Sammansättningen hos och märkningarna på frukt- och grönsaksjuice och vissa liknande produkter – anvisning till tillsynsmyndigheter och företagare

Anvisning/version: 6530/04.02.00.01/2020/3

1 Inledning

Med stöd av rådets direktiv (2001/112/EG) om fruktjuice och vissa liknande produkter (juicedirektivet) har meddelats en motsvarande förordning (JSMf 662/2013) från jord- och skogsbruksministeriet. Saft och grönsaksjuice regleras också av jord- och skogsbruksministeriets förordning (JSMf 264/2012, ändring 308/2013). Nedan kallas dessa tillsammans saftförordningarna.

Utöver det som sagts om märkningar i juicedirektivet och saftförordningarna ska också de allmänna märkningskraven beaktas. De allmänna märkningarna på förpackningarna ska göras i enlighet med förordning EU nr 1169/2011 om livsmedelsinformation (nedan EPRf 1169/2011). Språkkraven och för förpackade produkters del angivandet av partikoden regleras av jord- och skogsbruksministeriets förordning 834/2014. Användningen av medel som förbättrar livsmedel (tillsatser, aromer och enzymer) ska uppfylla kraven som fastställts i Europaparlamentets och rådets förordningar 1333/2008 (tillsatser), 1334/2008 (aromer) och 1332/2008 (enzymer) jämte kommissionens förordning 231/2012 (renhetskriterierna för tillsatser).

Benämningarna på och sammansättningen hos vissa bär-, frukt- och grönsaksprodukter har fastställts i författningar. Sådana benämningar är fruktjuice, fruktjuice från koncentrat, koncentrerad fruktjuice, vattenextraherad fruktjuice, fruktjuice i pulverform och fruktnektar (JSMf 662/2013, bilaga 1), jämte saft, grönsaksjuice och grönsaksjuice som framställts av koncentrat (JSMf 264/2012, 8 §). På produkter som följer saftförordningarna ska användas de benämningar som fastställts i förordningarna och benämningarna som saftförordningarna förutsätter får inte användas på andra produkter. Det är möjligt att tillverka också andra slags flytande bär-, frukt- och grönsaksprodukter som inte omfattas av dessa förordningar. De ska ges en sådan beskrivande betnämning, som inte vilseleder konsumenten. På dessa produkter tillämpas inte bestämmelserna i saftförordningarna, utan de regleras av de allmänna livsmedelsbestämmelserna.

Med frukt avses nedan som bilagan 2 till JSM:s förordning 662/2013 säger alla frukter och bär. Tomat betraktas också som en frukt. Frukten ska vara sund, lämpligt mogen och färsk eller konserverad med fysikaliska medel eller genom behandling, inklusive behandling efterskörd, i enlighet med unionslagstiftningen. Det är också tillåtet att tillverka juice och saft av grönsaker, såsom morot (JSMf 264/2012).

Denna anvisning är inte komplett, utan kraven som gäller dessa produkter ska i sin helhet läsas i förordningarna. Ändringar k an ha tillkommit i författningarna efter att denna anvisning skevs. Författningarnas nummer och paragrafer har märkts ut i anvisningen för att underlätta kontrollen.

En myndighets verksamhet ska bygga på den befogenhet som föreskrivs i lag och lagen ska noggrant följas i myndighetens verksamhet. Myndighetens anvisningar är till sin rättsliga natur inte bindande för andra myndigheter eller företagare. I sista hand avgörs frågor som gäller tillämpandet av lagstiftningen av en domstol. I denna anvisning ingår såväl direkta citat ur lagstiftningen som tolkningar av hur lagstiftningen borde tillämpas. Tolkningarna som framförs i anvisningen är Livsmedelsverkets synpunkter på hur lagstiftningen borde tillämpas.

2 Definitioner på produkterna och kraven på produkternas sammansättning

2.1 Juicer

2.1.1 Fruktjuicer

Fruktjuice är en jäsbar men ojäst produkt i flytande form som erhålls ur färsk eller kyld frisk och mogen frukt, antingen en enda sort eller en blandning av flera sorter, med den karakteristiska färg, smak och arom som kännetecknar juicen hos den frukt den kommer från.

