Stöd för bybutiker

För närvarande kan stödet inte sökas.

Ansökningstiden för stödet var 1.9.–31.10.2021.

Stödet för bybutiker är ett stöd som riktar sig till dagligvarubutiker på landsbygden. Syftet med det är att främja tillgången till tjänster på landsbygden. Stödet för bybutiker kan användas exempelvis till att upprätthålla och bredda butikens urval av tjänster.

Förutsättningarna för att bevilja stöd

Om du beviljas stödet förbinder du dig att tillhandahålla dagligvarubutikstjänsten under perioden 1.1.2022–30.6.2023. Dessutom förbinder du dig att under perioden 1.1.2022–30.6.2023 erbjuda minst en av följande tjänstehelheter:

  • posttjänster
  • kontantuttag
  • apotekstjänster
  • bränsledistribution.

Om du dessutom erbjuder butiksbilstjänster, får du förhöjt stöd.

Butiksbilen ska betjäna minst tio hållplatser i ett glest bebyggt landsbygdsområde i veckan. Butiksbilens rutt ska vara minst etthundra kilometer per vecka.

När du har fått stöd

Lämna in en redogörelse för hur understödet har använts

Om du har fått stöd för bybutiker ska du redogöra för hur understödet har använts och vilka de faktiska kostnaderna har varit. Redogörelsen för år 2020 ska lämnas in senast 31.3.2021, och redogörelsen för år 2021 ska lämnas in senast 30.9.2021. Bifoga den senast fastställda resultat- och balansräkningen till redogörelsen.

Lämna in redogörelsen i e-tjänsten Hyrrä.

  1. Välj PROJEKT och öppna stödbeslutet (Understöd för dagligvarubutikstjänster)
  2. Välj UPPFÖLJNINGSUPPGIFTER och fyll i de begärda uppföljningsuppgifterna för år 2020.

Du kan också lämna in redogörelsen på blankett 531S. Skicka redogörelseblanketten och bilagorna som e-post till adressen kirjaamo@ruokavirasto.fi eller som brevpost till adressen:
Livsmedelsverket, Understöd för dagligvarubutikstjänster, PB 100, 00027 Livsmedelsverket

Du behöver inte ansöka särskilt om utbetalning av stödet.

Sidan har senast uppdaterats 14.10.2022