Stödet för producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker

På den här sidan samlas information om stödet för producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker under den nya stödperioden (CAP 2023–2027). Den nya stödperioden börjar vid ingången av år 2023. Information om stödet kommer att läggas till efter hand som uppgifterna och reglerna bekräftas. Vi kommer att publicera en heltäckande ansökningsguide som gäller stödet så snart vi har tillgång till all information som behövs.

Under den nya stödperioden kommer stödet för verksamhetsprogrammen för producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker att ingå i Finlands nationella strategiplan, som har blivit godkänt. Den strategiplanen finns på jord- och skogsbruksministeriets webbplats (tyvärr endast på finska, stödet till producentorganisationer på sidor 359-394): https://mmm.fi/cap27/cap-suunnitelma. Informationen på den här faktasidan grundar sig i huvudsak på EU-lagstiftning och den strategiplanen. De frågor som ska avgöras nationellt i Finland kommer att få sin lösning under år 2022.

1. Genomförande av ett operativt program

I er egenskap av producentorganisation inom sektorn för frukt och grönsaker kan ni utveckla er verksamhet genom att genomföra ett operativt program och ansöka om stöd för kostnaderna för operativa programmets genomförande. Stödnivån är i princip 50 % av kostnaderna för genomförande av det operativa programmet. Resten av kostnaderna ska ni bekosta i form av självfinansiering. För genomförande av det operativa programmet ska ni inrätta en driftsfond, genom vilken det operativa programmet finansieras. Närmare information om driftsfonden finns i kapitel 2.

Operativa programmet ska pågå i åtminstone tre år och högst sju år. Operativa programmet ska ha fastställda mål. Operativa programmet ska innehålla miljö- och klimatåtgärder samt åtgärder som anknyter till forskning om och utveckling av produktionsmetoder.

Miljö- och klimatåtgärdernas andel av de totala utgifterna i operativa programmet ska vara minst 15 procent. Operativa programmet ska innehålla minst tre separata miljö- och klimatåtgärder. En klimatåtgärd i operativa programmet kan ersättas med en miljöförbindelse som gäller jordbruk, om minst 80 procent av producentorganisationens medlemmar har ingått en viss miljöförbindelse som gäller jordbruk eller en förbindelse om ekologiskt jordbruk. En miljöförbindelse kan ersätta en av de tre miljöåtgärder som krävs. Miljö- och klimatåtgärdernas andel av de totala utgifterna i operativa programmet ska trots det vara minst 15 procent.

Minst två procent av utgifterna i operativa programmet ska riktas till forskning om och utveckling av hållbara produktionsmetoder, inbegripet motståndskraft mot skadegörare, begränsning av och anpassning till klimatförändringar samt innovativa metoder och produktionsteknik som stärker den ekonomiska konkurrenskraften och marknadsutvecklingen.

I kostnaderna för ett operativt program kan det ingå för producentorganisationen eller för ett av den till minst 90 % ägt dotterbolag uppkomna egna personalkostnader på basis av de faktiskt uppkomna personalkostnaderna för genomförande av en viss åtgärd.

Det operativa programmet kan inbegripa en schablonsats för en engångsersättning för förvaltningskostnader vilka hänför sig till förvaltning av driftsfonden eller till förberedelse (utarbetande), genomförande och uppföljning av det operativa programmet. Engångsersättningen kan vara högst 2 % av den godkända driftsfonden och det godkända operativa programmet. Om det operativa programmet innefattar en sådan årlig engångsersättning för förvaltningskostnader, ska kostnadsposter av det slaget inte sökas utgående från de faktiska uppkomna kostnaderna.
(Författningsgrund: Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2021/2115 Artikel 50, komissionens delegerade förordning (EU) 2022/126 Artikel 23)

Att planera det operativa programmets innehåll

Ni ska utarbeta en skriftlig beskrivning av det operativa programmet och av de åtgärder som ska genomföras enligt det. När ni ansöker om godkännande av det operativa programmet ska ni redogöra för de åtgärder som ska genomföras inom ramen för det operativa programmet under det operativa programmets hela löptid.

Det operativa programmet består av åtgärder som grupperas i åtgärdstyper. Inom ramen för det operativa programmet är det möjligt att genomföra de åtgärdstyper som nedan beskrivs i separata avsnitt. Åtgärder av andra typer kan inte genomföras inom ramen för det operativa programmet. När ni planerar åtgärder har ni anledning att kontrollera också att åtgärden och kostnaderna är stödberättigande i enlighet med kapitel 3. Stödberättigande åtgärder och kostnader. I kapitel 4. berättas det vilka kostnader som inte är stödberättigande.

