Kemiska analyser

Kemiska och biokemiska undersökningar

Enheten för kemi ansvarar för kemiska och biokemiska undersökningar av livsmedel, foder och gödslingsmedel, samt GMO analytik av livsmedel och foder och sensoriska analyser av livsmedel. Enheten ansvarar för referenslaboratorieverksamhet och spesialist uppgifter.

Kontakt per e-post: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi
Innan prover sänds till kemisk undersökning, bör kontaktpersonen kontaktas.

Livsmedelsverket utreder äktheten av livsmedel, till exempel i mjölk- och köttprodukter och utför djurartsbestämningar, samt undersökningar av kontaminationer av livsmedel och råvaror. Fel uder tillverkningsprosesser skapar oavsiktliga kontaminationer och livsmedelsförfalskningar. Ett livsmedelsallergen som av misstag hamnat i en produkt kan ge oväntade reaktioner hos en allergisk person. I Livsmedelsverket undersöks livsmedel för allergener, bland annat mjölk- och äggproteiner.

Kontaktpersoner

I Livsmedelsverket undersöker man grundämnen i livsmedel; skadliga tungmetaller (arsenik, kvicksilver, kadmium, krom, bly, nickel, tenn)  samt närings- och spårämnen (kalcium, koppar, magnesium, mangan, natrium, järn, selen, zink). Med hjälp av analyser kan säkerheten i livsmedel garanteras.

Regelbundna undersökningar av tungmetaller i vävnader görs från såväl nyttodjur som vilt. Undersökningarna för tungmetaller hos vilt ger en bild av miljötillstånden och av eventuella förändringar som har skett i den.

Kontaktpersoner

Livsmedel kan innehålla föreningar som är skadliga för människans hälsa. Dessa kan ha hamnat i livsmedel pga. flera anledningar, till exempel som följd av miljökontaminationer, till exempel metylkvicksilver i fisk, eller genom överföring från förpackningsmaterial, till exempel bisfenol-A i konservprodukter. Skadliga föreningar kan uppstå även under tillverkningsprocesser, till exempel PAH-föreningar, furan, akrylamid och acetaldehyd.

Undersökningar av nya, eventuellt skadliga föreningar utförs typiskt projektbetingat.

Kontaktpersoner

Vissa mögelsvampar kan producera giftiga föreningar, mykotoxiner. Till exempel Fusarium -mögelsvampar producerar bland annat trichotecener och zearalenon, och mögelsvamparna Penicillium och Aspergillus producerar ochratoxin A.

Mykotoxiner undersöks i regel på brödsäd och sädbaserade livsmedel och foder. Därtill undersöks svin-njurar för ochratoxin A och mjölk för aflatoxin M1. Livsmedelsverket fungerar tillsammans med tullaboratoriet som nationellt referenslaboratorium för mykotoxiner. Livsmedelsverket deltar även i flera nationella och internationella forskningsprojekt gällande mykotoxiner. 

Kontaktpersoner

I Livsmedelsverket undersöks läkemedelsrester i animaliska livsmedel, inom det årligen verkställda nationella programmet för kontroll av främmande ämnen, och i livsmedel som importeras från tredje länder. Vissa hormoner kan under veterinärkontroll användas för behandling av enskilda produktionsdjur, men användningen av hormoner för att främja djurens tillväxt är förbjudet i Finland och de övriga EU-länderna. I Livsmedelsverket analyseras  total cirka 40 olika förbjudna kemiska ämnen, till exempel:

 • stilben och dess derivat
 • tyreostatiska substanser
 • naturliga och syntetiska steroidhormoner (bland annat estradiol, testosteron, nandrolon)
 • betaagonister (bland annat klenbuterol, salbutamol)
 • kloramfenikol, nitrofuraner, nitroimidazoler

Kontaktpersoner

Livsmedelsverket utför regelbunden, planenlig kontroll av växtskyddmedel och miljögifter, som ackumulerats i såväl livsmedel som vävnader från produktionsdjur och vilt. Kontrollen förhindrar att kontaminerade livsmedel når konsumenterna och ger information om miljötillståndet och de förändringar beträffande miljögifter som eventuellt har inträffat.