 • Tillverkad av frukt med mekaniska metoder (till exempel genom pressning eller centrifugering)
 • Ingen tillsättning av vatten eller andra tillverkningsämnen, såsom socker.

Obs. Saft tillverkad genom ångning är inte juice, eftersom ångningen tillför en varierande mängd vatten.

Begreppen färskpressad eller nypressad juice har inte definierats i lagstiftningen. Ordet färskpressad rekommenderas inte, eftersom det av ordet inte framgår hur gammal produkten är, vilken kvalitet den har eller med vilken metod den framställts. I allmänhet innebär färskpressad att juicen pressats av nyplockad frukt i ursprungslandet. För att förhindra förskämning pastöriseras färskpressad juice. Ordet nypressad har betydelse med tanke på konsumenten eftersom det står för en saft som pressats så nära konsumtionstidpunkten som möjligt.

Fruktjuice från koncentrat är en produkt som man framställer med hjälp av rekonstituering genom att tillsätta dricksvatten i koncentrerad fruktjuice.

 • Tillverkad av koncentrerad fruktjuice så att den återgetts samma mängd vatten som koncentreringen avlägsnat.
 • Bereds genom lämpliga processer som bevarar de viktigaste fysikaliska, kemiska, organoleptiska och näringsmässiga egenskaperna hos en genomsnittlig typ av juice av den frukt av vilken juicen framställts.
 • Blandning av fruktjuice och/eller koncentrerad fruktjuice med fruktpuré och/eller koncentrerad fruktpuré tillåts vid framställningen av fruktjuice från koncentrat.

Koncentrerad fruktjuice är en produkt som erhålls ur fruktjuice från en eller flera sorters frukt genom att en specifik andel vatten avlägsnas. Om produkten är avsedd för direkt konsumtion ska minst 50 % av vattnet avlägsnas.

Vattenextrahetrad fruktjuice är en produkt som erhålls genom diffusion med vatten av

 • köttiga hela frukter vars saft inte kan extraheras med fysikaliska medel, eller
 • torkade hela frukter.

Fruktjuice i pulverform är en produkt som erhålls ur fruktjuice från en eller flera sorters frukt genom att praktiskt taget hela vatteninnehållet avlägsnas med fysikaliska metoder.

Ingredienser, ämnen och bearbetningar tillåtna för fruktjuice

Ingredienserna och ämnena jämte bearbetningarna som är tillåtna vid framställning av till exempel fruktjuice och koncentrerad fruktjuice framgår av bilaga 3 till JSM:s förordning 662/2013. Det är inte tillåtet att söta fruktjuicer med socker eller honung. Socker får tillsättas endast i produkter som saluhålls med särskilda benämningar (JSMf 662/2013, bilaga 5).

Aromer, fruktkött och fruktceller som erhållits ur juicen under tillverkningen av fruktjuice får återföras i juicen. Vid tillverkning av fruktjuice från koncentrat får aromer, fruktkött och fruktceller som erhållits vid tillverkning av fruktjuice från koncentrat av samma fruktsort återföras i juicen. De så tillsatta ämnena anges i ingrediensförteckningen (JSMf 662/2013, 7 § 2 mom. och bilaga 1).

I fruktjuice, fruktjuice från koncentrat och koncentrerad fruktjuice får i avsikt att reglera surhetsgraden tillsättas citron- och/eller limejuice upp till 3 g per liter juice uttryckt som vattenfri citronsyra. Citron-/limejuicen anges i ingrediensförteckningen, men den påverkar inte juicens benämning (JSMf 662/2013, 7 § 1 mom. och bilaga 3 B).

När det gäller tomatjuice och tomatjuice från koncentrat: salt, kryddor och aromatiska örter (JSMf 662/2013 bilaga 3 B).

2.1.2 Grönsaksjuicer

Grönsaksjuice en jäsbar men ojäst produkt i flytande form som inte ingår i saftdirektivets (2001/112/EG) tillämpningsområde och som erhålls ur en blandning av friska och mogna, färska eller kylda grönsaker, antingen en enda sort eller en blandning av flera sorter, som har den karakteristiska färg, arom och smak som kännetecknar saften hos den grönsak eller de grönsaker den kommer ifrån.