Operativa programmet ska omfatta följande:

  • en beskrivning av utgångsläget i producentorganisationen före operativa programmets genomförande
  • driftsfondens storlek och metoden för att öka den: producentmedlemmarnas eventuella bidrag till fonden, grunderna för att ta ut bidrag av olika storlekar
  • målen för operativa programmet och deras samband med främjandet av målen och deras kriterier som används
  • en detaljerad beskrivning av de åtgärder samt de särskilda insatser och metoder med vilka målen uppnås (ska läggas fram enligt genomförandeår)
  • operativa programmets varaktighet
  • en budget för varje år som operativa programmet omfattar – det är bra att ange budgeten i form av en separat tabell.

Beskrivningen av utgångsläget ska behandla den situation som råder i er producentorganisation före operativa programmets inledande vad gäller produktion, marknadsföring, verksamhetslokaler och anordningar. Beskrivningen ska särskilt täcka situationen i fråga om de funktioner som ni har för avsikt att utveckla genom operativa programmet. I beskrivningen av utgångsläget ska ni motivera varför operativa programmets mål och åtgärder är nödvändiga för producentorganisationens verksamhet.
(Författningsgrund: 999/2012 § 19)

Det operativa programmets innehåll i korthet

Det operativa programmets innehåll (se åtgärdstyperna i nästa kapitel) Åtgärdernas andel av de totala kostnaderna för det operativa programmet Exempel: Ett treårigt operativt program vars budget är 1 miljon euro
Miljö- och klimatåtgärder grupperade enligt åtgärdstyp 1, 4 och 9 Minst 15 %  Minst 150 000 euro (under det operativa programmets löptid)
Forskning om och utveckling av hållbara produktionsmetoder, ingår i åtgärdstyp 1 Minst 2 % Minst 20 000 euro
Övriga åtgärder grupperade enligt åtgärdstyp 1–3, 5–8 och 10–11 Högst 83 % av de föreslagna kostnaderna för det operativa programmet Högst 830 000 euro
Engångsersättning för förvaltningskostnaderna för det operativa programmet, enligt schablonsats (frivillig) Schablonsatsen för engångsersättning är högst 2 % Högst 20 000 euro
Budgeten totalt 100 % 1 000 000 euro


Mål för det operativa programmet

Ert förslag till operativt program ska innehålla mål. Målen ska vara mätbara så att måluppfyllnaden går att följa. Det är meningen att målen ska nås genom att åtgärderna i det operativa programmet genomförs.

I det operativa programmet ska ni eftersträva minst de fyra följande målen:

1) Koncentration av utbudet och utsläppande av produkterna på marknaden, bland annat genom direktmarknadsföring

2) Främja, utveckla och genomföra (genom miljöåtgärder):

i) produktionsmetoder och produktionsteknik som tar hänsyn till miljön

ii) produktionspraxis som är motståndskraftig mot skadegörare och sjukdomar

iv) minskning av avfall och miljövänlig användning och hantering av biprodukter, inbegripet återanvändning och tillvaratagande av dessa

v) skydd och förstärkning av den biologiska mångfalden och hållbart nyttjande av naturresurser för att särskilt skydda vatten, mark och luft

3) Bidra till begränsning av och anpassning till klimatförändringar

4) Forskning om och utveckling av hållbara produktionsmetoder, inbegripet motståndskraft mot skadegörare, motståndskraft mot djursjukdomar och begränsning av och anpassning till klimatförändringar, innovativa metoder och produktionsteknik som stärker den ekonomiska konkurrenskraften och marknadsutvecklingen.

Andra mål i operativt program kan vara:

- Planera och organisera produktionen, anpassa produktionen till efterfrågan, särskilt vad gäller kvalitet och kvantitet, optimera produktionskostnaderna och avkastningen på investeringarna samt stabilisera producentpriserna

- Förbättra konkurrenskraften på medellång och lång sikt, särskilt genom modernisering

- Främja produkters kommersiella värde och kvalitet, bland annat genom att förbättra produktkvaliteten och utveckla produkter som har skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning eller som omfattas av sådana unionskvalitetssystem eller nationella kvalitetssystem som erkänns av medlemsstaterna

- Främja och marknadsföra produkter

- Öka konsumtionen av produkter inom sektorn för frukt och grönsaker, i färsk eller bearbetad form

- Krisförebyggande och riskhantering som syftar till att undvika samt hantera störningar på marknaderna inom den relevanta sektorn.
(Författningsgrund: Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2021/2115 Art. 46 och 49-50)

Åtgärdstyper i operativt program

Innehåll av åtgårdstyper definieras i en nationella strategiplan. Den strategiplanen finns på jord- och skogsbruksministeriets webbplats (tyvärr endast på finska, stödet till producentorganisationer på sidor 359-394): https://mmm.fi/cap27/cap-suunnitelma

I operativt program är det möjligt att genomföra åtgärdstyper av följande slag:

