Spårbarheten utgör en del av livsmedelsverksamheten

Aktören svarar för att livsmedlen är spårbara

Livsmedelsaktörerna, såsom tillverkarna och säljarna svarar enligt lagstiftningen för att livsmedlen är spårbara. Aktören ska i sin egenkontroll ur spårbarhetens synvinkel överväga till exempel vilka stadier av verksamheten som förutsätter bokföring och när det är nödvändigt att anteckna vad som gjorts och när.

Livsmedlen och deras råvaror ska kunna spåras i varje stadium av produktion, tillverkning och distribution. Aktören ska också känna till livsmedlens anskaffnings- och överlåtelsetidpunkter. Med intern spårbarhet avses att aktören kan veta vilka inkomna partier som varje avgående parti innehåller. Livsmedlens spårbarhet kan påvisas utgående från märkningarna i dokumentationen som åtföljer livsmedlen. En god intern spårbarhet bidrar bland annat till att återkallelser blir effektiva och minimerar skadorna som aktörer och konsumenter orsakas.

Varför är det viktigt att livsmedel är lätta att spåra?

Ju bättre du kan hopkoppla uppgifterna om livsmedlen som du tagit emot och med uppgifterna om livsmedlen som du levererat, desto bättre kan du begränsa såväl hälsoriskerna som de ekonomiska skadorna under en eventuell problemsituation.

Hur förebygger jag problem och försäkrar mig om spårbarheten?

  • Då du tar emot livsmedel som du beställt, glöm då inte att säkerställa att råvarorna och produkterna är de som du beställt.
  • Säkerställ att märkningarna på produkterna och uppgifterna i handlingen (dvs. följebrevet) motsvarar varandra.
  • Säkerställ att märkningarna på produkterna och handlingen (dvs. följebrevet) innehåller de uppgifter som lagstiftningen förutsätter.

Eventuella problemsituationer

Nedan har räknats upp exempel på situationer, i vilka du kan bli tvungen att återkalla livsmedlen från marknaden dvs. från andra företag, till vilka du har levererat livsmedel, eller från konsumenterna:

  • Ett livsmedel som du skaffat visar sig innehålla en sådan allergen, som du inte beaktat i märkningarna på livsmedlet. Är det möjligt att uppgiften om allergenen av någon orsak inte förts vidare till uppgifterna om produkten du tillverkat?
  • Ett livsmedel som du skaffat visar sig innehålla matförgiftningsbakterier, men det får du veta först en vecka senare.  I vilka alla produkter har du redan hunnit använda livsmedlet i fråga, och till vilka alla instanser har du redan levererat av produkterna du tillverkat?

Om du har kvar alla uppgifter som hänför sig till spårbarheten lyckas du nog återkalla livsmedlen från marknaden. Så kan du också påvisa för livsmedelstillsynsmyndigheten att din spårbarhet fungerar och att du kan agera på rätt sätt i eventuella problemsituationer.

Hur länge ska spårbarhetsuppgifterna sparas?

I registrerad livsmedelsverksamhet ska spårbarhetsuppgifterna sparas i minst ett år efter att livsmedlen sänts i väg eller tagits emot.

I en godkänd livsmedelslokal ska spårbarhetsuppgifterna om livsmedlen sparas i minst två år efter livsmedlens sista förbrukningstidpunkt eller minsta hållbarhetstid.

Glöm inte

  • För bok över råvaror och livsmedel som du har i din besittning
  • Anteckna varifrån och när dina råvaror och livsmedel har skaffats
  • Anteckna vart du levererat livsmedel

Se till att du sparar spårbarhetsuppgifterna i den tid som

Sidan har senast uppdaterats 26.9.2022