Lagstiftning med anknytning till godkännandet av laboratorier

De uppdaterade nationella förordnandena hittas i sin helhet på statens författningsdata Finlex. EU-lagstiftning och andra offentliga dokument hittas på EUR-Lex. Också jord- och skogsbruksministeriets websidor samt social- och hälsovårdsministeriets websidor innehåller länkar till sektorlagstiftning.

Boendehälsa (undersökningar av inomhusluft)

Foder

Gödselfabrikat

Köttbesiktning / trikinundersökningar

 • Allmänna kontrollförordningen EG 882/2004
  Den nya kontrollförordningen EU 2017/625 börjas att tillämpas den 14 December 2019
 • Livsmedelslagen 23/2006 (ändring 643/2010)
 • Jord- och skogsbruksministeriets (JSM) förordning om köttbesiktning 590/2014
 • Statsrådets förordning om laboratorier som utför undersökningar enligt livsmedelslagen, foderlagen och hälsoskyddslagen 152/2015 
 • Kommissionens genomförandeförordning om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i kött EU 1375/2015
 • Kommissionens genomförandeförordning om övergångsbestämmelser för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 882/2004 vad gäller ackreditering av officiella laboratorier som genomför officiell trikinkontroll 1843/2016 (=övergångstid för trikinlaboratorier)

Livsmedel

 • Livsmedelslagen 23/2006 (ändring 643/2010)
 • Allmänna kontrollförordningen EG 882/2004, nya versionen 2017/625 (tillämpning börjas 14.12.2019)
 • Statsrådets förordning om laboratorier som utför undersökningar enligt livsmedelslagen, foderlagen och hälsoskyddslagen 152/2015
 • Kommissionens förordning om mikrobiologiska kriterier för livsmedel EG 2073/2005,
  ändringar EU 2017/1495 och 2019/229
 • Kommissionens förordning om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av halten av bly, kadmium, kvicksilver, oorganiskt tenn, 3-MCPD och bens(a)pyren i livsmedel EG 333/2007 (ändring EG 836/2011)
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen vid produktion och överlåtelse av obehandlad mjölk 699/2013

Djursjukdomar (bl.a. programmet för kontroll av salmonella)

 • Lagen om djursjukdomar 441/2013
 • EG zoonos förordning 2160/2003
 • JSM:s förordning om djursjukdomar som skall bekämpas och klassificeringen av dem 843/2013
 • JSM:s förordning om anmälan om djursjukdomar och sändande av mikrobstammar 1010/2013 (ändring 808/2014)
 • JSM:s förordning om kontroll av salmonella hos höns och kalkoner 1037/2013
 • JSM s förordning om kontroll av salmonella hos nötkreatur och svin 1030/2013
 • JSM:s förordning om salmonellakontroll i anläggningar inom köttbranschen 134/2012
 • JSM:s förordning om undersökning av nöt med avseende på EHEC i slakterier och på djurhållningsplatser 24/VLA/2006, (ändring 1454/2014)
 • JSM:s förordning om kontroll av campylobacter hos broiler 10/VLA/2007

Vatten

 • Hälsoskyddslagen 763/1994 
 • Statsrådets förordning om laboratorier som utför undersökningar enligt livsmedelslagen, foderlagen och hälsoskyddslagen 152/2015
 • SHM:s förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten 1352/2015, ändring 683/2017
 • SHM:s förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten i små enheter 401/2001 
 • SHM:s förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökningar av bassängvatten i simhallar och badanläggningar 315/2002 
 • SHM:s förordning om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid allmänna badstränder 177/2008 
 • SHM:s förordning om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid små allmänna badstränder 354/2008 
 • Se även:  Uimavesiasetuksen 177/2008 soveltamisopas (på finska)

Växthälsa

 • Lag om skydd för växters sundhet 702/2003 (ändring 1115/2010)

Godkännande av laboratorier / Avgifter

 • Prislistan för avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer