Registrerad livsmedelsverksamhet

Enligt livsmedelslagen ska en livsmedelsföretagare lämna en skriftlig anmälan om registrerad livsmedelsverksamhet till den myndighet som svarar för livsmedelstillsynen i den kommun eller stad där lokalen är belägen senast fyra veckor innan verksamheten inleds eller väsentligt ändras (registrerad livsmedelsverksamhet). Inledning av registrerad livsmedelsverksamhet förutsätter inte att tillsynsmyndigheten utför en kontroll. Här finner du kommunernas och städernas livsmedelstillsynsmyndigheters kontaktuppgifter.

Anmälan om registrerad livsmedelsverksamhet kan också lämnas på webben. I tjänsten ilppa kan du lämna en anmälan om inledande av de flesta verksamheter inom livsmedels- och hälsoskyddssektorn, om väsentlig ändring i verksamheten, om avslutande av verksamheten eller om att företagaren byts ut.  Mer information om tjänsten ilppa.

Registreringsanmälningar som gäller mobila livsmedelslokaler eller livsmedelslokaler i vilka syftet med verksamheten är enbart transport eller förvaring i container eller transportmedel behandlas av den hemkommun som är införd för livsmedelsföretagaren i företags- och organisationsdatasystemet.

Med väsentlig ändring i verksamheten avses en betydande ökning av riskerna som hänför sig till livsmedelssäkerheten. En sådan väsentlig ändring i verksamheten kan till exempel vara att en livsmedelslokal inleder import eller en livsmedelsbutik inleder betjäningsförsäljning över disk eller tillredning av mat. En ökning av kvadratmeterytan utgör i sig inte nödvändigtvis någon väsentlig ändring, om inte nya verksamheter inleds i livsmedelslokalen.

En registrerad anmälan om en så kallad virtuell livsmedelslokal kan handläggas av tillsynsmyndigheten i aktörens hemkommun, om förläggningskommunen är oklar. En virtuell livsmedelslokal är en sådan lokal, som används enbart till exempel för försäljning eller förmedling av livsmedel utan att livsmedlen befinner sig i lokalen i fråga, såsom en webbutik.

I livsmedelslagen ingår bestämmelser om de allmänna kraven på livsmedelslokaler. Om byggnadstekniska och funktionsmässiga krav på livsmedelslokaler ingår också bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien och i jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler (318/2021).

Egenkontrollen

Egenkontrollen ska vara tillräcklig i relation till verksamheten. Genom omsättning av egenkontrollen i praktiken hanteras riskerna som hänför sig till verksamheten. Tillsynsmyndigheten godkänner inte planen för egenkontroll. Tillsynsmyndigheten är skyldig att ge anvisningar och har rätt att meddela förelägganden i avsikt att säkerställa att egenkontrollen fungerar. Aktören kan använda sig av riktlinjer för god praxis som Livsmedelsverket utvärderat inom sin bransch och de kan antingen helt eller delvis ersätta planen för egenkontroll. I en anmäld livsmedelslokal ska planen för egenkontroll företes tillsynsmyndigheten senast i samband med den första kontrollen. I JSM:s förordning om livsmedelshygien (318/2021) paragraferna 22 och 36 ställs krav på egenkontrollen.

När behöver man inte lämna någon anmälan om livsmedelsverksamhet?

Enligt 10 § 2 mom. i livsmedelslagen (297/2021) behöver någon registrerad anmälan inte lämnas i sådana fall, då riskerna som hänför sig till verksamheten är små med tanke på livsmedelssäkerheten och 

  1. verksamheten i livsmedelsbranschen sker i samma lokal som annan näringsverksamhet som företagaren bedriver (såsom servering av kaffe och kex i en damfrisering)
  2. företagaren är en enskild person (såsom en person som sporadiskt bakar och säljer bakverk på ett torg) eller
  3. verksamheten inte kan betraktas som idkande av näring (såsom försäljning av livsmedel på en basar som en skola eller ett idrottssällskap arrangerar).

Man kan låta bli att lämna en anmälan endast om verksamheten är förenad med låg risk eller om något av de ovan nämnda tre villkoren uppfylls. Om yrkesmässig verksamhet (omsättningen för livsmedelsföretagarens verksamhet är över 15 000 euro per år) ska alltid lämnas en anmälan, även om verksamheten är förenad med låg risk för livsmedelssäkerheten.

I anvisningen Livsmedelsverksamhet som ska registreras eller inte? ingår tolkningar av det när livsmedelsverksamheten och riskerna som är förenade med den är så blygsamma att verksamheten inte behöver registreras.

Livsmedelsverket anser att man kan hålla en pop up-restaurang 12 dagar under ett kalenderår innan en anmälan om livsmedelslokal behöver lämnas om verksamheten. Läs mer om pop-up-verksamhet här.

Sidan har senast uppdaterats 19.6.2023