 • Tillverkad av grönsaker med mekaniska metoder (till exempel genom pressning eller centrifugering).
 • Vatten har inte tillsatts.

Grönsaksjuice som framställts av koncentrat är en produkt som inte ingår i saftdirektivets (2001/112/EG) tillämpningsområde och som framställts av koncentrerad grönsaksjuice genom att tillföra den vatten.

 • Tillverkad av koncentrerad grönsaksjuice så att den återgetts samma mängd vatten som koncentreringen avlägsnat.
 • Aromer som genom lämpliga fysikaliska medel erhållits från samma grönsakssort får återföras i juicen.
 • Den produkt som erhållits på detta sätt ska ha organoleptiska och analytiska egenskaper som åtminstone motsvarar egenskaperna hos den normala juicetyp som erhållits ur grönsaker av samma slag.

Grönsaksjuice och grönsaksjuice som framställts av koncentrat har definierats i den nationella förordningen (JSMf 264/2012, 8 §).

2.2 Fruktnektar

Fruktnektar är en jäsbar men ojäst produkt.

 • Vid framställning har använts fruktjuice, fruktjuice från koncentrat, koncentrerad fruktjuice, vattenextraherad fruktjuice eller fruktjuice i pulverform och/eller fruktpuré (eller koncentrerad fruktpuré eller en blandning av dessa produkter) och vatten och med eller utan tillsats av sockerarter och/eller honung.
 • Aromer, fruktkött och celler som genom lämpliga fysikaliska medel erhållits från samma fruktarter får återföras i fruktnektarn.
 • Minsta saft- och/eller puréhalten har fastställts (JSMf 662/2013, bilaga 4)
 • Sockerarter och/eller honung högst 20 % av vikten
 • Sockerarterna kan delvis eller helt ersättas med sötningsmedel
 • Drickbar som sådan.

Exempel på minsta halten fruktjuice och/eller puré i fruktnektar (komplett förteckning i bilaga 4 till JSMf 662/2013 där safthalten avser juicehalten):

Minsta juice- och/eller puréhalten i volymprocent av den färdiga produkten

Apelsiner, äpplen, päron, fläderbär 50 %
Körsbär, jordgubbar, blåbär, hallon 40 %
Surkörsbär 35 %
Tranbär, krusbär, plommon, slånbär, rönnbär
30 %
Vinbär (svarta, röda och vita), havtorn, citroner 25 %

Ingredienser, ämnen och bearbetningar tillåtna för fruktnektar

Ämnena och bearbetningarna som är tillåtna för fruktnektar har räknats upp i bilaga 3 till JSMf 662/2013. I fruktnektar kan i avsikt att reglera surhetsgraden tillsättas citron- och/eller limejuice upp till 3 gram per liter juice uttryckt som vattenfri citronsyra. Citronjuicen anges i ingrediensförteckningen, men den påverkar inte nektarns benämning (JSMf 662/2013, 7 § 1 mom. och bilaga 3 B).

2.3 Saft

Med saft avses en flytande produkt som är avsedd att användas som sådan eller utspädd, som har framställts av fruktjuice eller grönsaksjuice genom att tillsätta vatten, socker och andra ingredienser och som inte uppfyller kriterierna för fruktnektar.

 • vid framställning har använts frukt- eller grönsaksjuice och vatten jämte sockerarter eller sötningsmedel
 • utöver de ovannämnda får också användas andra ingredienser
 • drickbar som sådan eller utspädd
 • juicehalten har inte fastställts (tidigare minst 35 %)
 • uppfyller inte definitionen på fruktnektar (JSMf 662/2013, 6 §).

2.4 Övriga flytande bär- och fruktprodukter

En produkt som till sin sammansättning inte följer bestämmelserna om frukt- eller grönsaksjuice, fruktnektar eller saft kan till exempel vara en saftdryck, en koncentrerad saftdryck, en koncentrerad dryck, en bärprodukt eller en bärsaftprodukt. Produkterna kan vara drickbara som sådana eller utspädda. Juicehalten i dessa produkter anges på det sätt som bestäms i artikel 22 och bilaga VIII till livsmedelsinformationsförordningen (EPRf 1169/2011) och alla märkningar görs i enlighet med de allmänna märkningsbestämmelserna.

