Mobila livsmedelslokaler

För mobila livsmedelslokaler tas en grundavgift för tillsyn ut enligt samma principer som för fasta livsmedelslokaler.

Mer information

Mobila livsmedelslokaler betalar en grundavgift för tillsynen. Grundavgiften för tillsynen tas ut av tillsynsenheten i livsmedelslokalsföretagarens hemkommun. Om uppgift om hemkommun inte finns, kan grundavgiften för tillsynen tas ut av tillsynsenheten i den kommun där verksamheten har inletts.

Om samma mobila livsmedelslokal har förts in i informationssystemet på flera ställen (t.ex. flera inledningskommuner), är det möjligt att systemet skickar flera grundavgifter för tillsyn av samma mobila livsmedelslokal till samma aktör. I en sådan situation ombeds fakturamottagaren kontakta den eller de tillsynsenheter som har skickat fakturorna, så att situationen kan redas ut. 

När en mobil livsmedelslokal är förknippad med verksamheten i en fast livsmedelslokal tas ingen separat grundavgift för tillsyn ut.

När samma aktör har flera sinsemellan liknande mobila försäljnings- eller serveringsställen (tält, bil) tas en enda grundavgift för tillsyn ut för alla dessa gemensamt. Anvisning om mobila livsmedelslokalers verksamhet.

Om ett flyttbart försäljnings- eller serveringsställe fortlöpande eller årligen planenligt står på samma plats och adress, betraktas det dock som en fast livsmedelslokal beträffande grundavgifterna för tillsyn. Separata grundavgifter för tillsyn tas alltså ut för en aktörs sinsemellan liknande mobila försäljnings- eller serveringsställen som fortlöpande eller årligen planenligt står på samma platser och adresser.

Sidan har senast uppdaterats 8.1.2024