Stödet för producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker

På den här sidan samlas information om stödet för producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker under den nya stödperioden (CAP 2023–2027). Den nya stödperioden börjar vid ingången av år 2023. Information om stödet kommer att läggas till efter hand som uppgifterna och reglerna bekräftas. Vi kommer att publicera en heltäckande ansökningsguide som gäller stödet så snart vi har tillgång till all information som behövs.

Under den nya stödperioden kommer stödet för verksamhetsprogrammen för producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker att ingå i Finlands nationella strategiplan. Den av Finland uppgjorda strategiplanen har sänts till kommissionen för att bedömas. Informationen på den här faktasidan grundar sig i huvudsak på sådan EU-lagstiftning som redan har fastställts. De frågor som ska avgöras nationellt i Finland kommer att få sin lösning under år 2022.

1. Genomförande av ett verksamhetsprogram

I er egenskap av producentorganisation inom sektorn för frukt och grönsaker kan ni utveckla er verksamhet genom att genomföra ett verksamhetsprogram och ansöka om stöd för kostnaderna för verksamhetsprogrammets genomförande. Verksamhetsprogrammet ska pågå i åtminstone tre år och högst sju år. Verksamhetsprogrammet ska ha fastställda mål. Verksamhetsprogrammet ska innehålla miljö- och klimatåtgärder samt åtgärder som anknyter till forskning om och utveckling av produktionsmetoder.

Miljö- och klimatåtgärdernas andel av de totala utgifterna i verksamhetsprogrammet ska vara minst 15 procent. Verksamhetsprogrammet ska innehålla minst tre separata miljö- och klimatåtgärder. En klimatåtgärd i verksamhetsprogrammet kan ersättas med en miljöförbindelse som gäller jordbruk, om minst 80 procent av producentorganisationens medlemmar har ingått en viss miljöförbindelse som gäller jordbruk eller en förbindelse om ekologiskt jordbruk. En miljöförbindelse kan ersätta en av de tre miljöåtgärder som krävs. Miljö- och klimatåtgärdernas andel av de totala utgifterna i verksamhetsprogrammet ska trots det vara minst 15 procent.

Minst två procent av utgifterna i verksamhetsprogrammet ska riktas till forskning om och utveckling av hållbara produktionsmetoder, inbegripet motståndskraft mot skadegörare, begränsning av och anpassning till klimatförändringar samt innovativa metoder och produktionsteknik som stärker den ekonomiska konkurrenskraften och marknadsutvecklingen.

(Författningsgrund: Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2021/2115 Artikel 50)

Åtgärdstyper i verksamhetsprogrammet

I verksamhetsprogrammet är det möjligt att genomföra åtgärdstyper av följande slag:

1) Investeringar i materiella och immateriella tillgångar, forskning och experimentella och innovativa produktionsmetoder och andra åtgärder, inom områden som:

a) Markvård, inbegripet åtgärder för att öka markens kolinnehåll och förbättra markstrukturen, och minskning av förorenande ämnen

b) Förbättrad vattenanvändning och sund vattenförvaltning, inbegripet vattenbesparing, skydd av vatten och dränering

c) Förhindrande av skador som orsakas av ogynnsamma väderförhållanden och främjad utveckling och användning av sorter och förvaltningsmetoder som är anpassade till förändrade klimatförhållanden

d) Ökade energibesparingar samt ökad energieffektivitet och användning av förnybar energi

e) Ekologiska förpackningar (endast inom området forskning och experimentell produktion)

f) Biosäkerhet

g) Minskade utsläpp och avfallsmängder, förbättrad användning av biprodukter, inbegripet återanvändning och tillvaratagande av dessa, samt avfallshantering

h) Ökad motståndskraft mot skadegörare och minskade risker och effekter från användning av bekämpningsmedel, inbegripet genomförande av metoder för integrerat växtskydd

i) Förbättrad produktkvalitet

2) Rådgivningstjänster och tekniskt bistånd, särskilt med avseende på hållbara metoder för bekämpning av skadegörare och sjukdomar, hållbar användning av växtskyddsmedel och produkter för djurskydd, anpassning till och begränsning av klimatförändringar, anställningsvillkor, arbetsgivarskyldigheter samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

