Nya krav för märkning och registrering av kamel-och hjortdjur

7. mars 2022

Från och med 21.4.2021 måste alla medlemsstater som tillhör EU följa samma djurhälsolag. Till de nya kraven hör bland annat märkning av inhägnade kameldjur såsom lama och alpacka, samt hjortdjur såsom rådjur och renar enligt EU:s djurhälsoförordning, med Livsmedelsverkets godkända individuella öronmärken eller microchip.

Alla kameldjur-och hjortdjur födda efter 21.4.2021 bör vara märkta med individuella identifierare

Enligt EU:s djurhälsolag skall varje kameldjur såsom lama och alpacka, samt hjortdjur såsom rådjur och renar märkas med Livsmedelsverkets godkända individuella öronmärken eller microchip, som bör innehålla landskoden och djurens identifieringsnummer. Märkningskravet gäller alla kamel-och hjortdjur födda efter 21.4.2021, oberoende av antalet eller orsak varför man håller dem. Djuret ska märkas fast det hålls som sällskapsdjur för annat än kommersiellt behov. Märkena ska fastsättas före djuret flyttas från födelsedjuranläggningen, men dock senast vid nio månaders ålder. Ett djur som är omärkt eller är bristfälligt märkt får inte överlåtas, flyttas från djuranläggningen, tas emot till en ny djuranläggning eller transporteras för slakt.

Undantag för märkning av hjortdjur

Enligt den nya lagen om identifiering och märkning av djur som trädde i kraft i början av året (1069/2021) behöver hjortdjur som hålls på ett isolerat område under naturliga förhållanden så att de inte regelbundet kommer i kontakt med människor inte märkas, förutsatt att de inte förflyttas från sin djuranläggning till en annan. Befrielse från märkningsskyldighet får aldrig äventyra djurets spårbarhet, speciellt om djuret hamnar i livsmedelskedjan.

För identifiering av renar som hålls på renskötselområdet och finns antecknade i renbeteslagets renlängd följs renskötsellagen.  Alla andra renar än de som hålls på renskötselområdet, ägs av delägarna i renbeteslaget och finns antecknande i renlängden måste märkas och anmälas om djurhållning till djurhållar- och djurhållningsplatsregistret.

Anskaffning av identifierare

Av Livsmedelsverket godkända öronmärken och microchip kan beställas via Livsmedelsverkets hemsida eller genom att ringa till djurregistrets kundtjänst (får-och getregistrets kundtjänst); kontaktuppgifterna hittas i slutet av informationen. I samband med beställningen krävs kommunikationskod (kundsignum eller lägenhetssignum) samt djurart som märken beställs åt. Signumet kan granskas via djurhållar-och djuranläggningsregistret, eller genom att fråga djurregistrets kundtjänst eller hemkommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Djurhållaren ska se till att det finns tillräckligt med öronmärken på djuranläggningen för märkning av kamel- och hjortdjuren. Det rekommenderas att lediga märken finns i reserv som motsvarar ungefär ett års behov.

Ett öronmärke som fallit av får inte fästas på nytt, utan man skall utan dröjsmål beställa ettersättningsmärke med djurets eget EU-signum. Lediga öronmärken får under inga omständigheter användas som ersättningsmärken. Då det ersättande öronmärket har kommit till gården, ska det utan dröjsmål fästas i örat på djuret i fråga.

Djurregistrets kundtjänst tar emot beställningar av öronmärken. Köpet av öronmärken sker mellan djurhållaren och märkesleverantören. Får- och getregistrets kundtjänst eller Livsmedelsverket ansvarar inte för reklamationer som gäller verksamheten. Fastsättningstång för öronmärken och andra tillbehör beställs direkt från leverantören.

Av Livsmedelsverket godkända microchip finns inte ännu tillgängliga. Fördröjningen beror på ringa intresse från leverantörer. Inom närmaste framtid informeras det mer om öppnandet av beställningssystemet för microchip på Livsmedelsverkets hemsida.

Öronmärkena och microchipen är specifika för beställaren och de kan inte överföras för användning till en annan djurhållare. På identifieraren trycks/kodas landskod och individnummer (EU-signum). Livsmedelsverket tar en avgift på 1,50 euro för varje beställning av individnummer (öronmärke eller microchip). Avgiften baserar sig på Jord-och Skogsbruksministeriets förordning (1193/2021) och faktureras per beställda individnummer en gång per år. Märkesleverantören skickar ut en egen avgift för identifieraren och dess leverans, som baserar sig på deras egna prissättningar.

Bokföringsplikt över djuranläggningen

För varje registrerad djurhållningsplats bör man föra bok över djuranläggningens djurart, antal och identifieringsuppgifter. Man bör också bokföra till djuranläggningen ankomna och därifrån avlägsnade djur med ankomst- och avlägsningsdatum inklusive djuranläggningssignum för de i fråga djuranläggningarna. Det egna djuranläggningssignumet kan kontrolleras på djurhållar-och djuranläggningsregistrets elektroniska tjänst. Då man bokför förflyttningar bör man be om ankomst- eller avlägsningsdjuranläggningssignum av den ansvariga aktören. Bokföring bör också hållas på de djur som fötts och respektive dött på djuranläggningen. Bokföringen kan göras i antingen pappersform eller elektronisk form, så länge den innehåller all information som krävs. Bokföringen bör bevaras i minst tre år, och bör uppvisas till myndigheterna om det krävs.

Via e-tjänsten för djurhållar-och djuranläggningsregister kan man själv uppdatera uppgifter om djuranläggningen och djurhållningen. Tjänsten hittas på adressen https://epr.ruokavirasto.fi. Man loggar in i djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst med hjälp av suomi.fi nättjänsten till exempel med bankkoderna. Djuranläggningar och djurhållningsverksamhet kan anmälas med personbeteckningen, FO-numret eller lägenhetssignumet. Djurhållningsplatsen kan registreras som egen eller så kan djuren hållas på en djurhållningsplats som en annan aktör registrerat. Via e-tjänsten kan man också kontrollera och uppdatera uppgifter som tidigare lämnats. Livsmedelsverket rekommenderar att aktörer loggar in i tjänsten för att kontrollera att uppgifterna är aktuella/uppdaterade. Det är viktigt att kontrollera att alla uppgifter om djuranläggningar och dess placering samt anmälda djurarter är korrekta. Information som ofta fattas är djuranläggningens maximalkapacitet (maximalt djurantal), samt anmälda djurantal i djuranläggningsanmälningen, vilket är information som kan behöva uppdateras.

Uppdaterade/aktuella uppgifter om djuranläggningen är nödvändiga till exempel om en allvarlig djursjukdom konstateras.

Innan e-tjänsten togs i bruk har aktörerna informerat om anmälningar angående djurhållnings och djuranläggningsuppgifterna i blankettform till den kommunala landsbygdsmyndigheten. Anmälningar för inhägnade hjortdjur eller vilthägn görs enligt djurskyddslagen till regionförvaltningsverket. Om man så önskar, kan man också i fortsättningen lämna in anmälningar i blankettform till de tidigare nämnda myndigheterna vilka också ger instruktioner och råd för att spara anmälningarna.

Kundservicens kontaktuppgifter

Får- och getregistret kl. 8.15-16.00
lammasvuohirekisteri@ruokavirasto.fi
tfn 0295 205 302
Postadress: Får- och getregistret. Livsmedelsverket, Mustialagatan 3, 00790 HELSINGFORS

Mer information: