Distansförsäljning

Det är också möjligt att sälja modersmjölksersättningar och tillskottsnäringar på distans, såsom via internet eller postorder. På tillhandahållandet av informationen om färdigt förpackade livsmedel i förväg tillämpas då det som sägs i artikel 14 i förordningen (EPRf  1169/2011) om livsmedelsinformation. Vid tillhandahållande av information ska även den produktspecifika särskilda lagstiftningen om modersmjölksersättningar och tillskottsnäringar beaktas.

Om förpackade livsmedel som saluhålls på distans ska innan köpet sker tillhandahållas all motsvarande information som om sådana som saluhålls i en sedvanlig butik, med undantag för minsta hållbarhetstiden och sista förbrukningstidpunkten, infrysningsdatumet och partinumret. Informationen i fråga ska ändå tillhandahållas köparen då produkterna levereras.

För informationen som ges vid distansförsäljning svarar den som äger webbplatsen. Den ska säkerställa att livsmedelsinformationen är tillgänglig för konsumenten och att den är korrekt. För märkningarna på den egentliga livsmedelsförpackningen svarar den företagare, under vars namn livsmedlet saluhålls.

Informationen som ska tillhandahållas vid distansförsäljning

Om modersmjölksersättningar och tillskottsnäringar ska vid distansförsäljning tillhandahållas den obligatoriska livsmedelsinformationen:

 • livsmedlets beteckning (modersmjölksersättning eller tillskottsnäring)
 • ingrediensförteckningen
 • ämnena som orsakar allergier och intolerans
 • mängden av vissa ingredienser eller kategorier ingredienser (vid behov)
 • livsmedlets nettokvantitet
 • den ansvariga livsmedelsföretagarens namn, firmanamn eller hjälpfirmanamn och adress
 • ursprungslandet eller härkomstplatsen (vid behov)
 • näringsdeklarationen
 • påkallade anvisningar om tillredning, förvaring och bortskaffande och en varning om de hälsorisker som är förenade med oriktig tillredning och förvaring
 • påkallad information om rätt användning av preparatet så, att amningens betydelse inte underskattas

Om modersmjölksersättningar ska utöver den obligatoriska livsmedelsinformationen också tillhandahållas följande information:

 • produktens benämning ”Modersmjölksersättning” eller Modersmjölksersättning uteslutande baserad på mjölk” (om framställd uteslutande av komjölksproteiner) 
 • information om att produkten är lämplig för spädbarn redan från födseln om de inte ammas 
 • under rubriken Viktig information eller ett likvärdigt uttryck
  • uppgift om amningens överlägsenhet
  • uppgift om att produkten endast bör användas på tillrådan av opartiska personer med utbildning i medicin, näringslära eller farmakologi eller av andra som arbetar med barn- och mödravård

I fråga om tillskottsnäringar ska utöver den obligatoriska livsmedelsinformationen tillhandahållas följande information:

 • produktens benämning ”Tillskottsnäring” eller ”Tillskottsnäring uteslutande baserad på mjölk” (om framställd uteslutande av komjölksproteiner)
 • följande uppgifter:
  • produkten är lämplig endast för barn äldre än sex månader
  • produkten bör utgöra endast en del av en varierad kost
  • produkten bör inte användas som ersättning för modersmjölk under barnets första sex månader
  • ett beslut om att börja ge lämplig tilläggskost och eventuella undantag före sex månaders ålder enbart bör fattas på inrådan av opartiska personer med utbildning i medicin, näringslära eller farmakologi, eller andra som arbetar med barn-, och mödravård, med utgångspunkt i det enskilda spädbarnets särskilda tillväxt- och utvecklingsbehov

Begränsningar vid reklam

Tillhandahållande av annan information än märkningarna på förpackningen betraktas som reklam för modersmjölksersättningen och sådan är tillåten enbart i publikationer som är avsedda för fackmän inom hälsovården.

Sidan har senast uppdaterats 28.2.2022