Fågelinfluensa har konstaterats hos rävar på en pälsfarm

17. juli 2023

Fågelinfluensasmitta har konstaterats hos blårävar på en pälsfarm i Kaustby, Mellersta Österbotten. Det är fråga om samma högpatogena H5N1-virustyp som har orsakat flera massdödsfall av vilda fåglar under den senaste tiden. Dessutom har influensavirus konstaterats hos djur från fyra andra pälsdjursfarmar i Södra och Mellersta Österbotten, och en noggrannare typning av viruset pågår fortfarande vid Livsmedelsverket. Fågelinfluensavirus smittar dåligt till människan och smittan kräver i allmänhet nära kontakt med insjuknade djur eller deras sekret.

I Finland har fågelinfluensa inte tidigare konstaterats hos pälsdjur på pälsdjursfarmar. Bland vilda rävar har smittan däremot konstaterats två gånger i Finland.

Influensavirus konstaterades i Livsmedelsverkets laboratorieundersökningar i prover som farmarna hade skickat för undersökning för att utreda djurens sjukdoms- eller dödsorsak. Virustypningen pågår fortfarande hos sammanlagt fyra farmar i prover som skickats från Kauhava, Södra Österbotten samt Halso och Kaustby, Mellersta Österbotten. Pälsdjursfarmarnas smittkällor utreds, men sannolikt härstammar smittorna från vilda fåglar.

Pälsdjurens fågelinfluensasmitta orsakar inte farmen begränsningar som djursjukdomsmyndigheten fastställt. Livsmedelsverket och regionförvaltningsverken följer situationen i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd (THL) och välfärdsområdenas hälsovårdsmyndigheter. Från pälsdjursfarmarna tas uppföljningsprover som undersöks för att upptäcka en eventuell mutation av influensaviruset.

Personer som arbetar på pälsfarmar bör alltid kontakta hälso- och sjukvården för att få anvisningar om de har luftvägssymtom som tyder på influensa (feber, hosta, andnöd) och/eller symtom som tyder på hjärninflammation (nackstelhet i kombination med huvudvärk och illamående).  De som arbetar på farmar ska kontinuerligt använda skyddsutrustning och se till att de tvättar händerna tillräckligt noggrant för att förhindra att eventuella smittor överförs mellan djuret och människan. Hos pälsdjur kan det förutom fågelinfluensavirus även förekomma andra sjukdomsalstrare som smittar människor, såsom coronavirus (SARS-CoV-2) och salmonella. Pälsdjursfarmar ska också sträva efter att så långt som möjligt förhindra att vilda fåglar kommer i kontakt med djuren på farmen och att effektivt bekämpa gnagare.

I sommar har rikligt med fågelinfluensa konstaterats hos vilda fåglar. Särskilt många fall har förekommit hos skrattmåsar i hela Europa. Livsmedelsverket undersöker som bäst prover på flera massdödsfall av måsar på olika håll i Finland. På Livsmedelsverkets webbplats uppdateras aktuell information om bekräftade fall av fågelinfluensa.

Mer information:

Avdelningsdirektör Terhi Laaksonen, tfn 029 520 4530 (övervakning av djursjukdomar)
Forskningsprofessor Tuija Gadd, tfn 029 520 4183 (virologiska undersökningar)

E-post: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Läs mer:      

Fågelinfluensa i Finland
Ofta frågat om fågelinfluensa
Zoonoser på pälsdjursfarmar – en riskprofil (pdf)
THL: Fågelinfluensa
THL: Åtgärdsanvisning för att förhindra fågelinfluensasmitta hos människor