Lagstiftning med anknytning till godkännandet av laboratorier

De uppdaterade nationella förordnandena hittas i sin helhet på statens författningsdata Finlex.

EU-lagstiftning och andra offentliga dokument hittas på EUR-lex.

Också jord- och skogsbruksministeriets samt social- och hälsovårdsministeriets websidor innehåller länkar till sektorlagstiftning.

Den viktiga lagstiftningen för utsedda och godkända laboratorier

Boendehälsa (undersökningar av inomhusluft)

Lagstiftningen rörande foder

Lagstiftningen rörande gödselfabrikat

Köttbesiktning / trikinundersökningar

 • Allmänna kontrollförordningen EU 2017/625, ändring EU 2021/1756
 • Livsmedelslagen 297/2021
 • Kommissionens genomförandeförordning om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i kött EU 1375/2015, ändring EU 2020/1478 och EU 2022/1418
 • Statsrådets förordning om laboratorier som utför undersökningar enligt livsmedelslagen, foderlagen och hälsoskyddslagen 152/2015 
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelstillsyn 315/2021
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien 318/2021 (trikinudersökningar för jägarna 34 §)
 • Rekommendation för minimikrav för trikinlaboratorier (pdf, på engelska)

Livsmedel

 • Livsmedelslagen (297/2021)
 • Allmänna kontrollförordningen (EU 2017/625)
 • Kommissionens delegerade förordning (EU 2021/1353) om vad gäller i vilka fall och på vilka villkor behöriga myndigheter får utse officiella laboratorier som inte uppfyller villkoren för alla de metoder som de använder vid offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
 • Statsrådets förordning (152/2015) om laboratorier som utför undersökningar enligt livsmedelslagen, foderlagen och hälsoskyddslagen
 • Kommissionens förordning (EG 2073/2005) om mikrobiologiska kriterier för livsmedel
 • Kommissionens förordning (EG 2023/915) om gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel
 • Kommissionens förordning (EG 333/2007) om provtagnings- och analysmetoder för kontroll av halterna av spårämnen och främmande ämnen från bearbetningen i livsmedel  
 • Komissionens förordning (EG 1882/2006) om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av nitrathalten i livsmedel 
 • Komissionens förordning (EU 2017/2158) om fastställande av förebyggande och reducerande åtgärder och av åtgärdsnivåer för att minska förekomsten av akrylamid i livsmedel 
 • Jord och skogsbruksministeriets förordningom (316/2021) zoonooser
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning (318/2021) om livsmedelshygien
 • Europakommissionens anvisningar för tillämpning av EU-lagstiftning

Djursjukdomar (bl.a. programmet för kontroll av salmonella)

 • Lagen om djursjukdomar (76/2021)
 • EG zoonos förordning (2160/2003)
 • JSM:s förordning (325/2021) om andra djursjukdomar som ska bekämpas, djursjukdomar som ska övervakas och andra anmälningspliktiga djursjukdomar, om anmälan om djursjukdomar samt om sändande av mikrobstammar
 • Jord och skogsbruksministeriets förordning (316/2021) om zoonooser (salmonella-, campylobacter-, STEC-kontroll) 
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning (318/2021) om livsmedelshygien (bland annat kvalitetskrav på vatten och råmjölk i primärproduktion)
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning (319/2021) om frivillig hälsoövervakning av djur (analyser för övervakning av bakteriell njursjukdom hos fisk, BKD, samt maedi-visna och caprine arthritis-encephalitis, CAE).
 • EU:s djurhälsoförordning (2016/429)
 • Europakommissionens förordning (EU 2018/1882) om kategorier av förtecknade sjukdomar och djuarter

Hushållsvatten, badvatten och bassängvatten

 • Hälsoskyddslagen 763/1994 
 • Direktiv om kvaliteten på dricksvatten EU 2020/2184
 • Statsrådets förordning om laboratorier som utför undersökningar enligt livsmedelslagen, foderlagen och hälsoskyddslagen 152/2015
 • SHM:s förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten 1352/2015, ändring 683/2017
 • SHM:s förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten i små enheter 401/2001 
 • SHM:s förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökningar av bassängvatten i simhallar och badanläggningar 315/2002 
 • SHM:s förordning om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid allmänna badstränder 177/2008 
 • SHM:s förordning om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid små allmänna badstränder 354/2008 
 • Tillämpningsguide för badvattenförordningen (på finska)

Lagstiftning om växthälsa

Godkännande av laboratorier / Avgifter

 • Prislistan för avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

 

Sidan har senast uppdaterats 8.3.2024