Kemiska analyser

Den kemiska kvaliteten av fodermedel analyseras för import, export, marknadsövervakning, inhemsk tillverkningsövervakning och gårdsövervakning. Analysmetoder som används vid fodertillsyn lämpar sig även för egenkontroll. Laboratoriet utför analyser även åt företag, funktionärer och andra laboratorier. Analyskostnaderna grundar sig på Livsmedelsverkets prislista.

Kontakt per e-post: förnamn.efternamn(at)ruokavirasto.fi
Innan prover sänds för kemisk undersökning, bör kontaktpersonen meddelas.

Grundämnen

Livsmedelsverket analyserar foder med avseende på skadliga grundämnen (arsenik, kvicksilver, kadmium, krom, bly, nickel) och närings- och spårämnen (fosfor, kalium, kalcium, koppar, magnesium, mangan, molybden, natrium, järn, selen, zink). Avsikten med analyserna är garantera säkerheten av fodret och för att försäkra att det uppfyller bestämmelserna.

Kontaktperson

 • Janne Järvinen, telefon 050 439 6763

Mögeltoxiner

Vissa mögelsvampar kan producera giftiga föreningar, mykotoxiner. Till exempel Fusarium -mögel producerar bland annat trikotecener och zearalenon, och mögelsvamparna Penicillium och Aspergillus ochratoxin A.

Mykotoxiner undersöks i huvudsak från fodersäd och färdiga foderblandningar. Livsmedelsverket och tullaboratoriet fungerar som nationella referenslaboratorier för mykotoxiner. Livsmedelsverket deltar även i flera nationella och internationella mykotoxinprojekt.

Kontaktpersoner

 • Marjo Kolmonen, telefon 050 569 5477
 • Marja Raatikainen, telefon 040 132 7496

Rester av växtskyddsmedel samt PCB

Livsmedelsverkets årliga kontrollprogram för förekomsten av växtskyddsmedel och miljögifter förebygger att kontaminerat foder inte når djuren och skadliga kemikalier livsmedel. Härtill undersöks systematiskt förekomsten av miljögifter i foder, vilket förhindrar att kontaminerade foder skulle nå konsumenterna. Undersökningarna ger oss information om miljötillståndet och de möjliga förändringarna med avseende på miljögifter.

Kontaktpersoner

 • Kati Hakala, telefon 040 489 3404
 • Marjaana Nousiainen, telefon 050 356 5105

Organiska tillsatsämnen

Livsmedelsverket undersöker foder med avseende på vitaminer (A, E, D, B), aminosyror, vissa färgämnen (astaxantin), läkemedel (bland annat tetracykliner, sulfonamider), tillsattsämnen (koccidiostatika) och förbjudna tillväxtbefrämjande substanser (till exempel amprolium, karbadox, olakvindox).

Kontaktperson

 • Aulikki Raitanen, telefon 040 489 3405

Grundsammansättning

Livsmedelsverket undersöker sammansättning och kvalitet av foder. Undersökningen för grundsammansättning innefattar vatten, torrsubstans, protein, fett och aska. Undersökningar av fodersammansättningar ingår bland annat i Livsmedelsverkets verksamhet som nationellt referenslaboratorium.

Kontaktpersoner

 • Mervi Rokka, telefon 0400 622 371
 • Tiina Ritvanen, telefon 040 489 3415
 • Aulikki Raitanen, telefon 040 489 3405
 • Helena Pastell, telefon 050 375 0968

Marknadskontroll-analyser av bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel analyseras med avseende på verksamma substanser och vissa fysikaliska test utförs.

Kontaktperson

 • Kati Hakala telefon 040 489 3404

 

 

Sidan har senast uppdaterats 8.7.2019