Juice- och sockerhalten i en sådan produkt har inte begränsats. I denna kategori ingår till exempel en saftprodukt, i vilken man tillsatt socker och som således inte kan benämnas juice.

3 Märkningarna på förpackningarna

De allmänna kraven på märkningarna på förpackningarna framgår av EU:s livsmedelsinformationsförordning (EPRf 1169/2011, artikel 9) och den nationella förordningen om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna (JSMf 834/2014, 4 och 5 §). Utöver dem ingår i saftförordningarna några särskilda märkningskrav som behandlas nedan. Märkningarna görs på alla förpackningar till i förväg förpackade livsmedel som saluhålls till konsumenter och storhushåll. En livsmedelsföretagare ska göra motsvarande märkningar då han säljer sådana produkter i en butik, i en butiksbil, på en mässa, på ett torg eller på ett s.k. lanttorg.

I livsmedelsinformationsförordningen ingår några lättnader i fråga om de allmänna märkningarna. Observera att lättnaderna inte gäller de särskilda märkningar som saftförordningarna förutsätter och som alltid ska göras. I denna anvisning behandlas de allmänna märkningarna endast i korthet, mer detaljerade anvisningar om dem finner du i Livsmedelsverkets Handbok om livsmedelsinformation för livsmedelstillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare (Livsmedelsverkets anvisning 17068/2).

Märkningarna ska göras på ett permanent sätt på ett synligt ställe och med tillräckligt stora bokstäver så, att märkningarna är lätta att läsa och begripa. Orden får inte enrådigt förkortas. Märkningarna får inte täckas över, skymmas eller brytas av med någon som helst skriftlig eller bildlig framställning. Märkningarna på förpackningen får inte vilseleda köparen till exempel i fråga om framställningsmetoden. Bilderna på förpackningen får inte vara vilseledande eller föreställa sådana frukter, bär eller grönsaker, som produkten inte innehåller.

Märkningarna görs på finska och svenska. Märkningarna på livsmedel som tillverkats i Finland och som saluhålls i enspråkiga kommuner kan vara enspråkiga.

3.1 Livsmedlets beteckning

Livsmedlets beteckning kan vara föreskriven eller vedertagen eller så kan beteckningen beskriva livsmedlet. Varumärket eller handelsnamnet ersätter inte livsmedlets beteckning. De beteckningar som förordningarna föreskrivit ska användas på sådana produkter som överensstämmer med bestämmelserna. Som juice, nektar, saft etc. får inte benämnas en sådan produkt, som inte överensstämmer med definitionerna på dessa.

I beteckningen ska i allmänhet finnas namnen på de bär, frukter eller grönsaker som använts i fallande viktordning (ett undantag till detta är citron-, och/eller limejuicen som använts för reglering av surhetsgraden). Om tre eller flera frukter använts vid tillverkning av en fruktjuice (eller på motsvarande sätt grönsaker i grönsaksjuice) eller saft, kan detta ersättas till exempel med antalet fruktsorter (eller grönsakssorter i produktens beteckning eller med något annat lämpligt sätt, såsom ”flera fruktsorter (eller ”flera grönsakssorter”) eller med något annat omnämnande, såsom blandsaft om saft (JSMf 662/2013, 7 § och JSMf 264/2012, 9 §).

Om fruktkött eller fruktceller tillsats i en fruktjuice, ska detta anges på förpackningen (JSMf 662/2013, 7 § 2 mom.).

Särskilda märkningar som ska göras i livsmedlets beteckning eller i samma synfält som livsmedlets beteckning

 • Juice och nektar som tillverkats av koncentrat eller delvis av koncentrat
  • texten: ”från koncentrat” eller ”delvis från koncentrat” (JSMf 662/2013, 7 § 3 mom.) ”framställd av koncentrat” eller ”framställd delvis av koncentrat” (JSMf 264/2012, 9 § 4 mom.).
 • Fruktnektar
  • minimiinnehållet av fruktjuice och fruktpuré eller en blandning av dessa ingredienser ska anges med omnämnandet: ”Fruktinnehåll minst ... %” (JSMf 662/2013, 7 § 4 mom.).

