försäkra dig om registeruppgifternas aktualitet från kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. 

Bokföringsskyldighet

Aktörerna för djurhållningsplatserna har uppgifternas bokförings- och bevaringsskyldighet. För varje registrerad djurhållningsplats bör man föra bok över djurhållningsplatsens djurslag, djurklass, antal och identifieringsuppgifter samt till djurhållningsplatsen ankomna och därifrån avlägsnade djur med ankomst- och avlägsningsdatum inklusive djurhållningsplatser och datum för förflyttningar samt djur som fötts och respektive dött på djurhållningsplatsen. Bokföringen bör bevaras i minst tre år.

 

Sidan har senast uppdaterats 15.9.2022