Thailand

På den här sidan hittar du information om kommersiell export av livsmedelskedjeprodukter från Finland till Thailand. Information för privata resenärer finns på vår resesida. Instruktioner och information om begränsningar för passagerarexport finns på tullwebbplatsen i destinationslandet. Instruktioner för att resa med ett sällskapsdjur finns på sidan personliga kunder.

Från Finland till Thailand har på senare år exporterats bl.a. mjölkprodukter, fodermedel och alkoholdrycker.

Ta del av kraven på export till Thailand med hjälp av informationen och länkarna på denna sida. Land- och produktspecifika exportvillkor om till exempel tulltariffer och exportförfaranden finns även på EU:s webbplats Access2Markets.

Livsmedel

Mjölkprodukter

Av exportstatistiken framgår att mjölkprodukter exporteras från Finland till Thailand. Finland och Thailand har inte någon officiellt överenskommen djurhälsointygsmodell för mjölkprodukter. Det kan hända att en av mottagarlandet utarbetad intygsmodell används eller så kan du i egenskap av exportör föreslå för myndigheten i mottagarlandet att det vid export används till exempel ett av Livsmedelsverket utarbetat allmänt djurhälsointyg för mjölkprodukter.

Obs! Eftersom det inte överenskommits med myndigheterna i mottagarlandet om att ett allmänt intyg används, kan vi inte garantera att det kan användas. Säkerställ alltid att det allmänna intyget är godtagbart hos myndigheterna i mottagarlandet före export.

Djur, embryon och könsceller

Kläckägg och dunungar

Export av kläckägg och dunungar till Thailand är möjlig endast från anläggningar som Thailand godkänt. Då ditt företag exporterar kläckägg eller dunungar till Thailand måste partiet åtföljas av ett djurhälsointyg. I intyget som Finland och Thailand överenskommit om finner du villkoren för export av sådana produkter. Be om ett intyg från den officiella veterinären som svarar för livsmedelstillsynen i din region. Den officiella veterinären som beviljar intyget beställer ett intygsunderlag från Livsmedelsverket.

Foder, biprodukter och gödselfabrikat

Behandlat animaliskt protein från fjäderfä eller svin avsett som foder

Export av behandlat animaliskt protein från fjäderfä eller svin till Thailand är möjlig endast från anläggningar som Thailand godkänt. Den thailändska myndigheten kontrollerar anläggningarna som ansöker om ett godkännande. För registrering av en anläggning kontakta: aasia@ruokavirasto.fi.

Då ditt företag exporterar behandlat animaliskt protein från fjäderfä till Thailand måste partiet åtföljas av ett djurhälsointyg. I intyget som Finland och Thailand överenskommit om finner du villkoren för export av sådana produkter. Be om ett intyg från den officiella veterinären som svarar för livsmedelstillsynen i din region. Den officiella veterinären som beviljar intyget beställer ett intygsunderlag från Livsmedelsverket.

Då ditt företag exporterar behandlat animaliskt protein från svin till Thailand måste partiet åtföljas av ett djurhälsointyg. I intyget som Finland och Thailand överenskommit om finner du villkoren för export av sådana produkter. Be om ett intyg från den officiella veterinären som svarar för livsmedelstillsynen i din region. Intyget fylls i och beviljas i det elektroniska eCert-systemet och utskrivs på normalt kopiepapper. Företaget loggar in på eCert-systemet med Suomi.fi-användarkoder, och kontrollören beställer koderna av åtkomsthanteringen. Du får närmare anvisningar om hur man använder eCert-systemet och ansöker om användarkoder genom att fråga ecert@ruokavirasto.fi

I Livsmedelsverket har pågått ett marknadstillträdesprojekt som gällt behandlat animaliskt protein från nöt, men godkännandeprocesseen är ännu inte slutförd.

Sidan har senast uppdaterats 10.2.2022