Fodertillsyns prislista

Myndighetstjänster

Avgifterna för fodertillsyn baserar sig på foderlagen 1263/2020 samt lagen om animaliska biprodukter 517/2015 (den s.k. biproduktlagen). För Livsmedelsverkets avgiftsbelagda tjänster dvs. prestationer tas ut avgifter i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets (JSM) förordning 1193/2021.

Företagsekonomiska tjänster

Utöver myndighetstjänster kan Livsmedelsverket erbjuda andra avgiftsbelagda tjänster. Avgifterna för dessa tjänster bestämmer Livsmedelsverket på företagsekonomiska grunder i enlighet med 6 § i JSM:s förordning 1193/2021. Sådana tjänster är till exempel sakkunnigtjänster som utförs på beställning.

 
Livsmedelsverkets prislista innehåller både de offentligrättsliga tjänsterna som levereras enligt förordning 1193/2021 och tjänsterna som är prissatta på företagsekonomiska grunder.
Sidan har senast uppdaterats 16.2.2022