Pop up-restaurangverksamhet

Pop up-restaurangverksamhet behöver inte registreras hos livsmedelstillsynsmyndigheten när verksamheten bedrivs under högst 12 dagar per kalenderår och Livsmedelsverkets pop up-anvisningar nedan iakttas i verksamheten.

På en pop up-restaurang serveras och intas maten och livsmedlen genast efter att de tillretts, antingen på plats på restaurangen eller som hämtmat.

För att trygga livsmedelssäkerheten har vissa produkter uteslutits från verksamheten. Därför är det inte tillåtet att servera produkter som kräver särskild livsmedelshygienkompetens, såsom råa eller nästan råa kött- eller fiskrätter, på pop up-restauranger.

Pop up-restaurangaktörerna ansvarar för att de livsmedel som aktörerna serverar är trygga och för att konsumenterna inte blir vilseledda.

Punkterna 1–5 nedan gäller oregistrerad pop up-restaurangverksamhet.

Om du redan bedriver registrerad eller godkänd livsmedelsverksamhet och vill också bedriva verksamhet inom livsmedelsbranschen av pop up-typ, läs punkt 7 i denna anvisning.

 

1.   Vad får man göra i oregistrerad pop up-restaurangverksamhet?

 • Vem som helst får driva en pop up-restaurang, till exempel en privatperson, ett företag eller en företagare som har en firma, exklusive registrerad eller godkänd livsmedelsverksamhet.
 • En pop up-restaurang för drivas under högst 12 dagar under ett kalenderår och verksamhetens omsättning får vara högst 15 000 €/år.
  • En pop up-restaurang får drivas under valfria tidpunkter, men Livsmedelsverket rekommenderar att en pop up-restaurang drivs en kort tid åt gången, gärna under enskilda dagar, vilket gör det lättare att säkerställa livsmedelssäkerheten.
  • Omsättningsgränsen motsvarar gränsen för verksamhet i liten skala som föreskrivs i mervärdesskattelagen (1501/1993).
 • På en pop up-restaurang serveras och intas maten och livsmedlen omedelbart efter tillredningen.
 • Maten kan också ges från restaurangen till kunden som hämtmat, dvs. så kallad "take away".
 • I pop up-restaurangverksamhet är det tillåtet att laga och servera andra rätter utom de som räknas upp i punkt 2 i denna anvisning. Exempelvis följande är tillåtet på en pop up-restaurang:
  • baka bakverk och piroger
  • sammanställa sallader och smörgåsar och tillreda sopp-, gryt- och lådrätter
  • grilla, steka och woka mat, och
  • servera tillredda kött- och fiskrätter.
 • Det är också tillåtet att servera självtillredda produkter som lämpar sig för glutenfri kost eller kost för allergiker.
 • De lokaler som används för pop up-restaurangverksamhet ska vara lämpade för verksamheten och rena. För mer ingående anvisningar se punkt 3 i denna anvisning.
 • Livsmedlen och maten kan tillredas i lokaler som inte omfattas av livsmedelstillsyn, till exempel i ett oregistrerat kök i hemmet.
 • Livsmedelsverket ger dessutom följande anvisningar:
  • konsumenterna ska informeras klart och tydligt på pop up-restaurangen att det är fråga om en pop up-restaurang,
  • namnet på den person som ansvarar för verksamheten ska vara synligt framlagt för konsumenterna
  • konsumenten ska på begäran informeras muntligen eller skriftligen om de ämnen och produkter som orsakar allergi och intolerans som finns i de maträtter och livsmedel som serveras. Mer information: allergener
  • det rekommenderas att konsumenterna informeras skriftligen om ursprungslandet för färskt, kylt eller fryst nöt-, svin-, får-, get- och fjäderfäkött som används som råvara i en måltid.

2.   Vad får man inte göra i oregistrerad pop up-restaurangverksamhet?

 • I en pop up-restaurang får man inte laga och/eller sälja mat eller livsmedel som är avsedda att förvaras och användas senare.
 • Det är inte tillåtet att transportera mat eller livsmedel till kunder inom ramen för pop up-restaurangverksamhet.
 • Mat tillagad i en pop up-restaurang får inte serveras i registrerad eller godkänd livsmedelslokaler.
 • Det är inte tillåtet att servera råa eller nästan råa kötträtter eller förädlade fiskprodukter, till exempel
  • tartarbiffar
  • mediumstekta köttfärsbiffar
  • gravad fisk
  • fiskrom eller
  • sushi.
 • Det är inte tillåtet att driva pop up-restaurangverksamhet i fler än 12 dagar om kalenderåret, och verksamhetens omsättning får inte överskrida 15 000 €/år.