1) Investeringar i materiella och immateriella tillgångar, forskning och experimentella och innovativa produktionsmetoder och andra åtgärder, inom områden som:

a) Markvård, inbegripet åtgärder för att öka markens kolinnehåll och förbättra markstrukturen, och minskning av förorenande ämnen

b) Förbättrad vattenanvändning och sund vattenförvaltning, inbegripet vattenbesparing, skydd av vatten och dränering

En förutsättning för stöd till investeringar i bevattning är att procentsatser avseende minimimål för stödmottagarens vattenbesparing fastställs, i fråga om både potentiell och faktisk minskning av vattenanvändningen. Ett vattenmätningssystem som gör det möjligt att mäta vattenanvändningen vid gården eller den relevanta produktionsenheten ska finnas eller installeras som en del av investeringen.

Stöd till investeringar för att förbättra en befintlig bevattningsanläggning eller en del av bevattningsinfrastruktur får föreskrivas på villkor
- att investeringarna enligt stödmottagarens förhandsbedömning potentiellt kan ge en vattenbesparing som återspeglar de tekniska parametrarna för befintliga anläggningar eller infrastrukturer
- att investeringarna påverkar grund- eller ytvattenförekomster som bedömts inte nå god status på grund av vattenmängden, och en faktisk minskning av vattenanvändningen kommer att uppnås som bidrar till att dessa vattenförekomster uppnår god status.
Dessa villkoren ska inte vara tillämpliga på sådana investeringar till stöd för förbättringar av en befintlig bevattningsanläggning eller del av bevattningsinfrastruktur i samband med uppförandet av en reservoar eller användningen av återvunnet vatten som inte påverkar en grund- eller ytvattenförekomst.

Stöd till sådana investeringar i bevattning som medför en nettoutvidgning av den bevattnade arealen och som påverkar en viss grund- eller ytvattenförekomst får endast föreskrivas på villkor
- att vattenförekomsten i förvaltningsplanen för avrinningsdistriktet inte har bedömts nå sämre än god status på grund av vattenmängden
- att en miljökonsekvensanalys visar att investeringen inte kommer att ha någon avsevärd negativ miljöpåverkan; denna miljökonsekvensanalys ska antingen genomföras av eller godkännas av den behöriga myndigheten.

Stöd till investeringar som avser användningen av återvunnet vatten som en alternativ vattenkälla får föreskrivas på villkor att användningen av sådant vatten är förenlig med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/741.

Stöd till investeringar i uppförandet eller utbyggnaden av en reservoar för bevattning får föreskrivas på villkor att detta inte ger upphov till någon avsevärd negativ miljöpåverkan.

c) Förhindrande av skador som orsakas av ogynnsamma väderförhållanden och främjad utveckling och användning av sorter och förvaltningsmetoder som är anpassade till förändrade klimatförhållanden

d) Ökade energibesparingar samt ökad energieffektivitet och användning av förnybar energi

Ett operativt program kan omfatta sådana investeringar i materiella tillgångar som består av system som producerar energi, förutsatt att den mängd energi som produceras inte överstiger den mängd energi som kan användas på årsbasis för stödmottagarens normala verksamhet.

e) Ekologiska förpackningar (endast inom området forskning och experimentell produktion)

f) Biosäkerhet

g) Minskade utsläpp och avfallsmängder, förbättrad användning av biprodukter, inbegripet återanvändning och tillvaratagande av dessa, samt avfallshantering

h) Ökad motståndskraft mot skadegörare och minskade risker och effekter från användning av bekämpningsmedel, inbegripet genomförande av metoder för integrerat växtskydd

i) Förbättrad produktkvalitet

Villkor för investeringar:

De materiella och immateriella tillgångar som förvärvats ska användas av stödmottagaren i enlighet med deras karaktär, mål och avsedda användning, enligt beskrivningen i det godkända operativa programmet. De materiella och immateriella tillgångar som förvärvats ska kvarstå i stödmottagarens ägo och besittning antingen fram till utgången av avskrivningsperioden eller under av en period på minst fem år som ska fastställas med beaktande av tillgångarnas karaktär. Var och en av dessa perioder ska beräknas från och med den dag då tillgången förvärvades eller från och med den dag då tillgången ställdes till stödmottagarens förfogande.

Investeringar i materiella tillgångar ska göras i producentorganisationens lokaler eller  i dess producentmedlemmars lokaler eller i lokalerna hos dotterbolag som producentorganisationen äger till minst 90 %.

Stöd till investeringar får finansieras med ett enda belopp(en klumpsumma) efter att kostnaderna för investeringen har blivit verklighet eller med poster som fördelas över flera programår. I förslaget till operativt program ska ni för varje investering ange i förväg om ni på basis av kostnaderna för investeringen vill ansöka om stöd i en enda post eller fördela investeringskostnaderna över flera poster som betalas ut under olika programår. De faktiska kostnaderna för investeringen granskas efter att kostnaderna blivit verklighet och när stöd första gången söks på basis av investeringen. Om den skattemässiga avskrivningstiden för en viss investering är längre än det operativa programmets löptid, är det möjligt att föreslå att kostnadsposter som hänför sig till investeringen överförs så att de fortgår under nästa operativa program.

