Märkningar på oförpackade livsmedel

Den allmänna informationen som ska tillhandahållas om oförpackade livsmedel regleras på nationell nivå av jord- och skogsbruksministeriets förordning 834/2014 och informationen om att ett livsmedel är kraftigt saltat av jord- och skogsbruksministeriets förordning 1010/2014.

Med ett ”livsmedel som inte är färdigförpackat” avses ett livsmedel som i oförändrat skick tillhandahålls slutkonsumenten och som

 • konsumenten själv förpackar
 • förpackas på konsumentens begäran på livsmedlets överlåtelseplats
 • har färdigförpackats på livsmedlets överlåtelseplats för direkt försäljning
 • serveras på livsmedlets överlåtelseplats där det är avsett att förtäras av slutkonsumenten.

Med direkt försäljning avses försäljning av livsmedel där livsmedlet har färdigförpackats på livsmedlets överlåtelseplats för att påskynda och underlätta försäljningen.

Detaljhandelsplats och serveringsplats

På en detaljhandelsplats ska följande information tillhandahållas om oförpackade livsmedel:

 • livsmedlets beteckning
 • ämnena och produkterna som orsakar allergier och intolerans (förordningen om livsmedelsinformation, bilaga II)
 • ingredienserna
 • ursprungslandet eller härkomstplatsen (till exempel om det föreskrivits att detta obligatoriskt ska anges eller om ett utelämnande kan vilseleda konsumenten)
 • nödvändiga bruks- och förvaringsanvisningar. 

Utöver det

 • fett- och salthalten i ostar, korvar och uppskurna köttprodukter
 • salthalten i matbröd.

Information om att livsmedlet är kraftigt saltat ska för produkterna som räknats upp ovan tillhandahållas slutkonsumenten skriftligen i närheten av det oförpackade livsmedlet i en broschyr eller på en tavla som är tydlig och lätt att få syn på eller på något annat liknande sätt.

Mängderna salt och fett och märkningen kraftigt saltat behöver inte anges för sådana livsmedel, som en livsmedelsföretagare som tillverkar små mängder varor levererar direkt till slutkonsumenten eller ett lokalt detaljhandelsföretag som levererar direkt till slutkonsumenten.

På en serveringsplats ska följande information tillhandahållas om oförpackade livsmedel:

 • livsmedlets beteckning
 • ursprungslandet (skriftligen) för färskt, kylt eller fryst nötkött, svinkött, får- och getkött jämte fjäderfäkött som använts som ingrediens i en rätt.
 • ämnena och produkterna som orsakar allergier och intolerans (skriftligen eller om muntligen på vissa villkor)

På en detaljhandelsplats eller serveringsplats ska informationen tillhandahållas skriftligen på det ställe där livsmedlet överlåts i en broschyr eller på en tavla som är tydlig och lätt att få syn på eller på något annat motsvarande sätt i närheten av det oförpackade livsmedlet. Informationen kan också tillhandahållas muntligt under förutsättning att man på livsmedlets överlåtelseplats, i närheten av det oförpackade livsmedlet, i en broschyr eller på en tavla som är tydlig och lätt att få syn på eller på något annat motsvarande sätt anger att informationen på begäran finns tillgänglig hos personalen eller att informationen utan extra kostnader finns tillgänglig för konsumenten i skriftligt eller elektroniskt format innan inköpsbeslutet fattas. (Ett undantag från detta är ändå märkningen kraftigt saltat som krävs på en detaljhandelsplats och märkningen om livsmedlets beteckning och köttets ursprungsland som alltid krävs skriftligen på en serveringsplats).

I fråga om informationen som ska tillhandahållas om ett livsmedel ska också beaktas eventuell produktspecifik särskild lagstiftning som kan förutsätta att tilläggsinformation tillhandahålls om livsmedel som saluhålls i lösvikt.

Språkkrav

På vilket språk den obligatoriska informationen om oförpackade livsmedel ska tillhandahållas regleras inte på nationell nivå. Livsmedelsverket rekommenderar att informationen om oförpackade livsmedel i tvåspråkiga kommuner tillhandahålls på såväl finska som svenska och i enspråkiga kommuner på den ifrågavarande kommunens språk. 

Mer om detta bland annat: i Handboken om livsmedelsinformation (Livsmedelsverkets anvisning 17068/2) och i punkten Frågor och svar.

Sidan har senast uppdaterats 14.1.2022