3.   Pop up-restaurangaktörens skyldigheter

Även om pop up-restaurangverksamhet inte behöver registreras hos livsmedelstillsynsmyndigheten, ska vissa delar av livsmedelslagstiftningen iakttas vid verksamheten:

I pop-up-verksamheten ska även ta hänsyn till andra myndighetsföreskrifter och krav, som kan vara lokala eller regionala, till exempel områdets tillståndsgivning och brandsäkerhet. För mer information, se Kapitel 8.

4.   Tillsynen över oregistrerad pop up-restaurangverksamhet

Livsmedelstillsynsmyndigheten kan vid behov rikta kontroll och administrativa åtgärder även till oregistrerad livsmedelsverksamhet. Även i pop up-restaurangverksamhet i princip inte omfattas av livsmedelstillsynen, kan verksamheten vid behov kontrolleras t.ex. utifrån misstanke om matförgiftning. Om det i verksamheten observeras missförhållanden som förutsätter myndighetens åtgärder, är det möjligt att vid behov förutsätta registrering av en aktör som bedriver verksamhet av pop up-karaktär, och verksamheten kan vid behov upptas inom den planmässiga och regelbundna tillsynen. Registrerad livsmedelsverksamhet omfattas av planmässig livsmedelstillsyn och i princip även av grundavgiften för tillsynen (150 €/år).

5.   Bakgrund

Pop up-restaurangverksamhet har en betydande ställning som upprätthållare av en vital matkultur. Enligt livsmedelslagen (297/2021, 10 §) är det möjligt att befria livsmedelsverksamhet från registrering endast om risken i anslutning till verksamheten är ringa. Trots detta vill myndigheten möjliggöra pop up-restaurangverksamhet, även om matlagning i sig själv enligt Livsmedelsverkets tolkning aldrig är verksamhet med ringa risk. Syftet med lättnaden i fråga om registreringskravet är att främja en levande matkultur och att vem som helst har möjlighet att sälja mat som hen lagar med administrativt lätta förfaranden och i enlighet med Livsmedelsverkets pop up-anvisningar.

6.   Om jag vill driva en mer omfattande verksamhet?

Om du vill driva en mer omfattande verksamhet ska du kontakta livsmedelstillsynen i din egen kommun helst redan i planeringsskedet och senast fyra veckor innan verksamheten inleds. Du hittar kontaktinformationen för kommunens livsmedelstillsynsmyndighet här. Livsmedelsverkets tolkningar om huruvida mer omfattande verksamhet ska registreras eller inte kan du läsa här (på finska).

7.   Mobil livsmedelsverksamhet som sker i anslutning till registrerad eller godkänd livsmedelsverksamhet

Om du vill bedriva livsmedelsverksamhet utomhus eller på ett annat tillfälligt försäljnings- och serveringsställe i anslutning till registrerad eller godkänd livsmedelsverksamhet vill, är det fråga om mobil livsmedelsverksamhet som anknyter till registrerad eller godkänd livsmedelsverksamhet. Fråga livsmedelstillsynsmyndigheten i din kommun om en sådan förändring i din verksamhet kräver att du gör en anmälan om mobil livsmedelsverksamhet. Du hittar kontaktinformationen här: Kontakta livsmedelstillsynen. Mer information om mobil livsmedelsverksamhet hittar du här: Mobila livsmedelslokaler.

8.   Var hittar jag mer information?

För mer information kontakta livsmedelstillsynsmyndigheten i din kommun. Du hittar kontaktinformationen här: Kontakta livsmedelstillsynen.

Om du har frågor om andra tillstånd, till exempel om restaurangens läge, försäljning av andra produkter än livsmedel, näringsidkande eller beskattning, vänd dig till den behöriga myndigheten, till exempel kommunen, regionförvaltningsverket eller skattemyndigheten.

Sidan har senast uppdaterats 19.7.2023