Om de tillgångar för vilka investeringen fick stöd ersätts med nya, finns det två alternativ: restvärdet av den ersatta investeringen
– läggs till producentorganisationens driftsfond, eller
– dras av från kostnaden för ersättningen.

2) Rådgivningstjänster och tekniskt bistånd, särskilt med avseende på hållbara metoder för bekämpning av skadegörare och sjukdomar, hållbar användning av växtskyddsmedel och produkter för djurskydd, anpassning till och begränsning av klimatförändringar, anställningsvillkor, arbetsgivarskyldigheter samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

3) Utbildningsåtgärder, inbegripet handledning och utbyte av bästa praxis, särskilt med avseende på hållbara metoder för bekämpning av skadegörare och sjukdomar, hållbar användning av växtskyddsmedel, anpassning till och begränsning av klimatförändringar samt användning av organiserade handelsplattformar och
råvarubörser på plats och terminsmarknader

4) Ekologisk eller integrerad produktion

5) Åtgärder för att öka hållbarheten och effektiviteten när det gäller transporter och lagring av produkter

6) Främjande, kommunikation och marknadsföring, inbegripet åtgärder och verksamhet som syftar till att höja
konsumenternas medvetenhet om unionens kvalitetssystem och vikten av hälsosamma matvanor samt till diversifiering och konsolidering av marknaderna

Marknadsföringsmaterial för generisk marknadsföring och marknadsföring av kvalitetsmärken måste bära unionens emblem och innehålla följande text: ”Finansierat av Europeiska unionen”

7) Genomförande av unionens och medlemsstaternas kvalitetssystem

8) Genomförande av spårbarhet- och certifieringssystem, särskilt kontroll av kvaliteten på produkter som säljs till slutkonsumenter

9) Åtgärder för begränsning av och anpassning till klimatförändringar

10) Investeringar i materiella och immateriella tillgångar för en effektivare förvaltning av de volymer som släpps ut på marknaden, inbegripet för gemensam lagring

11) Skörde- och produktionsförsäkring som bidrar till att trygga producenternas intäkter vid förluster förorsakade av naturkatastrofer, ogynnsamma väderförhållanden, sjukdomar eller angrepp av skadegörare, samtidigt som det säkerställs att stödmottagarna vidtar nödvändiga riskförebyggande åtgärder

Särskilda krav som gäller miljö- och klimatåtgärder

I förslaget till operativt program eller förslaget till ändring av det operativa programmet ska ni lägga fram underlag (bevis) för det förväntade positiva bidraget till ett eller flera miljömål. Åtgärderna ska genomföras i producentorganisationens lokaler eller lokalerna hos ett dotterbolag som producentorganisationen äger till minst 90 % eller på en producentmedlems gård.

Den förväntade nyttan och de ytterligare effekterna av åtgärder som hänför sig till miljö- och klimatvänligt jordbruk ska påvisas på förhand genom projektspecifikationer eller andra tekniska dokument som ni ska lägga fram vid tidpunkten då det operativa programmet eller ändringen av ett sådant program lämnas in för godkännande. Samtidigt ska ni visa vilka resultat som kan uppnås om åtgärden genomförs.

Stödberättigande i samband med åtgärder som hänför sig till miljö- och klimatmål är ytterligare kostnader och inkomstbortfall. I samband med investeringar är kostnaderna stödberättigande i sin helhet.

När ni genomför åtgärder som hänför sig till miljö- och klimatmålen ska ni ha tillgång till den relevanta kunskap och information som krävs för att genomföra sådana åtgärder. Sådana producentmedlemmar i och anställda hos producentorganisationer som behöver fortbildning (utbildning och sakkunskap) ska ges tillgång till den i samband med att åtgärden genomförs.

En översynsklausul ska införas i de operativa programmen för insatser som genomförs inom ramen för åtgärder som rör miljö- och klimatmålen för att säkerställa att de anpassas vid ändringar av tillämpliga bindande normer, krav eller skyldigheter.

(Författningsgrund: Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2021/2115 Artikel 47,
kommissionens delegerade fördordning (EU) 2022/126 Artikel 11, 12 och 14)

3. Driftsfond

När ni bereder det operativa programmet ska ni fatta ett beslut om att inrätta en driftsfond. I praktiken avses med driftsfond att den årliga finansieringen av det operativa programmet ordnas.

