Ett prov från en hönsgård bekräftades vara kontaminerat i laboratoriet via helgenomsekvensering

9. juli 2024

Man konstaterade i Eurofins Scientific Finland Oy:s laboratorium i Helsingfors att provet från en hönsgård i Villmanstrand var kontaminerad med salmonellabakterien. Provet blev kontaminerat av ett referensmätningsprov som behandlades samtidigt i laboratoriet. Detta bekräftades genom helgenomsekvensering utförd av Livsmedelsverket, där man jämförde arvsmassan hos salmonellabakterierna som isolerats från både hönsprovet och referensmätningsprovet.

Vid hanteringen av salmonellaprov i Eurofins Scientific Finland Oy:s laboratorium i Helsingfors har inga överträdelser av lagstiftningen eller Livsmedelsverkets riktlinjer konstaterats. Livsmedelsverket har dock identifierat vissa steg i laboratoriets hantering av höns- och referensmätningsprov som ökar risken för korskontaminering. Laboratoriet har vidtagit och planerat korrigerande åtgärder för att utveckla verksamheten. Livsmedelsverket har uppmanat laboratoriet att korrigera arbetsmetoderna för att minska risken för korskontaminering i salmonellaundersökningar. Livsmedelsverket auditerar salmonellaundersökningen vid Eurofins Scientific Finland Oy:s laboratorium i Helsingfors i början av hösten 2024 och granskar genomförandet av de korrigerande åtgärderna.

Livsmedelsverket utser laboratorier som får undersöka myndighets- och egenkontrollprover i anslutning till salmonellakontrollen. Livsmedelsverket övervakar, styr och utbildar utsedda laboratorier. Aktören kan använda vilket som helst utsett laboratorium för egenkontrollundersökningar.

Mer information

Mer information:

specialexpert Taija Rissanen, tfn 050 574 6308
sektionschef Annukka Markkula, tfn 050 564 6175