Rester av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel) i livsmedel

Bekämpningsmedel (växtskyddsmedel) används inom växtproduktionen bland annat i avsikt att bekämpa växtsjukdomar, ogräs och skadedjur och för att reglera växternas tillväxt. Syftet är att undvika skördeförluster och höja skördens kvalitet så att en tillräcklig och högklassig livsmedelsproduktion kan garanteras. Då växtskyddsmedel används inom växtproduktionen eller i köksträdgårdarna, är det möjligt att rester av sådana påträffas i livsmedlen eller fodren. Frukter, bär och grönsaker är livsmedel i vilka sannolikheten för rester av växtskyddsmedel är som störst.

Endast godkända växtskyddsmedel får användas

Användningen av växtskyddsmedel är noggrant reglerad. Av alla verksamma ämnen i växtskyddsmedel förutsätts en på EU-nivå utarbetad riskvärdering och ett godkännande. Endast sådana ämnen som rätt använda bedöms vara säkra för människor, djur och miljön godkänns för användning. Dessutom utvärderas och godkänns växtskyddsmedelspreparaten nationellt.

För rester av bekämpningsmedel i livsmedel och foder har i samband med utvärderingen fastställts gränsvärden dvs. MRL-värden (maximum residue level). Gränsvärdet fastställs alltid på en sådan nivå som är säker med tanke på konsumenten, men som också motsvarar god jordbrukspraxis (GAP). Det förpliktar odlaren att agera så att bekämpningsmedel används i så liten utsträckning som möjligt och att användningen bygger på ett konstaterat behov. I praktiken innebär det att gränsvärdena ofta ligger på en betydligt lägre nivå än vad konsumenternas säkerhet skulle förutsätta.

Mer vegetabilier av varierande slag i kosten

Vegetabilier borde ätas på ett mångsidigt sätt och förbrukningen av sådana borde ökas. Hälsofördelen som vegetabilier ger är betydligt viktigare än den eventuella skada som rester av bekämpningsmedel orsakar.

Vad intaget av bekämpningsmedel beträffar är läget i Finland gott. Enligt Livsmedelsverkets riskvärdering ligger långtidsexponeringen hos finländarna på en säker nivå. Korttidsexponeringen ligger också i regel på en säker nivå. Hos barn är kostens sammansättning annorlunda och förbrukningen av mat per kilo kroppsvikt större än hos vuxna. Därför rekommenderas att inhemska produkter och EU-produkter gynnas i kosten för barn, eftersom det bland importerade livsmedel har konstaterats förekomma fler produkter som strider mot bestämmelserna än bland produkter som producerats i EU-länderna.

Bekämpningsmedel för olika ändamål

Bekämpningsmedlen indelas enligt sitt användningsändamål i växtskyddsmedel och övriga bekämpningsmedel (biocida bekämpningsmedel). Växtskyddsmedel är bland annat sådana medel som används inom växtproduktionen i avsikt att bekämpa växtsjukdomar, ogräs och skadedjur och för att reglera växternas tillväxt. Övriga bekämpningsmedel är till exempel sådana medel som används för bekämpning av insekter och gnagare i livsmedelslokaler och djurstallar. Med verksamma beståndsdelar i växtskyddsmedlen avses sådana ämnen eller mikroorganismer som har en särskild inverkan på växtskadegörare eller växter.

Sidan har senast uppdaterats 9.4.2024