3.2 Ingrediensförteckningen

I ingrediensförteckningen anges alla ämnen som använts i produkten som en helhet i fallande viktordning. Ingrediensförteckningen ska ha en passande överskrift eller en inledning som består av eller innehåller ordet ”ingredienser” (EPRf 1169/2011, artikel 18). Mängden av en framhävd, till exempel i beteckningen nämnd ingrediens ska anges.

Tillsatserna anges med hjälp av tillsatsens kategorinamn som anger användningsändamålet och utöver det också tillsatsens beteckning eller E-nummer (EPRf 1169/2011, artikel 18, bilaga VII, del C). I märkningarna på förpackningen ska användas det kategorinamn som framgår av bilaga I till förordningen (EPRf 1333/2008) om tillsatser och den beteckning eller det E-nummer som framgår av bilaga II.

Aromer anges alltid med ordet ”arom (aromer)” eller med en mer specifik benämning eller beskrivning av aromen (EPRf 1169/2011, bilaga VII, del D), om den aromgivande beståndsdelen innehåller aromer enligt definitionen i EPRf 1334/2008. Om enzymer används som tillsatser, ska de anges i ingrediensförteckningen. Enzymer som använts som processhjälpmedel behöver inte anges. Kraven på hur enzymer ska anges kommer att preciseras, då förteckningen över enzymer som är tillåtna i EU offentliggörs. Om ett ämne eller en produkt som orsakar allergi och intolerans använts som bärare för en tillsats, en arom eller ett enzym ska det eller den alltid anges (EPRf 1169/2011, artikel 21 och bilaga II).

I ingrediensförteckningen eller på något annat ställe på förpackningen anges juicehalten i saft eller grönsaksjuice.

3.3 Bruksanvisningen

En bruksanvisning ska ges vid behov. Saftens utspädningsanvisning märks ut på förpackningen, om saften är avsedd att användas utspädd (JSMf 264/2012, 9 §).

3.4 Nettokvantiteten

Nettokvantiteten anges enligt förpackningstidpunkten med i Finland allmänt använda vikt- eller volymenheter, såsom liter, milliliter, kilogram eller gram (EPRf 1169/2011, artikel 23 och bilaga IX).

3.5 Hållbarhetstiden

Hållbarhetstiden ska tillverkaren själv fastställa så, att livsmedlet korrekt förvarat bibehåller de för livsmedlet typiska egenskaperna ända fram till bäst före datummärkningen. Om datummärkningen består av dag, månad och år, ska de stå i denna ordningsföljd liksom också månad och år i denna ordningsföljd. Då tidpunkten anges på något annat sätt än med en dags noggrannhet ska uttrycket "Bäst före utgången av ...” användas (EPRf 1169/2011, artikel 24 och bilaga X).

3.6 Ursprungslandet eller härkomstplatsen

Produktens ursprungsland eller härkomstplats ska anges, om ett utelämnade kan vilseleda konsumenten. Om produktens ursprungsland (eller härkomstplats) anges och det/den är ett/en annat/annan än ursprungslandet eller härkomstplatsen för livsmedlets primära ingrediens, ska också den primära ingrediensens ursprungsland (eller härkomstplats) anges eller så ska anges att ”(den primära ingrediensens namn) har inte sitt ursprung i
(livsmedlets ursprungsland eller härkomstplats)” (Kommissionens genomförandeförordning 2018/775, artikel 2).

3.7 Livsmedelspartiets identifikation

Livsmedelspartiets identifikation ska i allmänhet märkas ut på förpackningen. Identifikationen föregås av bokstaven L, om inte identifikationen annars tillräckligt avviker från de andra märkningarna. Datummärkningen ersätter partiidentifikationen, om den anges med en dags noggrannhet.

3.8 Tillverkarens, förpackarens eller säljarens namn och adress

Tillverkarens, förpackarens eller säljarens namn och adress ska märkas ut på förpackningen. Med adress avses en sådan postadress, med vilken post finner fram. Telefonnumret eller webbadressen räcker inte som adress.

