Säkra sätt att använda livsmedel

En mångsidig, varierad och måttlig kost är det bästa sättet att undvika effekterna av skadliga ämnen som livsmedlen eventuellt innehåller. God köks- och hanteringshygien och rätta tillrednings- och förvaringstemperaturer minskar risken för matförgiftningar. Följ också bruksanvisningarna på förpackningen till livsmedlet.

Allmänna anvisningar om hur livsmedel används på ett säkert sätt (pdf)

I denna tabell räknar man upp de livsmedel som enligt vad vi för närvarande vet kan vara förknippade med eventuella risker.

Hur anvisningar om hur ett livsmedel används på ett säkert sätt utarbetas

Finländsk mat är i regel ren och säker. Till livsmedlen kan ändå hänföra sig riskfaktorer som till exempel är mikrober (såsom listeria), mikroorganismer, växtskyddsmedel och miljöföroreningar (såsom tungmetaller). Några födoämnen innehåller av naturen rikliga mängder nitrat eller så kan det under tillredningen av maten bildas skadliga ämnen, såsom PAH-föreningar (polycykliska aromatiska kolväten). På grund av eventuella hälsorisker bör konsumtionen av vissa födoämnen därför begränsas eller så ges tilläggsanvisningar om hur de ska behandlas. Om detta informeras i anvisningarna om hur livsmedlet används på ett säkert sätt.

Anvisningarna i märkningarna på förpackningarna om hur livsmedlen ska förvaras och användas ska följas. Enligt livsmedelslagstiftningen varnar man i märkningarna på förpackningen barn och gravida kvinnor till exempel om koffeinet, som kan vara skadligt för känsliga konsumentkategorier.

Om hur livsmedlen används ges rekommendationer utgående från såväl vetenskaplig forskning (såsom anvisningarna om hur vissa fiskar, lever och korv används) som den så kallade försiktighetsprincipen (såsom att undvika örttedrycker till barn och ingefäraprodukter under graviditet).

Med försiktighetsprincipen avses att det väckts en befogad misstanke att produkten i fråga kunde ha en skadlig inverkan, men risken inte tillräckligt säkert kan fastställas med de metoder vi nu har tillgång till.

I användningsrekommendationerna beaktas såväl de gynnsamma effekterna som hänför sig till maten i fråga som eventuella negativa effekter. Bedömningen görs utgående från användningen av livsmedlet, användarmålgruppen och en eventuell risks förekomst och skadlighet. Användningsrekommendationerna kan ändras då nya forskningsrön erhålls.

I livsmedelsbranschen är det i första hand de som producerar, tillverkar och saluhåller maten som svarar för att maten är säker. Tillsyn över att maten överensstämmer med kraven i livsmedelslagstiftningen utövar den kommunala livsmedelstillsynen med hjälp av riskvärdering, stickprov och inriktade tillsynsprojekt. Livsmedlens säkerhet följs intimt upp också internationellt.

 

Sidan har senast uppdaterats 5.1.2022