Stöd för bybutiker

Ansökningstiden för stödet var 1.9.–31.10.2021.

Du kan ansöka om stöd för bybutiker om din butik ligger på ett landsbygdsområde. Stödet för bybutiker, dvs. understöd för dagligvarubutikstjänster, betalas som ett stöd av engångsnatur. Anvisning om ansökan 

Ansök elektroniskt om stödet för bybutiker i e-tjänsten Hyrrä

Du kan söka understödet också med blankett 531. Skicka ansökningsblankett och bilagorna med e-post till adressen kirjaamo@ruokavirasto.fi eller som brevpost till adressen Livsmedelsverket, Understöd för dagligvarubutikstjänster, PB 100, 00027 Livsmedelsverket.

Förutsättningarna för att bevilja stöd

Din dagligvarubutik kan få stöd om följande villkor uppfylls:

 • butiken ligger på ett landsbygdsområde
 • butiken är verksam året om
 • butikens försäljning av dagligvaror är mindre än två miljoner euro per år
 • butikens avstånd till närmaste andra dagligvarubutik är minst 7,5 kilometer eller butiken är annars svårtillgänglig
 • till butikens utbud av dagligvaror hör det minst 500 produkter
 • butiken är inte ett företag i svårigheter enligt EU:s bestämmelser om statligt stöd
 • det maximala beloppet av de minimis -stöd överskrids inte (500 000 euro under en period om tre skatteår).

Om du beviljas stödet förbinder du dig att tillhandahålla dagligvarubutikstjänsten under perioden 1.1.2022–30.6.2023. Dessutom förbinder du dig att under perioden 1.1.2022–30.6.2023 erbjuda minst en av följande tjänstehelheter:

 • posttjänster
 • kontantuttag
 • apotekstjänster
 • bränsledistribution.

Om du dessutom erbjuder butiksbilstjänster, får du förhöjt stöd.

Butiksbilen ska betjäna minst tio hållplatser i ett glest bebyggt landsbygdsområde i veckan. Butiksbilens rutt ska vara minst etthundra kilometer per vecka.

Stödbelopp, utbetalning och redogörelse för användningen av stödet

Du kan få högst 22 500 euro i stöd. Om du erbjuder butiksbilstjänster kan du få högst 30 000 euro i stöd. Stödbeloppet kan vara mindre än så, om det kommer in många ansökningar och det disponibla anslaget inte räcker till för att bevilja understödet till fullt belopp till alla sökande.

Du får stödet på ditt konto i en enda post efter det att Livsmedelsverket har godkänt din ansökan. Du behöver inte ansöka särskilt om utbetalning av stödet. Du måste ändå ge in en redogörelse i efterhand om hur du använt stödet åren 2022 och 2023.

Stödmottagare, lämna in en redogörelse för hur understödet har använts

Om du har fått stöd för bybutiker ska du redogöra för hur understödet har använts och vilka de faktiska kostnaderna har varit. Redogörelsen för år 2020 ska lämnas in senast 31.3.2021, och redogörelsen för år 2021 ska lämnas in senast 30.9.2021. Bifoga den senast fastställda resultat- och balansräkningen till redogörelsen.
Lämna in redogörelsen i e-tjänsten Hyrrä.

 • Välj PROJEKT och öppna stödbeslutet (Understöd för dagligvarubutikstjänster)
 • Välj UPPFÖLJNINGSUPPGIFTER och fyll i de begärda uppföljningsuppgifterna för år 2020.
 • Som bilaga behövs den senast fastställda resultat- och balansräkningen. Det är bra att spara den färdigt i datorn, till exempel som en pdf-fil. OBS: Först föreslår systemet att redogörelsen ska gälla året 2019. Du får fram rätt årtal (2020) genom att trycka på plustangenten (+)

Du kan också lämna in redogörelsen på blankett 531S. Skicka redogörelseblanketten och bilagorna som e-post till adressen kirjaamo@ruokavirasto.fi eller som brevpost till adressen:
Livsmedelsverket, Understöd för dagligvarubutikstjänster, PB 100, 00027 Livsmedelsverket

 

Sidan har senast uppdaterats 23.11.2021