Den ena hälften av en driftsfonds inkomster utgörs av producentorganisationens finansieringsandel, det vill säga det ekonomiska bidrag som tas ut hos medlemmarna eller de egna tillgångar som organisationen anvisar för operativa programmet. Den andra hälften utgörs av EU:s finansieringsandel. I praktiken måste ni ha tillgång till finansiering för samtliga utgifter som budgeterats i operativa programmet, eftersom stödet kan sökas först i efterhand.

En driftsfonds utgifter utgörs av de kostnader som operativa programmet föranleder. En producentorganisation måste bestämma i sina stadgar hur de här tillgångarna ska samlas in.

Driftsfondens bokföring ska ordnas så, att externa revisorer årligen kan identifiera, granska och certifiera de utgifter som hänför sig till driftsfonden. I organisationens bokföring ska ni alltså kunna skilja åt de utgifter och inkomster som hänför sig till verksamhetsprogrammet, till exempel genom ett kostnadsställe i bokföringen. Det är skäl att också ha ett separat bankkonto för driftsfonden. De kvitton och andra betalningsverifikat som hänför sig till verksamheten samt bokföringen ska sparas med tanke på tillsyn.

En driftsfond förvaltas utifrån årsprincipen. Om man så önskar kan man överföra en del av de driftsfondsbidrag som har samlats in hos medlemmarna till följande genomförandeår, om de inte har behövts för att finansiera det innevarande årets verksamhet.

Producentorganisationens finansieringsandel

Det finns två alternativa sätt att öka driftsfonden: att ta ut ett ekonomiskt bidrag hos medlemmarna eller att använda producentorganisationens egna tillgångar. Det behöriga organet i producentorganisationen beslutar vilken metod som ska användas för att öka fonden. Ett utdrag ur protokollet över det möte där man har fattat beslut om metoden ska fogas till ansökan om verksamhetsprogram.

Om en organisation tar ut ekonomiska bidrag hos sina medlemmar, ska den fatta beslut om hur bidraget tas ut och om grunderna för debiteringen. En metod för att ta ut bidraget är att innehålla en viss andel av värdet av de sålda produkterna eller att på förhand ta ut ett bidrag utifrån en uppskattning och sedan rätta bidraget retroaktivt. Grunden för att ta ut bidrag kan vara volymen på och/eller värdet av den saluförda produktionen. En producentorganisation kan också fastställa olikstora bidrag för producentmedlemmarna. På så sätt har producenterna möjlighet att medverka i finansieringen av endast sådana åtgärder som de har möjlighet att delta i (till exempel åtgärder för enskilda produktgrupper).

Driftsfonden i korthet

  • Beloppet motsvarar kostnaderna för operativa programmet.
  • Det totala stödbeloppet kan vara högst 4,1 % av värdet av producentorganisationens saluförda produktion under referensperioden eller 50 % av de faktiska och godkända kostnaderna, beroende på vilkendera av de här begränsande faktorerna som är lägre. Stödbeloppet i driftsfonden är lika stort som producentorganisationens finansieringsandel, så driftsfonden uppgår till högst 8,2 % av värdet av organisationens saluförda produktion under referensperioden. Mer information om värdet av den saluförda produktionen under referensperioden finns i kapitel 4 i ansökningsguiden.
  • Fonden består av stödet och organisationens finansieringsandel (stödbeloppet är lika stort som självfinansieringen). En organisations finansieringsandel kan debiteras medlemmarna som separata bidrag (dvs. avgifter), eller så kan finansieringsandelen utgöras av en organisations egna tillgångar.

Exempel på driftsfondens och stödets storlek

Vi föreställer oss att värdet av en producentorganisations saluförda produktion är 10 000 000 euro under referensperioden. Det stöd som beviljas för att täcka kostnaderna för att genomföra programmet kan vara högst 4,1 % av värdet av den saluförda produktionen, dvs. 10 000 000 euro x 4,1 % = 410 000 euro. Stödbeloppet kan vara högst lika stort som producentorganisationens finansieringsandel. Det betyder att storleken på driftsfonden kan vara högst 2 x 410 000 euro = 820 000 euro (8,2 % av värdet av den saluförda produktionen, alltså 10 000 000 euro x 8,2 % = 820 000 euro). Totalbeloppet på producentorganisationens operativt program kan alltså vara högst 820 000 euro. Med andra ord kan högst 410 000 euro av producentorganisationens egna tillgångar och 410 000 euro av EU:s fondstöd användas till att genomföra operativa programmet.

(Författningsgrund: Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2021/2115 Artikel 51-52, 999/2012 § 23)

Värdet av den saluförda produktion

Värdet av den saluförda produktionen beräknas utifrån producentmedlemmarnas produktion, alltså det momsfria försäljningspriset på produkter som medlemmarna i producentorganisationen har producerat. Värdet räknas endast utifrån produkter som ligger till grund för producentorganisationens ansökan om godkännande. Endast den del av producentorganisationens och/eller dess producentmedlemmars produktion som saluförs av producentorganisationen ska räknas in i värdet.

