Kemiska analyser

Kemiska och biokemiska undersökningar

Enheten för kemi ansvarar för kemiska och biokemiska undersökningar av livsmedel, foder och gödslingsmedel, samt GMO analytik av livsmedel och foder och sensoriska analyser av livsmedel. Enheten ansvarar för referenslaboratorieverksamhet och spesialist uppgifter.

 • Kemisk analytik, enhetschef  Annikki Welling, telefon 040 481 2270
 • Sektionen för oorganisk kemi, sektionschef Tiina Ritvanen, telefon 040 489 3415
 • Sektionen för sammansättning och ursprung, sektionschef Mervi Rokka, telefon 040 062 2371
 • Sektionen för organiska rester, sektionschef Kati Hakala, telefon 040 489 3404
 • Specialforskare, kvalitetsansvarig Marjo Kolmonen, telefon 050 569 5477

Kontakt per e-post: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi
Innan prover sänds till kemisk undersökning, bör kontaktpersonen kontaktas.

Äkthet och allergener

Livsmedelsverket utreder äktheten av livsmedel, till exempel i mjölk- och köttprodukter och utför djurartsbestämningar, samt undersökningar av kontaminationer av livsmedel och råvaror. Fel uder tillverkningsprosesser skapar oavsiktliga kontaminationer och livsmedelsförfalskningar. Ett livsmedelsallergen som av misstag hamnat i en produkt kan ge oväntade reaktioner hos en allergisk person. I Livsmedelsverket undersöks livsmedel för allergener, bland annat mjölk- och äggproteiner.

Kontaktpersoner

 • Mervi Rokka, telefon 040 062 2371
 • Pertti Koivisto telefon 040 481 1595

Grundämnen

I Livsmedelsverket undersöker man grundämnen i livsmedel; skadliga tungmetaller (arsenik, kvicksilver, kadmium, krom, bly, nickel, tenn)  samt närings- och spårämnen (kalcium, koppar, magnesium, mangan, natrium, järn, selen, zink). Med hjälp av analyser kan säkerheten i livsmedel garanteras.

Regelbundna undersökningar av tungmetaller i vävnader görs från såväl nyttodjur som vilt. Undersökningarna för tungmetaller hos vilt ger en bild av miljötillstånden och av eventuella förändringar som har skett i den.

Kontaktpersoner

 • Satu Mykkänen,  telefon 050 560 9982

Skadliga kemikalier

Livsmedel kan innehålla föreningar som är skadliga för människans hälsa. Dessa kan ha hamnat i livsmedel pga. flera anledningar, till exempel som följd av miljökontaminationer, till exempel metylkvicksilver i fisk, eller genom överföring från förpackningsmaterial, till exempel bisfenol-A i konservprodukter. Skadliga föreningar kan uppstå även under tillverkningsprocesser, till exempel PAH-föreningar, furan, akrylamid och acetaldehyd.

Undersökningar av nya, eventuellt skadliga föreningar utförs typiskt projektbetingat.

Kontaktpersoner

 • Pertti Koivisto, telefon 040 481 1595
 • Mirja Hokkanen telefon 040 489 3406

Mykotoxiner

Vissa mögelsvampar kan producera giftiga föreningar, mykotoxiner. Till exempel Fusarium -mögelsvampar producerar bland annat trichotecener och zearalenon, och mögelsvamparna Penicillium och Aspergillus producerar ochratoxin A.

Mykotoxiner undersöks i regel på brödsäd och sädbaserade livsmedel och foder. Därtill undersöks svin-njurar för ochratoxin A och mjölk för aflatoxin M1. Livsmedelsverket fungerar tillsammans med tullaboratoriet som nationellt referenslaboratorium för mykotoxiner. Livsmedelsverket deltar även i flera nationella och internationella forskningsprojekt gällande mykotoxiner. 

