Riktlinjer för god praxis som Livsmedelsverket utvärderat

I Livsmedelsverket säkerställs att riktlinjerna för god praxis överensstämmer med Europeiska gemenskapens hygienförfattningar och att riktlinjerna kan tillämpas inom de branscher som de är avsedda för. I utvärderingen understryks riktlinjernas lämplighet för en överensstämmelse med de allmänna och särskilda hygienkraven jämte analyseringen av riskerna och beaktandet av de kritiska styrpunkterna (primärproduktionen undantagen).

Om utvärderingen av riktlinjerna för god praxis i Livsmedelsverket kan du läsa mer detaljerad information här.

Primärproduktion

Handbok om god hygien i fråga om slaktfjäderfä

ETU-expertarbetsgruppen för slaktfjäderfä har utarbetat en anvisning för gårdar med slaktfjäderfä, i vilken man sammanfört goda hygieniska rutiner och smittskyddskrav.

Syftet med handboken är att bistå producenterna i broilerkycklings- och kalkonledet i förebyggandet av förekomsten och spridningen av såväl fjäderfäsjukdomar som livsmedelshygieniskt betydande sjukdomsalstrare. I handboken har man gått igenom produktionsstadierna allt från kläckeriet ända fram till det att de slaktmogna broilerkycklingarna och kalkonerna anländer till slakteriet. Handboken vägleder och hjälper producenterna och andra aktörer inom branschen att iaktta hygieniska rutiner, med vilka man säkerställer hälsan hos levande fjäderfä och den mikrobiologiska kvaliteten hos fjäderfäkött.

Anvisningen är tillgänglig för alla aktörer inom branschen och den finns att få på Djurens hälsa ETT rf:s webbplats på adressen  http://www.ett.fi/sisalto/siipikarjaterveydenhuollon-ohjeita

Riktlinjer för god praxis inom trädgårdsskötseln

Inhemska Trädgårdsprodukter rf har utarbetat anvisningen Kvalitetsgård för trädgårdssektorn. Den har som uppgift att säkerställa att trädgårdsprodukterna är säkra och att rutinerna inom produktionen är goda. Anvisningen är tillgänglig för alla aktörer inom branschen och den finns att få på Trädgårdsförbundets webbplats https://www.puutarhaliitto.fi/laatutarha/

Handbok om vilda örter – riktlinjer för god praxis inom branschen för vilda örter

Arktiska Aromer rf har utarbetat en för aktörer inom branschen för vilda örter avsedd anvisning om god praxis med namnet Handbok om vilda örter. Anvisningen behandlar insamling, försäljning och användning av örter som växer i den finländska naturen och lagstiftningen som hänför sig till det. Evira har utvärderat de avsnitt av handboken som hänför sig till användningen av örter som livsmedel. Handboken om vilda örter finns att få i Utbildningsstyrelsens webbutik http://verkkokauppa.oph.fi/. Handboken är avgiftsbelagd.

Riktlinjer för god praxis inom biodlingen

Finland Biodlares Förbund rf har utarbetat för biodlare avsedda riktlinjer för god praxis inom biodlingen. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att honungen är säker och av hög kvalitet och att god praxis iakttas inom produktionen. Riktlinjerna är tillgängliga för alla aktörer inom branschen och de är fritt läsliga på Finlands Biodlares Förbunds webbplats https://hunaja.net/sv/biodling/biodlares-syldigheter-gentemot-myndigheter/ .

Livsmedel

Vägledning om egenkontrollen i en butik

Dagligvaruhandeln rf har utarbetat en vägledning om egenkontroll för livsmedelsbutiker. I vägledningen ingår författningsbakgrunden som hänför sig till egenkontrollen, allmän vägledning och blankettunderlag som en enskild butik kompletterad med preciseringar som beskriver dess egen verksamhet kan utnyttja som sin plan för egenkontroll.
Vägledningen finns att få på Dagligvaruhandeln rf, http://www.pty.fi/kaupan-toiminta/omavalvonta/

Allmänna riktlinjer för god praxis i fråga om livsmedelstransporter

Riktlinjerna är avsedda som bakgrundsmaterial för företag som utför livsmedelstransporter så att de kan utarbeta en sådan plan för egenkontroll för sin verksamhet, som livsmedelslagstiftningen förutsätter.

I arbetsgruppen som utarbetat riktlinjerna ingick transportföretag som betjänar livsmedelsbranschen. Arbetet koordinerades av Logistiikkayritysten Liitto ry och Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry.

Riktlinjerna finns på Logistiikka yritysten Liitto ry:s webbplats.

Vägledningen Egenkontrollen i restauranger, livsmedel

Restaurangbranschen har under ledning av Matkailu- ja ravintolapalvelut ry utarbetat en vägledning om egenkontroll för restauranger. I vägledningen ingår författningsbakgrunden som hänför sig till egenkontrollen, allmän vägledning och blankettunderlag. Restauranger kan komplettera vägledningen med särdrag som hänför sig till deras egen verksamhet.

Denna egenkontrollvägledning finns avgiftsfritt att få för MaRas medlemmar på adressen http://www.mara.fi/ och andra kan beställa den mot betalning på adressen http://www.restamark.fi/

Riktlinjer för god praxis för företag som hanterar färska trädgårdsprodukter

Färska trädgårdsproduktindustrins hygienarbetsgrupp har utarbetat riktlinjer för företag som förädlar färska trädgårdsprodukter avsedda att ätas som sådana (färska rotsaker, grönsaker, frukter) som hjälp och underlag vid utarbetandet av en plan för egenkontroll. Syftet med riktlinjerna är att hjälpa företagen att hantera riskerna i deras verksamhet och vägleda företagen i tillämpandet av lagstiftningen. Riktlinjerna för god praxis finns att få på adressen https://jukuri.luke.fi/handle/10024/551551

Riktlinjerna Packeriets Kvalitetsgård

Trädgårdsförbundet har utarbetat riktlinjerna Packeriets Kvalitetsgård som är avsedda som riktlinjer för god praxis till dem som köper produkter ur växtriket som andra producerat och förpackar och levererar vidare inom livsmedelskedjan. I riktlinjerna går man igenom kraven som gäller verksamheten och vägleder aktören i utarbetandet och genomförandet av en egenkontroll som bygger på HACCP. I stödmaterialen som hänför sig till riktlinjerna ingår bland annat färdiga blankettunderlag. Livsmedelsverket har utvärderat de delar av riktlinjerna som gäller livsmedelssäkerheten. Riktlinjerna är tillgängliga för alla aktörer inom branschen och de finns att få på Trädgårdsförbundets webbplats https://www.puutarhaliitto.fi/laatutarha/

Foder

Riktlinjerna Goda sätt att märka foderlager på husdjursgårdar

Foderindustriföreningen har publicerat riktlinjer för husdjursgårdar, i vilka man sammanfört god praxis vid märkning av foderlager. Med riktlinjerna utvecklas och harmoniseras märkningen av foderlagren på husdjursgårdarna och förbättras fodrens spårbarhet. I riktlinjerna behandlas också god lagringspraxis på husdjursgårdarna. Riktlinjerna har utarbetats av Livsmedelsindustriförbundet, foderindustriföreningen och fodermärkningsarbetsgruppen.

Riktlinjerna för god praxis vid märkning av foderlager finns tillgänglig för alla aktörer inom branschen. De finns att få på Livsmedelsindustriförbundets webbplats på adressen http://www.etl.fi/aineistot/ohjeet.html.

Sidan har senast uppdaterats 15.8.2023