Värdet räknas utifrån det momsfria försäljningspriset på de produkter som medlemmarna har producerat. Om ni säljer produkter färdigt förpackade eller iordningställda, utgörs värdet av det momsfria försäljningspriset på den förpackade eller iordningställda produkten.

Värdet av den saluförda produktionen ska grunda sig på producentorganisationens bokföringsuppgifter. I praktiken räknas värdet av den under ett år saluförda produktionen på basis av försäljningen under en räkenskapsperiod. Om er producentorganisation inte har bokföringsuppgifter från tidigare år, ska produkternas värde och volym grunda sig på medlemmarnas bokföringsuppgifter eller motsvarande uppgifter, vilka kan granskas utan svårighet.

Kostnaderna för att transportera produkter från producentorganisationen till en köpare räknas aldrig in i produktionsvärdet. Det här betyder att värdet av produkterna beräknas som priset fritt producentorganisationen. Om produkterna säljs transporterade till köparen, ska transportkostnaderna dras av från försäljningspriset när försäljningen räknas in i värdet av den saluförda produktionen.

Om er producentorganisation inom sektorn för frukt och grönsaker har ett dotterbolag som ansvarar för att förpacka och sälja organisationens produkter, kan ni räkna värdet av den saluförda produktionen utifrån det försäljningspris som dotterbolaget har fastställt för produkterna, under förutsättning att producentorganisationen äger minst 90 % av kapitalet i dotterbolaget.

När man senare årligen räknar ut värdet av den saluförda produktionen, ska det inbegripa de produkter som produceras av medlemmar som utträder ur respektive ansluter sig till producentorganisationen.

Er producentorganisations huvudsakliga verksamhet ska vara att saluföra de godkända produkter som organisationens medlemmar har producerat. Med andra ord får inte värdet av er producentorganisations saluförda produktion vara lägre än värdet av den övriga verksamheten.

Räkna ut värdet av den saluförda produktionen så här

Det momsfria försäljningspriset på produkter som har sålts via organisationen
– försäljningspriset på produkter som härrör från icke-medlemmar
– försäljningen av icke-godtagbara produkter
– externa transportkostnader (säljfrakter)
– förädlings- och expeditionskostnader
+ värdet av den saluförda produktion som härrör från nya medlemmar
________________________________
= Värdet av den saluförda produktionen

Referensperiod för värdet av den saluförda produktionen

När ni bereder operativa programmet ska ni ange en referensperiod för värdet av producentorganisationens tidigare saluförda produktion. På basis av referensperioden beräknas sedan maximibeloppet av det årliga stöd som betalas för operativa programmet. Referensperioden är i praktiken någon tidigare räkenskapsperiod.

Referensperioden kan vara en räkenskapsperiod som har börjat tidigast den 1 januari tre år före det år då operativa programmet genomförs. Referensperioden ska ha slutat senast den 31 december året före det år då operativa programmet genomförs. Den referensperiod som föreslås ska alltså vara en 12 månader lång räkenskapsperiod som infallit under den här perioden. Den referensperiod som ska tillämpas under operativa programmets andra år och de därpå följande genomförandeåren infaller alltid en räkenskapsperiod senare än den referensperiod som tillämpades under det föregående året.

Under den tid då operativa programmetgenomförs kan metoden för fastställande av referensperioden variera bara av grundad anledning: när ni har föreslagit att en viss räkenskapsperiod ska vara referensperioden för det första året då operativa programmet genomförs är referensperioden för de följande genomförandeåren alltid den räkenskapsperiod som följer på den föregående.
(Författningsgrund: kommissionens delegerade fördordning (EU) 2022/126 Artikel 30-32, (EU) 2017/891 Artikel 8 och 11, 999/2012 § 12 b och 12 c)

3. Stödberättigande typer av utgifter

Stödberättigande åtgärder och utgifter i operativt program:

1. Särskilda kostnader för:

— kvalitetshöjande åtgärder

— biologiskt material för växtskydd (exempelvis feromoner och predatorer), vare sig det används för ekologisk,
integrerad eller konventionell produktion

— interventioner avseende miljö- och klimatvänligt jordbruk

— ekologisk, integrerad eller experimentell produktion, inklusive specifika kostnader för ekologiskt utsäde och
småplantor

— övervakning av överensstämmelsen med växtsundhetsbestämmelser och gränsvärden för högsta tillåtna restmängder

Specifika kostnader är ytterligare kostnader, beräknade som skillnaden mellan konventionella produktionskostnader och faktiska kostnader, och inkomstbortfall till följd av en åtgärd, med undantag av ytterligare inkomster och besparingar.

