Singapore

På den här sidan hittar du information om kommersiell export av livsmedelskedjeprodukter från Finland till Singapore. Information för privata resenärer finns på vår resesida. Instruktioner och information om begränsningar för passagerarexport finns på tullwebbplatsen i destinationslandet. Instruktioner för att resa med ett sällskapsdjur finns på sidan personliga kunder.

Från Finland till Singapore har på senare år exporterats bl.a. mjölkprodukter, svinkött, choklad och alkoholdrycker.

Ta del av kraven på export till Singapore med hjälp av informationen och länkarna på denna sida. Land- och produktspecifika exportvillkor om till exempel tulltariffer och exportförfaranden finns även på EU:s webbplats Access2Markets.

Livsmedel

På SFA:s webbplats har sammanförts en hel del information om kraven på export av livsmedel till Singapore. Nedan finner du ett sammandrag av nyttiga webbplatser som det lönar sig att bli bekant med före export.

Bearbetade livsmedel

Anläggningar som tillverkar bearbetade livsmedel behöver inte registrera sig hos SFA före export. Till exempel honung klassificeras också i Singapore som ett bearbetat livsmedel.

Fisk och fiskeriprodukter

På SFA:s webbplats konstateras att fiskeriprodukter får importeras till landet från alla länder (ostron, räkor undantagna).

Mjölkprodukter

Av exportstatistiken framgår att mjölkprodukter exporteras från Finland till Singapore. Finland och Singapore har inte någon officiellt överenskommen djurhälsointygsmodell för mjölkprodukter. Det kan hända att en av mottagarlandet utarbetad intygsmodell används eller så kan du i egenskap av exportör föreslå för myndigheten i mottagarlandet att det vid export används till exempel ett av Livsmedelsverket utarbetat allmänt djurhälsointyg för mjölkprodukter.

Obs! Eftersom det inte överenskommits med myndigheterna i mottagarlandet om att ett allmänt intyg används, kan vi inte garantera att det kan användas. Säkerställ alltid att det allmänna intyget är godtagbart hos myndigheterna i mottagarlandet före export.

Fjäderfäkött, nötkött, renkött och svinkött

Export av fjäderfä-, nöt-, ren- och svinkött till Singapore är möjlig endast från anläggningar som godkänts av Singapore (slakteriet, styckningsanläggningen och förädlingsanläggningen ska vara godkända av Singapore). Lagerlokaler där lastning för export av kött och köttprodukter sker ska anmälas till Livsmedelsverket. För att registrera en anläggning eller anmäla en exportlastningsplats ta kontakt med aasia@ruokavirasto.fi.

När ditt företag exporterar köttprodukter till Singapore måste partiet åtföljas av ett djurhälsointyg. För djurhälsointyg ta kontakt med den officiella veterinären som utövar tillsyn över din anläggning. Tills vidare används följande exportintyg. Du kan ställa frågor om exportintygen till aasia@ruokavirasto.fi.

Ägg och äggprodukter

Export av ägg (ej free-range ägg) till Singapore är endast möjlig från hönseri som godkänts av Singapore och export av äggprodukter är endast möjlig från äggförädlingsanläggningar som godkänts av Singapore. För registrering ta kontakt med aasia@ruokavirasto.fi. Om ditt företag exporterar ägg eller äggprodukter till Singapore måste partiet åtföljas av ett djurhälsointyg. I det djurhälsointyg som Finland och Singapore har överenskommit om finns exportvillkoren för skalägg och äggprodukter. Mer information om Singapores exportkrav för ägg och äggprodukter finns på SFAs webbplats.

För djurhälsointyg ta kontakt med den officiella veterinären som utövar tillsyn över din anläggning. I fortsättningen kommer djurhälsointygen att beviljas i Livsmedelsverkets elektroniska system eCert. För Singapores djurhälsointyg kan vanligt kopieringspapper användas, säkerhetspapper krävs ej. Företaget loggar in i eCert med Suomi.fi användarnamnet. Tillsynsmyndigheten kan beställa användarnamn via Åtkomstkontrollen. För mer information om användning av eCert och om att skapa användarnamn ta kontakt med ecert@ruokavirasto.fi.

Sidan har senast uppdaterats 13.10.2021