3.9 Näringsdeklarationen

Att ange näringsvärdet är obligatoriskt och det ska anges i enlighet med livsmedelsinformationsförordningen (EPRf 1169/2011, artikel 30). Näringsdeklarationens innehåll är fastställt och begränsat. Den obligatoriska näringsdeklarationen ska inkludera följande information uttryckt per 100 g eller 100 ml:

 • energivärdet (kJ och kcal) och
 • mängden fett, mättade fetter, kolhydrater, sockerarter, protein och salt i gram (artikel 30.1).

Av uppgifterna i den obligatoriska näringsdeklarationen får man frivilligt upprepa: energivärdet eller energivärdet tillsammans med mängderna fettsyror, mättade fettsyror, sockerarter och salt (artikel 30.3).

Innehållet av vitaminer och mineralämnen får anges i näringsdeklarationen om de ingår i en betydande mängd i förhållande till det dagliga referensintaget (EPRf 1169/2011, artikel 32, bilaga XII). De ska också anges i procentandel av det dagliga referensintaget. Om berikning av ett livsmedel nedan i punkt 4.

Någon näringsdeklaration krävs inte, om en tillverkare som producerar små mängder produkter levererar direkt till slutkonsumenten eller den lokala detaljhandeln som levererar produkterna direkt till slutkonsumenten (EPRf 1169/2011, bilaga V.19).

3.10 Övrigt

 • Om en produkt sötas med aspartam, ska förpackningen förses med en tilläggsmärkning (EPRf 1169/2011, artikel 10 och bilaga III).
 • Utöver det ska förpackningen vid behov också förses med till exempel en förvaringsanvisning, en märkning om alkoholhalten (mer om detta nedan).

4 Annat att beakta

I juice, koncentrerad juice, nektar, saft och motsvarande produkter får användas tillsatser, aromer och enzymer på de villkor som uppställts i gemenskapens förordningar 1333/2008 (tillsatser), 1334/2008 (aromer) ja 1332/2008 (enzymer) och i kommissionens förordning 231/2012 (renhetskriterier för tillsatser). Livsmedelsverket har utarbetat en anvisning om tillsynen över medel som förbättrar livsmedel (Livsmedelsverkets anvisning 5731/5) som är avsedd för såväl livsmedelstillsynsmyndigheter som livsmedelsföretagare.

Det är möjligt att tillsätta de vitaminer och/eller mineralämnen, som räknats upp i bilaga 1 till gemenskapens berikningsförordning (EPRf 1925/2006) i juice, koncentrerad juice, nektar, saft och motsvarande produkter i den form som nämnts i bilaga II till förordningen i fråga. Mer information finner du i anvisningen om tillsynen över näringsmässig berikning (Livsmedelsverkets anvisning 6538/3). Om berikning ska lämnas en sådan anmälan till Livsmedelsverket, som avses i handels- och industriministeriets förordning 726/2007. Mer information om anmälningarna om berikade livsmedel med anvisningar och blankett finner du på Livsmedelsverkets webbplats.

Näringsdeklarationen är obligatorisk på näringsmässigt berikade, sedvanliga livsmedel. Vitaminerna och mineralämnena som använts för berikning av ett livsmedel utgör ingredienser i livsmedlet och de ska således märkas ut i ingrediensförteckningen. Mängderna tillsatta vitaminer och mineralämnen ska också anges i näringsdeklarationen som procentandel av det dagliga referensintaget.

De godkända näringspåståendena finner du i bilagan till förordningen (EPRf 1924/2006) om näringspåståenden och hälsopåståenden och i det register över påståenden som kommissionen upprätthåller. Endast godkända närings- och hälsopåståenden får användas, om produkten i fråga uppfyller villkoren för användningen av dem. Om ett påstående framförs, ska mängden av det ämne som påståendet gäller anges i näringsdeklarationen eller i samma synfält som denna. Framförande av ett hälsopåstående förutsätter sådana tilläggsmärkningar, som avses i artikel 10 i förordningen om påståenden (EPRf 1924/2006). Mer information finner du på Livsmedelsverkets webbplats.