2. Administrativa kostnader och personalkostnader i samband med genomförandet av operativa program eller med berörda interventioner, däribland rapporter, undersökningar, kostnader för bokföring och redovisning, obligatoriska löneavgifter om de direkt belastar stödmottagaren, dotterbolag eller, under förutsättning av medlemsstatens godkännande, ett kooperativ som är medlem i en producentorganisation.

Personalkostnader ska bland annat omfatta kostnader för personal som anlitats av stödmottagaren och kostnader som motsvarar den andel av arbetstiden som dess fast anställda personal har lagt på genomförandet av en åtgärd. Stödmottagaren måste lämna in verifikationer med närmare uppgifter om det arbete som faktiskt utförts i samband med den aktuella åtgärden och att värdet av de därmed sammanhängande personalkostnaderna kan bedömas och verifieras på ett oberoende sätt. Värdet av de personalkostnader som hänförs till en viss åtgärd får inte överstiga de kostnader som allmänt accepteras på marknaden i fråga för samma typ av tjänst. När det gäller åtgärderna främjande, kommunikation och marknadsföring, får utgifterna som betalats för de administrativa kostnader och personalkostnader som direkt uppstått för stödmottagarna inte överstiga 50 % av den totala kostnaden för åtgärden.

I det operativa programmet kan man inbegripa en schablonsats för engångsersättning för förvaltningskostnader som är kopplade till förvaltning av driftsfonden eller till utarbetande, genomförande och uppföljning av det operativa programmet. Engångsersättningen kan vara högst 2 % av den godkända driftsfonden och det godkända operativa programmet. Om en sådan årlig engångsersättning för förvaltningskostnader inbegrips i det operativa programmet, ska kostnadsposter av det slaget inte sökas på basis av faktiska kostnader. Om engångsersättning för förvaltningskostnader inte inbegrips i det operativa programmet, kan i det operativa programmet inbegripas motsvarande faktiska dokumenterade kostnader som anknyter till förvaltning av driftsfonden och det operativa programmet och som uppgår till högst 4 % av de totala stödberättigande kostnaderna för den genomförda åtgärden.

3. Inköp av obebyggd mark där köpet är nödvändigt för att göra en investering som omfattas av det operativa
programmet, förutsatt att det kostar mindre än 10 % av de sammanlagda stödberättigande utgifterna för den berörda insatsen. I undantagsfall och när det är vederbörligen motiverat kan en högre procentsats fastställas för miljöbevarande insatser.

4. Köp eller leasing av materiella tillgångar, inbegripet begagnade materiella tillgångar, förutsatt att de inte har köpts med unionsstöd eller nationellt stöd under en period på fem år före köpet eller leasingen inom gränsen för den materiella tillgångens nettomarknadsvärde.

5. Förhyrning av fysiska tillgångar i stället för köp såvida det är ekonomiskt försvarbart, under förutsättning att det godkänns av medlemsstaten.

6. Investeringar i transportfordon, om producentorganisationen vederbörligen motiverar för den berörda medlemsstaten att transportfordonet används för intern transport till producentorganisationens lokaler, och investeringar i extra anordningar på fordonet för kyltransport och transport i kontrollerad atmosfär.

7. Investeringar i andelar eller kapital från företag som direkt bidrar till att det operativa programmets syften uppnås.

(Författningsgrund: kommissionens delegerade fördordning (EU) 2022/126 Artikel 23 och bilaga III)

4. Icke stödberättigande typer av utgifter

Den här är en förteckning över icke stödberättigande typer av utgifter och åtgärder:

1. Allmänna produktionskostnader, i synnerhet kostnader för mycel, utsäde och icke-perenna växter (även certifierade produkter). Växtskyddsprodukter (inklusive integrerade bekämpningsmedel och material). Gödningsmedel och andra insatsvaror. Kostnader för insamling och transport (intern eller extern). Lagringskostnader. Kostnader för packning (inbegripet användning och hantering av förpackningar), även inom ramen för nya processer. Driftskostnader (särskilt elektricitet, bränsle och underhåll).

2. Återbetalning av lån som tagits för en intervention.

3. Förvärv av obebyggd mark som utgör mer än 10 % av de sammanlagda stödberättigande utgifterna för ifrågavarande insats.

4. Investeringar i transportmedel som som producentorganisationen använder för saluföring eller distribution.

5. Driftskostnader för förhyrda produkter.

6. Utgifter knutna till leasingkontrakt (skatter, ränta, försäkringskostnader m.m.) och driftskostnader.

7. Underleverantörs- eller entreprenadkontrakt rörande insatser eller utgifter som anges som icke stödberättigande i den här förteckningen.

