Ryssland

På den här sidan hittar du information om kommersiell export av livsmedelskedjeprodukter från Finland till Ryssland. Information för privata resenärer finns på vår resesida. Instruktioner och information om begränsningar för passagerarexport finns på tullwebbplatsen i destinationslandet. Instruktioner för att resa med ett sällskapsdjur finns på sidan personliga kunder.

Ryssland hör till Eurasiska ekonomiska unionen. Från Finland till Ryssland har på senare år exporterats bl.a. foderblandningar, alkoholdrycker, bageriprodukter och choklad.

Ta del av kraven på export till Ryssland med hjälp av informationen och länkarna på denna sida och sidorna Eurasiska ekonomiska unionen och godkännande som exportanläggning. Sök också land- och produktspecifik information till exempel om exportpraxis och tulltariffer på EU:s webbplats Access2Markets.

Rysslands motsanktioner

Ryssland har infört sanktioner för jordbruksprodukter som importeras från EU och därför kan du inte exportera alla produkter till Ryssland. Sanktionerna har införts specifikt för olika varukoder.

Information om sanktionerna som Ryssland infört finner du på EU-kommissionens webbplats. På webbplatsen finner du till exempel varukodspecifika förteckningar över produkter som omfattas av motsanktionerna. Varukodspecifik sanktionsförteckning: Decision No. 625 och Decision No. 472.

Transport av produkter som omfattas av motsanktionerna genom Ryssland

Ryssland tillåter transport av produkter som omfattas av motsanktioner från Finland genom det ryska territoriet till tredje länder. Vid gränsövergångsstället Rysslands tulltjänstemän fäster en elektronisk spårningsförsegling på transportfordonet. Spårningsförseglingen tas bort när transportfordonet lämnar Rysslands territorium. Transport kan ske genom vissa gränsövergångsställen utrustade med förseglingsanordningar.

Dessutom måste exportören göra en förhandsanmälan till den lokala tillsynsmyndigheten av anläggningen i förväg innan avfärd. Tillsynsmyndigheten skickar förhandsanmälan till Livsmedelsverket. Vi på Livsmedelsverket anmäler transporten till den ryska myndigheten (Rosselhoznadzor). Anmälan måste finnas i den ryska myndighetens system innan transporten anländer till ett gränsövergångsställe på den yttre gränsen av Eurasiska ekonomiska unionen.

Ta kontakt med Livsmedelsverket i god tid innan transporten. Mer information och en blankett för förhandsanmälan får du på euraasia@ruokavirasto.fi.

Godkännande som exportanläggning

Om du vill exportera levande djur, livsmedel eller foder av animaliskt ursprung till Ryssland ska ditt företag i regel vara med i Livsmedelsverkets exporttillsynssystem och exportanläggningar ska godkännas för export.

En livsmedelsanläggning som godkänts för export till Ryssland eller som ansöker om ett sådant godkännande ska följa de avtal, författningar och anvisningar som hänför sig till verksamheten i anläggningen. Sätt dig också in i EU-kommissionens sammanställning av kraven på export till länder inom Eurasiska ekonomiska unionen.

De finländska anläggningarna som godkänts för export finns på Rosselkhoznadzors webbplats (EN RU).

Intyg som krävs vid export

Vid export till Ryssland kan du använda antingen intygsmodeller som EU och Ryssland bilateralt överenskommit om (se modellerna nedan), djurhälsointygsmodeller som EU och Tullunionen överenskommit om eller Eurasiska ekonomiska unionens allmänna djurhälsointyg (FORMA-intyg).

Eurasiska ekonomiska unionens allmänna intygsmodeller finner du på ryska på Eurasiska ekonomiska unionens kommissions webbplats. Om du vill börja använda ett nytt allmänt intyg för Eurasiska ekonomiska unionen, kontakta euraasia@ruokavirasto.fi.

Intyg i systemet TRACES

Allt sedan september 2019 finner man så gott som alla djurhälsointyg för produkter av animaliskt ursprung och levande djur som EU och Ryssland överenskommit om i det elektroniska systemet TRACES. Undantag till detta är FORMA-intygen, pre-exportintygen och intygsbilagorna jämte RUS016-intyget som är avsett för export av renar och vitsvanshjortar.

Systemet TRACES ersätter djurhälsointygen på säkerhetspapper, men det lönar sig att alltid i förväg kontrollera hos myndigheten i mottagarlandet på gränsövergångsstället om ett elektroniskt intyg tagits i bruk. Som bilaga till vissa djurhälsointyg krävs ännu ett extra intyg på säkerhetspapper till exempel över djursjukdomsläget. I vissa situationer är det möjligt att använda endast ett djurhälsointyg på säkerhetspapper. 

Pre-exportintyg

Om ditt företag exporterar till ett annat EU-land finska levande djur eller livsmedel, råvaror eller foder av animaliskt ursprung, som exporteras som sådana eller bearbetade till Ryssland, måste partiet också i handeln på den inre marknaden åtföljas av ett pre-exportintyg.

Växtprodukter

Export av potatis och plantmaterial från EU-länder till Ryssland är förbjudet. Orsaken är att växtskadegörare som nämnts i den ryska lagstiftningen uppdagats i exportförsändelser. Förbudet härstammar från år 2013. Utsädespotatis kan exporteras till Ryssland om partierna förhandskontrollerats och godkänts för export.

Förbudet gäller inte krukplantor som odlats i växthus. Du behöver EU:s interna IPCD-dokument (Intra-EU Phytosanitary Communication Document), om du exporterar krukplantor som härstammar från ett annat EU-land till Ryssland. Om du exporterar krukplantor till ett annat EU-land och de exporteras till Ryssland därifrån, kontakta kasvienvienti@ruokavirasto.fi för att få ett IPCD-dokument.

Sidan har senast uppdaterats 10.12.2021