Stöd för bybutiker

Ansökningstid 13.9–31.10.2019

Du kan ansöka om stöd för bybutiker om din butik ligger på den glest bebyggda landsbygden. Stödet för bybutiker, dvs. understöd för dagligvarubutikstjänster, betalas som ett stöd av engångsnatur.

Sök stödet senast 31.10.2019

Ansök elektroniskt om stödet för bybutiker i e-tjänsten Hyrrä.

Du kan söka understödet också med blankett 531. Skicka ansökningsblanketten och bilagorna med e-post till adressen kirjaamo@ruokavirasto.fi eller som brevpost till adressen Livsmedelsverket, Understöd för dagligvarubutikstjänster, PB 100, 00027 Livsmedelsverket.

Förutsättningarna för att bevilja stöd

Din dagligvarubutik kan få stöd om följande villkor uppfylls:

 • butiken ligger på den glest bebyggda landsbygden
 • butiken är verksam året om
 • butikens försäljning av dagligvaror är mindre än två miljoner euro per år
 • butikens avstånd till närmaste andra dagligvarubutik är minst 7,5 kilometer eller butiken är annars svårtillgänglig
 • till butikens utbud av dagligvaror hör det minst 500 produkter
 • butiken är inte ett företag i svårigheter enligt EU:s bestämmelser om statligt stöd
 • det maximala beloppet av de minimis -stöd överskrids inte.

Om du beviljas stödet förbinder du dig att tillhandahålla dagligvarubutikstjänsten under perioden 1.1.2020–30.6.2021. Dessutom förbinder du dig att under perioden 1.1.2020–30.6.2021 erbjuda minst en av följande tjänstehelheter:

 • posttjänster
 • kontantuttag
 • apotekstjänster
 • bränsledistribution.

Om du dessutom erbjuder butiksbilstjänster, får du förhöjt stöd.

Stödbelopp, utbetalning och redogörelse för användningen av stödet

Du kan få högst 22 500 euro i stöd. Om du erbjuder butiksbilstjänster kan du få högst 30 000 euro i stöd. Stödbeloppet kan vara mindre än så, om det kommer in många ansökningar och det disponibla anslaget inte räcker till för att bevilja understödet till fullt belopp till alla sökande.

Du får stödet på ditt konto i en enda post efter det att Livsmedelsverket har godkänt din ansökan. Du behöver inte ansöka särskilt om utbetalning av stödet. Du måste ändå ge in en redogörelse i efterhand om hur du använt stödet åren 2020 och 2021.