Lagstiftning med anknytning till godkännandet av laboratorier

De uppdaterade nationella förordnandena hittas i sin helhet på statens författningsdata Finlex. EU-lagstiftning och andra offentliga dokument hittas på EUR-lex. Också jord- och skogsbruksministeriets websidor samt social- och hälsovårdsministeriets websidor innehåller länkar till sektorlagstiftning.

Boendehälsa (undersökningar av inomhusluft)

Foder

Gödselfabrikat

Köttbesiktning / trikinundersökningar

 • Allmänna kontrollförordningen EU 2017/625
 • Livsmedelslagen 297/2021
 • Statsrådets förordning om laboratorier som utför undersökningar enligt livsmedelslagen, foderlagen och hälsoskyddslagen 152/2015 
 • Kommissionens genomförandeförordning om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i kött EU 1375/2015, ändring EU 2020/1478
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordningom livsmedelstillsyn 315/2021
 • Rekommendation för minimikrav för trikinlaboratorier (pdf, på engelska)

Livsmedel

 • Livsmedelslagen 297/2021
 • Allmänna kontrollförordningen EU 2017/625
 • Statsrådets förordning om laboratorier som utför undersökningar enligt livsmedelslagen, foderlagen och hälsoskyddslagen 152/2015
 • Kommissionens förordning om mikrobiologiska kriterier för livsmedel EG 2073/2005,
  ändringar EU 2017/1495 och 2019/229
 • Kommissionens förordning om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av halten av bly, kadmium, kvicksilver, oorganiskt tenn, 3-MCPD och bens(a)pyren i livsmedel EG 333/2007 (ändring EG 836/2011, EG 2016/582,  EG 2016/582) 
 • Komissionens förordning om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av nitrathalten i livsmedel EG 1882/2006
 • Komissionens förordning om fastställande av förebyggande och reducerande åtgärder och av åtgärdsnivåer för att minska förekomsten av akrylamid i livsmedel EU 2017/2158
 • Jord och skogsbruksministeriets förordningom zoonooser 316/2021
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien 318/2021 

Djursjukdomar (bl.a. programmet för kontroll av salmonella)

 • Lagen om djursjukdomar 76/2021
 • EG zoonos förordning 2160/2003
 • JSM:s förordning om andra djursjukdomar som ska bekämpas, djursjukdomar som ska övervakas och andra anmälningspliktiga djursjukdomar, om anmälan om djursjukdomar samt om sändande av mikrobstammar
 • Jord och skogsbruksministeriets förordningom zoonooser 316/2021 (salmonella-, campylobacter-, STEC-kontroll) 
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien 318/2021 (bland annat kvalitetskrav på vatten och råmjölk i primärproduktion)
 • EU:s djurhälsoförordning (klassificering av djursjukdomar) EU 2016/429

Vatten

 • Hälsoskyddslagen 763/1994 
 • Statsrådets förordning om laboratorier som utför undersökningar enligt livsmedelslagen, foderlagen och hälsoskyddslagen 152/2015
 • SHM:s förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten 1352/2015, ändring 683/2017
 • SHM:s förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten i små enheter 401/2001 
 • SHM:s förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökningar av bassängvatten i simhallar och badanläggningar 315/2002 
 • SHM:s förordning om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid allmänna badstränder 177/2008 
 • SHM:s förordning om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid små allmänna badstränder 354/2008 
 • Se även:  Uimavesiasetuksen 177/2008 soveltamisopas (på finska)

Växthälsa

Godkännande av laboratorier / Avgifter

 • Prislistan för avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

 

Sidan har senast uppdaterats 21.9.2021