Till ekologisk produktion får vid saluhållande av livsmedel och i reklam för livsmedel hänvisas endast, om livsmedlen i fråga till sitt produktionssätt och sin sammansättning uppfyller kraven som ställts på ekologiska produkter. På förpackningen till ett sedvanligt producerat livsmedel får till exempel i tillverkarens namn eller i livsmedlets beteckning inte finnas några som helst hänvisningar till ekologisk produktion. Alla stadier av produktionen, tillverkningen och distributionen av ekologiskt producerade livsmedel ska vara övervakade och alla tillverkare, företag som låter tillverka produkter, lager, grossister, importörer och exportörer ska således omfattas av ett sådant kontrollsystem, som EU-förordningen förutsätter. Mer information finner du på Livsmedelsverkets webbplats (Rf 834/2007).

5 Författningar

 • Rådets direktiv om fruktjuice och vissa liknande produkter avsedda som livsmedel (2001/112/EG med ändringar)
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fruktjuice och vissa liknande produkter (662/2013)
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav i fråga om vissa livsmedel (264/2012; ändring 308/2013)
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna (834/2014)
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1333/2008 om livsmedelstillsatser
 • Kommissionens förordning (EU) 231/2012 om kriterier för livsmedelstillsatsers ursprung och renhet
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1334/2008 om livsmedelsaromer
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1332/2008 om livsmedelsenzymer
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1925/2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel
 • Handels- och industriministeriets förordning om de nationella arrangemang som ikraftträdandet av EPRf 1925/2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel förutsätter (726/2007)
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel
 • Rådets förordning (EG) 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter (med ändringar)
 • Kommissionens förordning (EG) 889/2008; om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll.

6 Livsmedelsverkets anvisningar

 • Livsmedelsverkets anvisning 17068/2. Handbok om livsmedelsinformation för tillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare
 • Livsmedelsverkets anvisning 6538/3. Anvisning om tillsynen över näringsmässig berikning
 • Livsmedelsverkets anvisning 17052/4. Handbok om näringspåståenden och hälsopåståenden för livsmedelstillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare
 • Livsmedelsverkets anvisning 5731/5. Anvisning om tillsynen över medel som förbättrar livsmedel – tillsatser, aromer och enzymer.

7 Exempel på märkningar på förpackningarna

Observera att exemplen nedan endast är exempel på det, hur de särskilda märkningarna kan utarbetas.

Pastöriserad svartvinbärsjuice
Utspädningsanvisning: 1 del saft, 6 delar vatten.

Svartvinbärssaft
Juicehalt 60 %.
Utspädningsanvisning: 1 del saft, 4 delar vatten.
Ingredienser: Vatten, koncentrerad svartvinbärsjuice, glukosfruktossirap, socker, konserveringsmedel (E 202), antioxidationsmedel (E 300).

Fyra fruktsorters juice
Framställd av koncentrat.
Ingredienser: koncentrerad apelsin-, äppel-, druv- och ananasjuice, vatten, antioxidationsmedlet askorbinsyra.

Apelsin- och mangonektar
Framställd delvis av koncentrat Frukthalt 75 %.
Ingredienser: Apelsinjuice från koncentrat, mangopuré, vatten, socker.

Äppel-, tranbärs- och hallonsaft
Juicehalt 35 %.
Drickfärdig.
Ingredienser: Vatten, äppel-, tranbärs- och hallonjuice, glukosfruktossirap, socker, antioxidationsmedel (E 330).

Blandsaft med jordgubbssmak
Koncentrerad blandsaft, flera fruktsorter.
Ingredienser: Socker, vatten, jordgubbs- (35 %), äppel-, druv- och päronjuice, antioxidationsmedel (E 330), fläderbärsjuice, konserveringsmedel (E 211, E 202)
Juicehalt 59 %.
Utspädningsanvisning 1 + 4.

Pastöriserad morotsjuice
Ingredienser: morot Juicehalt 100 %.

8 Ikraftträdande

Denna anvisning är i kraft från och med 20.4.2021 och den ersätter den tidigare versionen (Livsmedelssäkerhetsverket Eviras anvisning 17072/2, publicerad 20.11.2015).

Uppdateringar i version 3

 • Anvisningen ändrad från Eviras anvisning till Livsmedelsverkets anvisning i tillgängligt format.
 • Hänvisningarna till Livsmedelsverkets anvisningar har uppdaterats.
 • Texten har omarbetats att motsvara ändringarna som skett i författningarna.