Krav på märkning av frukt och grönsaker

Märkningen ska informera köparen om kvaliteten och storleken på den vara som finns i förpackningen. Förpackningspåskrifterna ska också ange i vilket land produkten är odlad och vem som har förpackat den.

Avsikten med kraven är att säkerställa att de produkter i frukt- och grönsakssektorn som bjuds ut till konsumenter är korrekt märkta och att produkternas kvalitet är godtagbar. Konsumenten ska få tillräcklig och korrekt information om frukternas och grönsakernas ursprungsland, kvalitetsklass och vid behov sort eller handelstyp. En avsikt med kraven är också att hindra produkter av dålig kvalitet att komma ut på marknaden för färska produkter.

Ursprungslandet för färska produkter i frukt- och grönsakssektorn ska alltid uppges. Detta berör alla skeden i saluföringen, eftersom korrekta uppgifter om ursprungsland ska följa med partiet. Förpackningar med packade frukt- och grönsaksprodukter ska också alltid ha uppgift om förpackare, alltså förpackarens/avsändarens namn och adress. På förpackningar med produkter som ska följa de produktspecifika normerna ska det dessutom anges kvalitetsklass och vid behov enligt produktens krav också sort eller handelstyp, storlek och hur stor mängd förpackningen innehåller. 

I detaljförsäljningen ska det i närheten av produkter som säljs i lösvikt finnas angivelse av ursprungsland. Som ursprungsland ska anges landets hela namn, det fullständiga eller allmänt använda namnet, inte en förkortning. I anslutning till produkter för vilka det finns produktspecifika normer ska dessutom anges kvalitetsklass och vid behov sort eller typ. Undantag från dessa krav är situationer där producenten själv säljer produkter från egen odling direkt till konsumenter t.ex. som gårdsförsäljning, självplock eller på torget.

Tydliga och korrekta märkningar

Förpackningspåskrifterna på frukt- och grönsaksförpackningar ska vara klara och tydligt läsbara på en sida av förpackningen. Det här innebär att all information som krävs ska kunna läsas på samma sida av förpackningen utan att man behöver vända på förpackningen. Påskrifterna kan finnas direkt på förpackningen eller på en etikett som är fäst på förpackningen. Förpackningen får också ha andra märkningar än de obligatoriska, förutsatt att de inte är vilseledande.

En produkt som är färdigt förpackad för detaljförsäljning betraktas som en förpackning, om en förpackning innehåller fler än en produkt. Då måste förpackningarna ha de märkningar som krävs. För produkter som är styckevis förpackade i skyddande plast eller folie räcker de märkningar som finns på förpackningslådan.

När det gäller frukt och grönsaker som levereras i lösvikt exempelvis i en transportbehållare ska märkningarna finnas på ett följedokument som medföljer produkterna. Dokumentet ska placeras inne i transportmedlet på en synlig plats.

På fakturorna och dokumenten som medföljer frukt- och grönsakspartier som levereras förpackade, frånsett kvittot till konsumenten, ska produkternas namn och ursprungsland nämnas samt beroende på fallet även de uppgifter som krävs om kvalitetsklass, sort eller handelstyp enligt de produktspecifika handelsnormerna. Om ett produktparti är avsett för bearbetning ska fakturor och dokument som medföljer partiet märkas med ”industriell användning” eller annat motsvarande uttryck. Följedokumentet är ett viktigt dokument med tanke på produkternas spårbarhet.

Information som alltid måste finnas på förpackningarna:

  • ursprungsland eller odlingsland
  • förpackarens/avsändarens namn och adress.

Produktens ursprungsland, dvs. odlingsland ska finnas på förpackningen utöver uppgifter om förpackaren, även om förpackarens hemland är detsamma som odlingslandet. Ursprungslandet kan anges i form av landets namn eller ett adjektiv t.ex. Finland, finländsk.

På förpackningar med produkter som ska följa de produktspecifika handelsnormerna ska dessutom anges:

  • kvalitetsklass: extra, klass I eller klass II.

För vissa frukter och grönsaker finns det dessutom krav på märkning av sort och storleksklass. Sort ska anges för följande produkter: apelsiner, äpplen, päron och bordsdruvor.

Färdiga förpackningar som inte vägs vid försäljningen måste också ha märkning om innehållets mängd, till exempel nettovikt.

Information som alltid ska finnas vid försäljning i lösvikt:

  • kvalitetsklass: extra, klass I eller klass II (obligatorisk för produkter som ska följa de produktspecifika handelsnormerna)
  • ursprungsland eller odlingsland.

Sort ska anges för följande produkter: apelsiner, äpplen, päron och bordsdruvor.

Livsmedelspartiets identifikation

Förpackningar till frukt och grönsaker och följehandlingar (dokument) till sådana ska förses med livsmedelspartiets identifieringskod. Syftet med den är att göra det möjligt att koppla ihop dokumentet och livsmedelspartiet (förpackat eller oförpackat). Som identifieringskod för ett livsmedelsparti ska användas en märkning, utgående från vilken man kan identifiera det parti som livsmedlet ingår i. En företagare i livsmedelsbranschen ska också ha ett system, med hjälp av vilket man med en ändamålsenlig och tillräcklig noggrannhet kan koppla ihop information om inkomna och avsända partier med varandra.

Sidan har senast uppdaterats 25.8.2021