Kompletta kostersättningar för viktkontroll

Med komplett kostersättning för viktkontroll avses livsmedel med särskild sammansättning avsedda att användas i energibegränsade dieter för viktminskning som, när de används i enlighet med tillverkarens anvisningar, ersätter samtliga måltider under dagen.

Produkterna saluförs färdigt förpackade under beteckningen Komplett kostersättning för viktkontroll.

Måltidsersättningar för viktkontroll, som är avsedda att ersätta en eller två måltider under dagen, betraktas som berikade livsmedel.

Lagstiftning

Kompletta kostersättningar för viktkontroll är livsmedel avsedda för särskilda grupper och de regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013. 

För sådana ingår också mer detaljerade sammansättnings- och märkningskrav i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1798, som tillämpas från och med 27.10.2022.

Sammansättningen

Kompletta kostersättningar för viktkontroll ska uppfylla kraven i bilaga I till kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1798. Produkterna får också innehålla andra ingredienser än de ämnen som förtecknas i bilaga I, om deras lämplighet har fastställts genom allmänt vedertagna vetenskapliga data.

Vitamin- och mineralämnesföreningarna som är tillåtna i kompletta kostersättningar för viktkontroll har räknats upp i bilagan till förordningen (EU) nr 609/2013 om livsmedel för särskilda grupper.

Särskilda krav avseende livsmedelsinformation

Om kompletta kostersättningar för viktkontroll ska tillhandahållas den obligatoriska information som framgår av artikel 9.1 i förordningen (EU) nr 1169/2011 om livsmedelsinformation. Utöver det ska följande uppgifter tillhandahållas:

 • En uppgift om att produkten är avsedd endast för friska vuxna med övervikt eller fetma som har för avsikt att gå ned i vikt.
 • En uppgift om att produkten inte bör användas av gravida eller ammande kvinnor, ungdomar eller personer som har en medicinsk åkomma utan rådgivning från hälso- eller sjukvårdspersonal.
 • En uppgift om vikten av att upprätthålla ett tillräckligt dagligt vätskeintag.
 • En uppgift om att produkten tillhandahåller tillräcklig daglig mängd av alla essentiella näringsämnen om den används i enlighet med bruksanvisningen.
 • En uppgift om att friska vuxna med övervikt eller fetma inte bör använda produkten längre än åtta veckor eller upprepade gånger under kortare perioder än så utan rådgivning från hälso- eller sjukvårdspersonal.
 • Anvisningar för lämplig tillredning där så behövs och en uppgift om vikten av att följa dessa anvisningar.
 • Om en produkt som används enligt tillverkarens anvisningar tillhandahåller ett dagligt intag på mer än 20 g polyoler per dag, en uppgift om att livsmedlet kan ha en laxerande effekt.
 • Om kostfiber inte tillsatts till produkten, en uppgift om att man bör rådfråga hälso- eller sjukvårdspersonal rörande möjligheten att komplettera produkten med kostfiber.

Uttrycket mycket lågt energiinnehåll (very low calorie diet, VLCD) får användas om en sådan komplett kostersättning för viktkontroll, vars energiinnehåll är lägre än 800 kcal / 3360 kJ per dag. Uttrycket lågt energiinnehåll (low calorie diet, LCD) får användas om en sådan produkt, vars energiinnehåll är 800–1200 kcal / 3360–5040 kJ per dag.

Näringsdeklarationen

Obligatorisk näringsvärdesdeklaration

Om en komplett kostersättning för viktkontroll ska alltid tillhandahållas en näringsdeklaration oberoende av storleken på förpackningens största yta. Uppgifterna som ingår i näringsdeklarationen får inte upprepas på annat håll i märkningarna på förpackningen.

Följande uppgifter om näringsvärdet ska alltid anges:

 • mängden energi, fett, mättat fett, kolhydrater, sockerarter, protein och salt som erhålls ur produkten,
 • mängden av varje mineralämne och vitamin som räknats upp i bilaga I till kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1798 och som förekommer i produkten,
 • mängden kolin och eventuellt tillsatt kostfiber.

Energivärdet och mängden näringsämnen i en komplett kostersättning för viktkontroll ska anges både per portion och/eller per konsumtionsenhet och per total dagsranson. Vid behov får informationen också anges för 100 g eller 100 ml av livsmedlet i den form det saluhålls.

Energivärdet och mängderna näringsämnen får inte anges i form av procentandelar av de dagliga referensintag som framgår av bilaga XIII till förordningen (EU) nr 1169/2011 om livsmedelsinformation.

Uppgiften om mängden natrium ska stå tillsammans med övriga mineraler och kan upprepas vid uppgiften om saltinnehåll på följande sätt: ” Salt: X g (varav natrium: Y mg)”.

Frivilliga näringsvärdesmärkningar

Näringsdeklarationen får kompletteras med de uppgifter som avses i artikel 30 punkt 2 a-e i förordningen om livsmedelsinformation, dvs. med följande uppgifter:

 • enkelomättade fetter, fleromättade fetter,
 • polyoler, stärkelse,
 • kostfiber.

Utöver det får näringsdeklarationen också kompletteras med de uppgifter som avses i artikel 5 punkt 2 a-c i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1798, som är

 • mängden fett och kolhydrater,
 • mängden av de ämnen som räknas upp i bilagan till förordningen (EU) nr 609/2013,
 • om andra ämnen än de som räknats upp i bilaga I tillsatts i en komplett kostersättning för viktkontroll på det sätt som avses i artikel 3 i förordning (EU) 2017/1798, får mängden av dessa ämnen anges i näringsdeklarationen.

Näringspåståenden och hälsopåståenden

Om en komplett kostersättning för viktkontroll får framföras ett näringspåstående om tillsatt fiber, om innehållet av kostfiber i dygnsdosen är minst 10 g. Andra näringspåståenden och hälsopåståenden får inte framföras.

I märkningarna på förpackningen till, i presentationen av och i reklam för kompletta kostersättningar för viktkontroll får inte hänvisas till hur snabbt eller hur mycket man kan gå ner i vikt om man använder produkten. 

Anmälan om utsläppande på marknaden

Som artikel 7 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2017/1798 säger ska om alla nya kompletta kostersättningar för viktkontroll som släpps ut på marknaden lämnas en anmälan till Livsmedelsverket.

Anmälan lämnas via Livsmedelsverkets e-tjänst eller på den blankett som du finner på denna sida. Obligatorisk bilaga är en modell på märkningarna på förpackningen till produkten och vid behov en fullmakt. 

Livsmedelsverket utvärderar inte produkternas överensstämmelse med bestämmelserna då man tar emot anmälningar utan ansvaret för det ligger hos den livsmedelsföretagare som släpper ut produkten på marknaden. Livsmedelsverket levererar anmälningarna vidare till de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna för tillsyn.

För mottagandet av anmälan uppbärs en sådan avgift som avses i jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter (Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer). 

Sidan har senast uppdaterats 15.12.2022