3) Utbildningsåtgärder, inbegripet handledning och utbyte av bästa praxis, särskilt med avseende på hållbara metoder för bekämpning av skadegörare och sjukdomar, hållbar användning av växtskyddsmedel, anpassning till och begränsning av klimatförändringar samt användning av organiserade handelsplattformar och
råvarubörser på plats och terminsmarknader

4) Ekologisk eller integrerad produktion

5) Åtgärder för att öka hållbarheten och effektiviteten när det gäller transporter och lagring av produkter

6) Främjande, kommunikation och marknadsföring, inbegripet åtgärder och verksamhet som syftar till att höja
konsumenternas medvetenhet om unionens kvalitetssystem och vikten av hälsosamma matvanor samt till diversifiering och konsolidering av marknaderna

Marknadsföringsmaterial för generisk marknadsföring och marknadsföring av kvalitetsmärken måste bära unionens emblem och innehålla följande text: ”Finansierat av Europeiska unionen”

7) Genomförande av unionens och medlemsstaternas kvalitetssystem

8) Genomförande av spårbarhet- och certifieringssystem, särskilt kontroll av kvaliteten på produkter som säljs till slutkonsumenter

9) Åtgärder för begränsning av och anpassning till klimatförändringar

10) Investeringar i materiella och immateriella tillgångar för en effektivare förvaltning av de volymer som släpps ut på marknaden, inbegripet för gemensam lagring

11) Skörde- och produktionsförsäkring som bidrar till att trygga producenternas intäkter vid förluster förorsakade av naturkatastrofer, ogynnsamma väderförhållanden, sjukdomar eller angrepp av skadegörare, samtidigt som det säkerställs att stödmottagarna vidtar nödvändiga riskförebyggande åtgärder

(Författningsgrund: Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2021/2115 Artikel 47,
kommissionens delegerade fördordning (EU) 2022/126 Artikel 14)

2. Stödberättigande typer av utgifter

Stödberättigande åtgärder och utgifter i verksamhetsprogram:

1. Särskilda kostnader för:

— kvalitetshöjande åtgärder

— biologiskt material för växtskydd (exempelvis feromoner och predatorer), vare sig det används för ekologisk,
integrerad eller konventionell produktion

— interventioner avseende miljö- och klimatvänligt jordbruk

— ekologisk, integrerad eller experimentell produktion, inklusive specifika kostnader för ekologiskt utsäde och
småplantor

— övervakning av överensstämmelsen med växtsundhetsbestämmelser och gränsvärden för högsta tillåtna restmängder

Specifika kostnader är ytterligare kostnader, beräknade som skillnaden mellan konventionella produktionskostnader och faktiska kostnader, och inkomstbortfall till följd av en åtgärd, med undantag av ytterligare inkomster och besparingar.

2. Administrativa kostnader och personalkostnader i samband med genomförandet av operativa program eller med berörda interventioner, däribland rapporter, undersökningar, kostnader för bokföring och redovisning, obligatoriska löneavgifter om de direkt belastar stödmottagaren, dotterbolag eller, under förutsättning av medlemsstatens godkännande, ett kooperativ som är medlem i en producentorganisation.

Personalkostnader ska bland annat omfatta kostnader för personal som anlitats av stödmottagaren och kostnader som motsvarar den andel av arbetstiden som dess fast anställda personal har lagt på genomförandet av en intervention. Stödmottagaren måste lämna in verifikationer med närmare uppgifter om det arbete som faktiskt utförts i samband med den aktuella interventionen och att värdet av de därmed sammanhängande personalkostnaderna kan bedömas och verifieras på ett oberoende sätt. Värdet av de personalkostnader som hänförs till en viss intervention får inte överstiga de kostnader som allmänt accepteras på marknaden i fråga för samma typ av tjänst. När det gäller interventionerna främjande, kommunikation och marknadsföring, får utgifterna som betalats för de administrativa kostnader och personalkostnader som direkt uppstått för stödmottagarna inte överstiga 50 % av den totala kostnaden för interventionen.

