Förflyttningar av avelsmaterial från hundar och katter

OBSERVERA! Läs först alla de andra krav som gäller förflyttningar från huvudsidan.

Denna anvisning gäller alla aktörer som flyttar avelsmaterial från hundar och katter som avses i denna anvisning från Finland till EU-länder, Norge eller Schweiz och hämtar dem till Finland från EU-länder, Norge eller Schweiz. Kraven gäller bara avelsmaterial från hundar och katter som samlats in från och med den 21.4.2021.

Djurhälsokraven

Aktörerna får till andra medlemsstater flytta sperma, oocyter och embryon från hundar och katter endast om följande villkor är uppfyllda:

 1. djuren har fötts och sedan födseln vistats i unionen eller har förts in till unionen i enlighet med kraven för införsel till unionen;
 2. djuren kommer från en anläggning där infektion med rabiesvirus inte har bekräftats under minst 30 dagar före dagen för samlingen av sperman, oocyterna eller embryona;
 3. djuren uppvisade inte några symtom på sjukdom den dag då sperman, oocyterna eller embryona samlades in;
 4. djuren är märkta genom implantering av en transponder eller genom en klart läslig tatuering i enlighet med artikel 17.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 (17) eller identifieras i enlighet med artikel 70 i förordning (EU) 2019/;
 5. djuren har vaccinerats mot rabies i enlighet med giltighetskraven i del 1 i bilaga VII till delegerad förordning (EU) 2020/688;
 6. djuren har genomgått alla de förebyggande hälsoåtgärder mot andra sjukdomar eller infektioner än rabies som anges i del 2 i bilaga VII till delegerad förordning (EU) 2020/688;
 7. djuren har inte använts för naturlig avel under minst 30 dagar före dagen för samlingen av sperman, oocyterna eller embryona och under samlingsperioden.

Förflyttningskontroll och djurhälsointyget som åtföljer sändningen

Sändningen ska kontrolleras före förflyttningen. Kontrollen görs av den övervakande officiella veterinären på exportörens begäran. Aktören ska i förväg anmäla den planerade förflyttningen av dessa sändningar och lämna informationen om sändningen till den officiella veterinären.

Tjänsteveterinären ska göra

 1. en visuell undersökning av transportbehållaren för att:
  1. kontrollera den försegling och det nummer som aktören har anbringat på transportbehållaren, eller
  2. vid behov kontrollera det avelsmaterial som placeras i transportbehållaren, och efter denna kontroll försegla och numrera transportbehållaren
 2. en dokumentkontroll avseende de uppgifter som aktören har lämnat för att säkerställa att:
  1. den information som intyget gäller styrks genom de journaler som förts på anläggningen
  2. det märke på strån eller andra förpackningar överensstämmer med det nummer som angetts i djurhälsointyget och på den behållare i vilken avelsmaterialet transporteras
  3. de ovannämnda djurhälsokraven är uppfyllda.

Efter att tjänsteveterinären har gjort kontrollerna utfärdar hen djurhälsointyget inom 72 timmar före tidpunkten för avsändning av sändningen av avelsmaterial. Djurhälsointyget ska vara giltigt i tio dagar från dagen för utfärdandet. Sändningen ska således åtföljas av ett hälsointyg som undertecknats av tjänsteveterinären. I Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/403 fastställs en egen hälsointygsmodell för avelsmaterial från hundar och katter.

Djurhälsointyget ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

 1. Avsändarens och mottagarens namn och adress.
 2. Den avsändande anläggningens namn och adress och den avsändande anläggningens unika registreringsnummer, om den har tilldelats ett sådant registreringsnummer.
 3. Destinationsanläggningens namn och adress.
 4. Avelsmaterialets typ och donatordjurens art.
 5. Antal strån eller andra förpackningar som ska avsändas.
 6. Följande information som gör det möjligt att identifiera avelsmaterialet:
  1. Art, om nödvändigt underart, samt identifieringsuppgifter avseende de donatordjur från vilka avelsmaterialet samlats, — i enlighet med artikel 17.1 i förordning (EU) nr 576/2013 eller artikel 70 i förordning (EU) 2019/2035, om det gäller hundar och katter,
  2. Märkning som anbringats på stråna eller de andra förpackningarna.
  3. Plats och datum för samling eller produktion av avelsmaterialet.
 7. Nummer på den försegling som anbringats på transportbehållaren.
 8. Information om djurhälsosituationen, tilläggsgarantier och, om nödvändigt, testresultat som gäller
  1. medlemsstaten eller zonen i medlemsstaten,
  2. donatordjurens ursprungsanläggning,
  3. de donatordjur från vilka avelsmaterialet samlats,
  4. det avelsmaterial som ska avsändas.
 9. Datum och ort för utfärdande av djurhälsointyget, den officiella veterinärens namn, befattning och underskrift samt stämpel från den behöriga myndigheten på ursprungsorten för sändningen

Märkning av strån och förpackningar

 1. Aktörer som samlar in, producerar, bearbetar eller lagrar avelsmaterial från hundar eller katter ska märka alla strån eller andra förpackningar i vilka sperma, oocyter eller embryon, oavsett om de är åtskilda eller inte åtskilda i enskilda doser, placeras, lagras och transporteras, på ett sådant sätt att följande information lätt kan fastställas:
  1. Datum för samling eller produktion av avelsmaterialet.
  2. Donatordjurets eller donatordjurens art, om nödvändigt underart, och identifieringsuppgifter.
  3. Något av följande:
   1. Adress till den anläggning där avelsmaterialet har samlats eller producerats, bearbetats och lagrats.
   2. Anläggningens unika registreringsnummer, vilket ska innehålla tvåbokstavskoden enligt ISO 3166–1 för det land där anläggningen har registrerats, om den anläggning där avelsmaterialet har samlats eller producerats, bearbetats och lagrats har tilldelats ett sådant registreringsnummer.
  4. All annan information.
 2. Om sperman könssorteras vid en annan anläggning än den anläggning där den samlas eller produceras ska den aktör som driver den anläggning där sperman samlas eller produceras komplettera den information som avses i punkt 1 med information som gör det möjligt att identifiera den anläggning där sperman har könssorterats.
 3. Genom undantag från punkt 1 får aktören, om sperman från de djur som avses i punkt 1 är fryst i pelletar, märka den bägare som innehåller pelletar med sperma från en enda donator, i stället för att märka varje enskild pellet i den bägaren.
 4. Om ett enda strå eller en annan förpackning innehåller sperma som samlats från mer än ett donatordjur ska aktören säkerställa att den information som avses i punkt 1 innehåller identifieringsuppgifter för alla donatordjur.

Bestämmelser om saken ingår i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/686 i artiklarna 11, 36 och 39 samt i bilaga IV punkt 2.

Sidan har senast uppdaterats 25.3.2022