Kontaktpersoner

 • Marjo Kolmonen, telefon 050 569 5477

Hormoner och övriga förbjudna ämnen

I Livsmedelsverket undersöks läkemedelsrester i animaliska livsmedel, inom det årligen verkställda nationella programmet för kontroll av främmande ämnen, och i livsmedel som importeras från tredje länder. Vissa hormoner kan under veterinärkontroll användas för behandling av enskilda produktionsdjur, men användningen av hormoner för att främja djurens tillväxt är förbjudet i Finland och de övriga EU-länderna. I Livsmedelsverket analyseras  total cirka 40 olika förbjudna kemiska ämnen, till exempel:

 • stilben och dess derivat
 • tyreostatiska substanser
 • naturliga och syntetiska steroidhormoner (bland annat estradiol, testosteron, nandrolon)
 • betaagonister (bland annat klenbuterol, salbutamol)
 • kloramfenikol, nitrofuraner, nitroimidazoler

Kontaktpersoner

 • Marjo Mauriala, telefon 050 406 7496

Rester av växtskyddsmedel samt PCB

Livsmedelsverket utför regelbunden, planenlig kontroll av växtskyddmedel och miljögifter, som ackumulerats i såväl livsmedel som vävnader från produktionsdjur och vilt. Kontrollen förhindrar att kontaminerade livsmedel når konsumenterna och ger information om miljötillståndet och de förändringar beträffande miljögifter som eventuellt har inträffat.

För registreringen av bekämpningsmedel och behoven hos marknadskontrollen analyseras ämnens halter av verksamma substanser och utförs vissa fysikaliska tester.

Kontaktpersoner

 • Kati Hakala, telefon 040 489 3404
 • Marjaana Nousiainen, telefon 050 356 5105

Rester av läkemedel

Livsmedelsverket undersöker animaliska livsmedel inom det årligen verkställda nationella programmet för kontroll av främmande ämnen, livsmedel som importerats från tredje länder samt egenkontrollprover från anläggningar för rester av läkemedel. Undersökningarna är ägnade åt att försäkra att livsmedel inte innehåller halter av läkemedelsrester som överskrider den maximalt tillåtna mängden. Undersökningarna görs för cirka 70 olika föreningar. Sådana är bland annat

 • antibiotika
 • parasitläkemedel
 • koccidiostatika
 • karbamater och pyretroider
 • lugnande läkemedel
 • icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel
 • kortikosteroider

Livsmedelsverket undersöker kemiskt bland annat följande antibiotika som används vid medicinering av djur: aminoglykosider, betalaktamer, kinoloner, linkosamider, sulfonamider, tetracykliner

Kontaktpersoner

 • Marjo Mauriala, telefon 050 406 7496

Grundsammansättning

Livsmedelsverket utför undersökningar för livsmedels näringsmässiga sammansättning och kvalitet. Livsmedelsprover undersöks för grundsammansättning (fuktighet, torrsubstans, protein, fett, aska, kostfiber). Därtill undersöks livsmedelsprover för bland annat alter av salt, laktos, laktat, nitrit och spårämnen, fettsyresammansättning, fosfatasaktivitet, kolhydrater samt biogena aminer. Undersökningarna av sammansättningar ingår i bland annat Livsmedelsverkets verksamhet som nationellt referenslaboratorium.

Kontaktperson

 • Tiina Ritvanen, telefon 040 489 3415
 • Mervi Rokka, telefon 040 062 2371
 • Aulikki Raitanen, telefon 040 489 3405
 • Helena Pastell, telefon 050 375 0968 

Vitaminer

Livsmedelsverket undersöker livsmedelsprov för fettlösliga vitaminer (A, E, D, K) samt tiaminer. Undersökningarna av vitaminer utförs i regel inom ramen för forskningsprojekt, som utreder de fysiologiska och patologiska effekterna av vitaminer och bristen av dem på djur.

Kontaktpersoner

 • Mervi Rokka, telefon 040 0622 371
 • Aulikki Raitanen, telefon 040 489 3405                     

 

                  

Sidan har senast uppdaterats 20.5.2021