3. Inköp av obebyggd mark där köpet är nödvändigt för att göra en investering som omfattas av det operativa
programmet, förutsatt att det kostar mindre än 10 % av de sammanlagda stödberättigande utgifterna för den berörda insatsen. I undantagsfall och när det är vederbörligen motiverat kan en högre procentsats fastställas för miljöbevarande insatser.

4. Köp eller leasing av materiella tillgångar, inbegripet begagnade materiella tillgångar, förutsatt att de inte har köpts med unionsstöd eller nationellt stöd under en period på fem år före köpet eller leasingen inom gränsen för den materiella tillgångens nettomarknadsvärde.

5. Förhyrning av fysiska tillgångar i stället för köp såvida det är ekonomiskt försvarbart, under förutsättning att det godkänns av medlemsstaten.

6. Investeringar i transportfordon, om producentorganisationen vederbörligen motiverar för den berörda medlemsstaten att transportfordonet används för intern transport till producentorganisationens lokaler, och investeringar i extra anordningar på fordonet för kyltransport och transport i kontrollerad atmosfär.

7. Investeringar i andelar eller kapital från företag som direkt bidrar till att det operativa programmets syften uppnås.

(Författningsgrund: kommissionens delegerade fördordning (EU) 2022/126 Artikel 23 och bilaga III)

3. Icke stödberättigande typer av utgifter

Den här är en förteckning över icke stödberättigande typer av utgifter och åtgärder:

1. Allmänna produktionskostnader, i synnerhet kostnader för mycel, utsäde och icke-perenna växter (även certifierade produkter). Växtskyddsprodukter (inklusive integrerade bekämpningsmedel och material). Gödningsmedel och andra insatsvaror. Kostnader för insamling och transport (intern eller extern). Lagringskostnader. Kostnader för packning (inbegripet användning och hantering av förpackningar), även inom ramen för nya processer. Driftskostnader (särskilt elektricitet, bränsle och underhåll).

2. Återbetalning av lån som tagits för en intervention.

3. Förvärv av obebyggd mark som utgör mer än 10 % av de sammanlagda stödberättigande utgifterna för ifrågavarande insats.

4. Investeringar i transportmedel som som producentorganisationen använder för saluföring eller distribution.

5. Driftskostnader för förhyrda produkter.

6. Utgifter knutna till leasingkontrakt (skatter, ränta, försäkringskostnader m.m.) och driftskostnader.

7. Underleverantörs- eller entreprenadkontrakt rörande insatser eller utgifter som anges som icke stödberättigande i den här förteckningen.

8. Alla nationella eller regionala skatter eller avgifter.

9. Låneräntor, dock inte om bidraget lämnas i någon annan form än direktstöd som inte ska återbetalas.

10. Investeringar i kapital eller andelar i företag om investeringen utgör en finansiell investering.

11. Kostnader som uppstår för andra parter än stödmottagaren, producentorganisationen eller dess medlemmar, ett dotterbolag eller, under förutsättning av medlemsstatens godkännande, för ett kooperativ som är medlem i en producentorganisation.

12. Interventioner som inte äger rum på företag och/eller lokaler som tillhör producentorganisationen eller dess producentmedlemmar eller, under förutsättning av medlemsstatens godkännande, ett
kooperativ som är medlem i en producentorganisation.

13. Interventioner som läggs ut på entreprenad eller genomförs av stödmottagaren, producentorganisationen utanför unionen.

(Författningsgrund: kommissionens delegerade fördordning (EU) 2022/126 bilaga II)