8. Alla nationella eller regionala skatter eller avgifter.

9. Låneräntor, dock inte om bidraget lämnas i någon annan form än direktstöd som inte ska återbetalas.

10. Investeringar i kapital eller andelar i företag om investeringen utgör en finansiell investering.

11. Kostnader som uppstår för andra parter än stödmottagaren, producentorganisationen eller dess medlemmar, ett dotterbolag eller, under förutsättning av medlemsstatens godkännande, för ett kooperativ som är medlem i en producentorganisation.

12. Interventioner som inte äger rum på företag och/eller lokaler som tillhör producentorganisationen eller dess producentmedlemmar eller, under förutsättning av medlemsstatens godkännande, ett
kooperativ som är medlem i en producentorganisation.

13. Interventioner som läggs ut på entreprenad eller genomförs av stödmottagaren, producentorganisationen utanför unionen.

(Författningsgrund: kommissionens delegerade fördordning (EU) 2022/126 bilaga II)

5. Godtagbara produkter

De godkända produkterna inom sektorn för frukt och grönsaker

Listorna av godtagbara produkter i Europarlamentets och rådets förordning EU nr 1308/2013 enligt KN-numren:

0702 00 00 Tomater, färska eller kylda

0703 Kepalök (vanlig lök), schalottenlök, vitlök, purjolök och lök av andra Allium-arter, färska eller kylda

0704 Kål, färsk eller kyld

0705 Trädgårdssallat (Lactuca sativa) och cikoriasallat (Cichorium spp.), färsk eller kyld

0706 Morötter, rovor, rödbetor, haverrot (salsifi), rotselleri, rädisor och liknande rotfrukter, färska eller kylda (detta inbegriper kålrötter)

0707 00 Gurkor, färska eller kylda

0708 Baljfrukter och baljväxtfrön, färska eller kylda, ärter (Pisum sativum), bönor (Vigna spp., Phaseolus spp.)

Ex 07 09 Andra grönsaker, färska eller kylda
0709 20 00 Sparris
0709 30 00 Augerginer
0709 40 00 Bladselleri (blekselleri)
0709 51 00 Svampar av släktet Agarius
0709 59 Andra slag svampar (tryffel)
0709 60 10 Sötpaprika
0709 70 00 Vanlig spenat, nyzeeländsk spenat samt trädgårdsmålla
0709 91 00 Kronärtskockor
0709 93 10 Zucchini
0709 99 10 Sallat, med undantag av trädgårdssallat(Lactuca sativa) och cicoriasallat (Cichorium spp.)
0709 99 20 Mangold och kardon
0709 99 40 Kapris
0709 99 50 Fänkål
0709 99 60 Sockermajs
0709 99 90 Andra (t. ex. rabarber, dill, sockerrot, persilja, körvel, dragon, kyndel och mejram)
med undantag av grönsaker enligt undernummer 0709 60 91, 0709 60 95, ex 0709 60 99 av släktet Pimenta , 0709 92 10 och 0709 92 90

0714 20 Batater

ex 0714 90 90 Jordärtskockor

Ex 08 02 Andra nötter, färska eller torkade, även skalade, med undantag av arekanötter (eller betelnötter) och kolanötter enligt undernummer 0802 70 00 , 0802 80 00

0803 10 10 Mjölbananer, färska

0803 10 90 Mjölbananer, torkade

0804 20 10 Fikon, färska

0804 30 00 Ananas

0804 40 00 Avokado

0804 50 00 Guava, mango och mangostan

0805 Citrusfrukter, färska eller torkade

0806 10 10 Bordsdruvor, färska

0807 Meloner (inbegripet vattenmeloner) och papayafrukter, färska

0808 Äpplen, päron och kvittenfrukter, färska

0809 Aprikoser, körsbär, persikor (inbegripet nektariner), plommon och slånbär, färska

0810 Annan frukt och andra bär, färska
0810 10 10 Jordgubbar och smultron
0810 20 Hallon, björnbär, mullbär och loganbär
0810 30 10 Svarta vinbär
0810 30 30 Röda vinbär
0810 40 Tranbär, blåbär och andra bär av släket Vaccinium
0810 90 75 Andra (t. ex. bär av havtorn)

0813 50 31, 0813 50 39 Blandningar av enbart nötter enligt nr 0801 och 0802

0910 20 Saffran

Ex 0910 99 Timjan, färsk eller kyld

Ex 1211 90 86 Basilikört, citronmeliss, mynta, Origanum vulgare (oregano/vild mejram), rosmarin, salvia, färsk eller kyld

1212 92 00 Johannesbröd

6. Kontaktuppgifter

Livsmedelsverket
Marknadsavdelningen
PB 100
00027 Ruokavirasto

Besöksadress: Alvar Aallon katu 5, Seinäjoki

Telefon: 0295 30 0400 (växel)
E-post: kirjaaamo@ruokavirasto.fi

Information och blanketter: www. ruokavirasto.fi

Kontaktpersonerna anges på Livsmedelsverkets webbplats, på sidan Producent- och branschorganisationer