Egenkontroll och spårbarhet

Egenkontrollen säkerställer att livsmedlen är säkra

Egenkontrollen är en livsmedelsaktörs eget system, med hjälp av vilket aktören vill säkerställa att livsmedlen är säkra och överensstämmer med kraven i livsmedelslagstiftningen. Aktören ska identifiera de faktorer som äventyrar livsmedelssäkerheten och som hänför sig till företagarens egen verksamhet och till ett livsmedel som han hanterar och se till att han hanterar dem. I egenkontrollen ska alla stadier av verksamheten beaktas.

Branschen kan utarbeta vägledningar för god praxis i syfte att hjälpa aktörerna i utarbetandet och hanterandet av egenkontrollen.

Livsmedlen spårbarhet utgör en del av egenkontrollen

Livsmedlen och deras råvaror ska kunna spåras i varje stadium av produktion, tillverkning och distribution. Det centrala i ett livsmedels spårbarhet är att aktören kan följa upp produktionsflödet och vid behov återkomma till det med hjälp av anteckningar och dokumentation. En fungerande spårbarhet ökar livsmedlens säkerhet. Med hjälp av spårbarheten kan man till exempel förhindra att kasserade livsmedelspartier används som människoföda. Ibland uppdagar myndigheterna eller aktörerna fel i produkterna och då återkallas de felaktiga produkterna från marknaden.

Sidan har senast uppdaterats 27.9.2022