Marknadsföring av livsmedel

Marknadsföring och reklam är åtgärder, me  d vilka ett företag eller en annan organisation försöker främja försäljningen av sina produkter eller tjänster. Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (2006/114/EG) om vilseledande och jämförande reklam avses med reklam varje form av framställning i samband med närings- eller affärsverksamhet, hantverk eller yrkesutövning för att främja tillhandahållandet av varor eller tjänster.

 • På förpackningen till ett livsmedel, i en broschyr, i reklam eller i andra marknadsföringssammanhang ska
  ges sanningsenligt och
 • tillräcklig information om livsmedlet,
 • man får inte ge vilseledande information om livsmedlet.

Företagaren svarar för att informationen är sanningsenlig.

Konsumenten får inte vilseledas

Det är förbjudet att ge vilseledande information vid marknadsföring av ett livsmedel.

Konsumenten får inte vilseledas

 • märkningarna på livsmedlen,
 • reklamen och presentationen,
 • även deras form, utseende och förpackningar,
 • använda förpackningsmaterial,
 • sättet, på vilket de ställts fram och
 • omständigheterna, i vilka de ställs fram, och
 • informationen,  som tillhandahålls om dem på vilket som helst sätt.

Man får inte heller uppge att ett livsmedel har en sådan särskild inverkan eller egenskap, som det inte har eller i fråga om vilken det inte avviker från andra motsvarande livsmedel. Som vilseledande betraktas också ett framhävande av sådana egenskaper, som inte spelar någon roll med tanke på totalintaget av näringsämnet i fråga.

Exempel:

 • En fruktklubba kan inte marknadsföras som fettsnål, eftersom andra motsvarande klubbor inte heller innehåller något fett.
 • Framförande av påståendet ”Minskat innehåll av fett” om bröd som redan ursprungligen är fettsnålt vore vilseledande, eftersom ett minskat innehåll av fett inte spelar någon väsentlig roll med tanke på totalintaget av fett.

Närings- och hälsopåståenden kan framföras

Vid marknadsföring av produkter kan framföras närings- eller hälsopåståenden på de villkor, som framgår av förordningen om påståenden (EG nr 1924/2006).

På de påstådda egenskaperna ska finnas tillräckliga och tillförlitliga vetenskapliga belägg och påståendena ska vara upptagna i EU:s förteckning över godkända påståenden. Mer information om närings- och hälsopåståenden.

Medicinsk marknadsföring är förbjudet

Det är förbjudet att påstå att ett livsmedel har egenskaper som hänför sig till förebyggande, behandling eller botande av sjukdomar hos människan eller hänvisa till sådan information.

Medicinska påståenden är till exempel:

 • bidrar till att skydda dig mot hjärt- och kärlsjukdomar
 • sänker förhöjt blodsocker
 • lindrar influensasymptom
 • hjälper personer som lider av ledinflammation, ryggont och morgonstyvhet
 • hjälper vid anemi, sjukdomar i rörelseorganen, osteoporos eller andra sjukdomar

Endast för läkemedel och naturmedel kan framföras medicinska användningsändamål. Saluhållande av sådana produkter förutsätter ett försäljningstillstånd från eller registrering hos Fimea, som bedömer bl.a. produktens kvalitet, effekt och säkerhet.

Sidan har senast uppdaterats 23.11.2018