Godkända identifieringsmärken

EU:s djurhälsolag (EU) 2016/429 och de författningar som utfärdats med stöd av den förutsätter att vissa djurarter ska identifieras och märkas individuellt eller som gruppdjur. För vissa djurarter där det är viktigt att kunna spåra enskilda djur eller grupper krävas det ett fysiskt identifieringsmärke. Detta innebär att djuret i fråga förses med ett fysiskt märke, en bricka eller ett mikrochip eller på annat sätt identifieras genom en metod som gör att märkningen kan ses eller upptäckas på eller i dess kropp och inte lätt kan avlägsnas.

Identifieringsmärken ska vara godkända av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där djuren identifieras för nötkreautur samt för får-, get-, svin-, kamel-, hjort- och hästdjur. För papegojor måste mikrochippet godkännas av myndigheten i den medlemstat där papaegoijan identifieras i sådana fall då papegoijan flyttas till ett annan medlemstat.  Mikrochips för hundar, katter och illrar behöver inte vara separat godkända av myndigheten,  kraven för dessa har fastställts i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013. Mer information finns på Livsmedelsverkets webbsidor.

De identifieringsmärken som är godkända av Livsmedelsverket finns via länkarna i sidans vänstra kant. 

Godkännande av nya identifieringsmärken ansöks i fritt format, Livsmedelsverket har inte att erbjuda en ansökningsblankett för detta ändamål. I ansökan ska anges sökandes uppgifter, vilken djurart eller djurarter som godkännande ansöks för, bevis för uppfyllande av de tekniska kraven och, när det gäller elektroniska identifieringsmärken, även erforderliga tester enligt ISO-standards metoderna.

De ovannämnda tekniska kraven för elektroniska identifieringsmärken och de erforderliga testerna beskrivs i bilaga I i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/963 för hästdjur och i bilaga II i kommissionens genomförandeförordning (EU) 520/2021 för andra djurarter.

En handläggningsavgift tas ut för Livsmedelsverkets beslut. Avgiftens storlek är stadgad i Jord- och Skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer (1193/2021, bilaga punkt 10.4) vilken utfärdats med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992 ändrad 348/1994, 8§).

Skicka ansökan till adressen: Livsmedelsverkets enhet för djurens välfärd och identifiering, Livsmedelsverket, PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET eller kirjaamo(at)ruokavirasto.fi. 

Sidan har senast uppdaterats 23.5.2024