För registreringen av bekämpningsmedel och behoven hos marknadskontrollen analyseras ämnens halter av verksamma substanser och utförs vissa fysikaliska tester.

Kontaktpersoner

Livsmedelsverket undersöker animaliska livsmedel inom det årligen verkställda nationella programmet för kontroll av främmande ämnen, livsmedel som importerats från tredje länder samt egenkontrollprover från anläggningar för rester av läkemedel. Undersökningarna är ägnade åt att försäkra att livsmedel inte innehåller halter av läkemedelsrester som överskrider den maximalt tillåtna mängden. Undersökningarna görs för cirka 70 olika föreningar. Sådana är bland annat

 • antibiotika
 • parasitläkemedel
 • koccidiostatika
 • karbamater och pyretroider
 • lugnande läkemedel
 • icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel
 • kortikosteroider

Livsmedelsverket undersöker kemiskt bland annat följande antibiotika som används vid medicinering av djur: aminoglykosider, betalaktamer, kinoloner, linkosamider, sulfonamider, tetracykliner

Kontaktpersoner

Livsmedelsverket utför undersökningar för livsmedels näringsmässiga sammansättning och kvalitet. Livsmedelsprover undersöks för grundsammansättning (fuktighet, torrsubstans, protein, fett, aska, kostfiber). Därtill undersöks livsmedelsprover för bland annat alter av salt, laktos, laktat, nitrit och spårämnen, fettsyresammansättning, fosfatasaktivitet, kolhydrater samt biogena aminer. Undersökningarna av sammansättningar ingår i bland annat Livsmedelsverkets verksamhet som nationellt referenslaboratorium.

Kontaktperson

Livsmedelsverket undersöker livsmedelsprov för fettlösliga vitaminer (A, E, D, K) samt tiaminer. Undersökningarna av vitaminer utförs i regel inom ramen för forskningsprojekt, som utreder de fysiologiska och patologiska effekterna av vitaminer och bristen av dem på djur.

Kontaktpersoner

Livsmedelsverket utvecklar i första hand analysen av stabila isotoper i lätta grundämnen för att identifiera livsmedelsbedrägerier. Apparaturen möjliggör analyser av syre, kol, kväve och väte i fast provmatris samt analyser av syre och väte i vätskematris. Tills vidare har de viktigaste analysobjekten när det gäller livsmedel varit till exempel bestämningar av stabila isotoper av syre och väte i vätska. Resultaten kan bland annat utnyttjas för att fastställa livsmedlets geografiska ursprung. För närvarande utvidgas analysmöjligheterna i riktning mot isotopanalyser av kol och kväve i fast provmatris.

Analys av stabila isotoper i tunga grundämnen

Livsmedelsverket undersöker möjligheterna att använda isotopmetoden för strontium i Finland och håller på att skaffa utrustning för att göra analyser i samarbete med Helsingfors universitet, LUKE och Geologiska forskningscentralen. Metoderna är ännu under utveckling.

Kontaktpersoner:

Om du misstänker att jordgubbar du skaffat inte är av finländskt ursprung, kan du lämna ett jordgubbsprov till Livsmedelsverket för att säkerställa det geografiska ursprunget. Nedan finns anvisningar för hur man skickar in jordgubbar för att fastställa det geografiska ursprunget:

 • Provstorlek: cirka en halv liter jordgubbar
 • Fyll i följebrevet till provet och bifoga det till det prov som skickas in
 • Förvara provet i kylskåp eller frys. Lämna in provet till Livsmedelsverket i början av veckan (må–to) i en kylväska så att provet hålls kallt
 • Leveransadress:

Enheten för kemi
Laboratorie- och forskningslinjen
Livsmedelsverket
Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors

Kontaktperson:

Simo Jokinen  

Sidan har senast uppdaterats 20.2.2024