Handel av livsmedel på inre marknaden

Införsel av livsmedel av animalisk ursprung

Tillsynen angående animaliska livsmedel som införs från den inre marknaden förändras på grund av livsmedelslagens ändring 1397/2019. Om förändringarna informeras närmare på den här webbplatsen i januari 2020. Mer information: ensisaapumisvalvonta(at)ruokavirasto.fi

Första ankomsttillsynen är livsmedelstillsyn som inriktar sig på livsmedel av animaliskt ursprung som levereras till Finland från andra medlemsstater i EU och vissa andra länder (på finska: länder som har ett särskilt avtal). Syftet med första ankomsttillsynen är att säkerställa den livsmedelshygieniska kvaliteten hos de nämnda livsmedlen och förhindra att djursjukdomar sprids via dessa livsmedel.

Livsmedelsverket planerar och styr ankomsttillsynen. Tillsyn över den första ankomstplatsen ordnas primärt så att Livsmedelsverket ingår en avtal med en kommun och kommunen skötar tillsynen över de första ankomstplatser som är belägna på kommunens område (livsmedelslagen, 42 §). På den här webbplats hittar du väsentliga information med tanke på första ankomstverksamheten.

Animaliska livsmedel som en privatperson tar med sig från en annan medlemsstat i Europeiska unionen för eget bruk eller som sänds till en privatperson för att användas i dennas privathushåll omfattas inte av första ankomsttillsynen. Läs mer om införsel av livsmedel för eget bruk.