Anvisningar till den som implanterar mikrochipp i hundar

Kraven på identifiering och registrering av hundar som trädde i kraft i början av 2023 medför också förändringar för dem som implanterar chippen, det vill säga ID-märkare. Även i fortsättningen ska den som id-märker hundar ha den behörighet som avses i djurskyddslagen (274/1996) för implantering av mikrochipp i hund. Mikrochippet placeras i första hand mellan skulderbladen eller i andra hand på hals- eller nackområdet.

Livsmedelsverket kommer inte att ha en förteckning över behöriga ID-märkare innan den nya lagen om djurens välbefinnande och den förordning som utfärdas med stöd av den preciserar behörighetskraven för ID-märkare.

Identifieringsintyg

Förordningen förpliktar ID-märkaren att ge hundens innehavare ett identifieringsintyg. Från och med den 1 januari 2023 utfärdas ett identifieringsintyg för alla hundar som identitetsmärkts. Hundar som tidigare identitetsmärkts kan anmälas till registret utan identifieringsintyg, det är inte nödvändigt och finns inga orsaker till att skriva identifieringsintyg retroaktivt. I identitifieringsintyget antecknas de uppgifter som behövs för registrering av hunden.

Uppgifter i identifieringsintyget:

  1. kontaktuppgifter till innehavaren av hunden (innehavarens namn, personbeteckning, näradress, e-postadress och telefonnummer),
  2. identifieringskoden till hundens implanterade mikrochipp,
  3. hundens födelsetid eller en uppskattning av födelsetiden om en exakt tid saknas,
  4. hundens ras eller om ras saknas en beskrivning av hundens yttre kännetecken (t.ex. storlek)
  5. kön
  6. färg
  7. hundens namn så som innehavaren av hunden har uppgett det,
  8. hundens födelseland om annat än Finland,
  9. namn på och adress till den som implanterat mikrochippet,
  10. datum för implanteringen av mikrochippet

 

Identifieringsintyget kan utfärdas till hundens innehavare i blankettform på papper eller elektroniskt. Identifieringsintyget kan vara fritt formulerat, men uppgifterna ska uppfylla kraven i förordningen. En mall för identifieringsintyget finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Det är inte nödvändigt att begära uppgifter om hundens innehavare för ett identifieringsintyg i blankettform. Innehavaren kan instrueras att själv fylla i blanketten till denna del.

 

ID-märkarens bokföringsskyldighet

Den som implanterar mikrochipp ska föra en förteckning över alla de mikrochipp som hen implanterat och datumet för implanteringen samt över de identifieringsintyg som hen har utfärdat. Kopior av identifieringsintygen behöver inte sparas.

Sidan har senast uppdaterats 8.2.2023