Egenkontroll

Med egenkontroll avses livsmedelsföretagarens eget system genom vilket företagaren strävar efter att kontrollera riskerna i sin verksamhet. Planen för egenkontroll ska bedömas av kommunens livsmedelstillsynsmyndighet.

Bokföring i anknytning till egenkontrollen

Företagare inom transportbranschen ska ha tillräckliga och korrekta uppgifter om de livsmedel som de transporterar eller distribuerar. Livsmedelsföretagaren ska känna till de hälsofaror som är förknippade med livsmedlet och de kritiska faktorerna i sin verksamhet då det gäller livsmedelssäkerhet.

Plan för egenkontroll

 Livsmedelsföretagaren ska utarbeta en skriftlig plan för egenkontroll (plan för egenkontroll), iaktta den och föra bok över hur den genomförs. Planen för egenkontroll ska beskriva de kritiska faktorer som avses i 19 § i livsmedelslagen och hur de risker hanteras som är förknippade med dem.

I planen för egenkontroll ska nämnas vilka åtgärder som vidtas för att förhindra att den hygieniska kvaliteten på livsmedlen inte försämras under transporten. Den verksamhet som planen gäller ska framgå av planen för egenkontroll, person ansvarig för transporterna, transporttemperaturer, system för uppföljning av temperaturer samt livsmedelshygieniskt viktiga moment, exempelvis lastning och lossning av livsmedel.

Om en livsmedelslokal som överlåter eller tar emot livsmedel ordnar transport av livsmedel, kan planen för egenkontroll ingå i livsmedelslokalens plan för egenkontroll.

Företagare inom livsmedelsbranschen ska hålla planen för egenkontroll uppdaterad.

Sidan har senast uppdaterats 2.7.2019