Förpackat vatten

Med förpackat vatten avses naturligt mineralvatten, källvatten eller hushållsvatten som är avsett att överlåtas till konsumenter eller storhushåll förpackat i flaska eller behållare. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förpackat vatten 166/2010 reglerar egenskaperna hos förpackat vatten och behandlingen och märkningen av förpackat vatten och med den verkställs direktiven 2009/54/EG och 2003/40/EG.

Lokalerna som företagare som förpackar vatten använder för förpackning och lagring är med stöd av livsmedelslagen anmälningspliktiga livsmedelslokaler och över verksamheten utövas tillsyn på basen av livsmedelslagen.

Förpackat hushållsvatten och källvatten regleras också av hälsoskyddslagen 763/1994 och kvalitetskraven och kvalitetsrekommendationerna i social- och hälsovårdsministeriets förordning 1352/2015. Hälsoskyddslagstiftningen tillämpas inte på naturligt mineralvatten.

Utsläppande av naturligt mineralvatten på marknaden förutsätter att behörig myndighet i medlemsstaten i fråga erkänner vattnet s

Erkännande av naturligt mineralvatten

Utsläppande av naturligt mineralvatten på marknaden förutsätter att behörig myndighet i medlemsstaten i fråga erkänner vattnet som utvunnits ur marken i denna medlemsstat som naturligt mineralvatten. Om erkännande av naturligt mineralvatten som härstammar från tredje länder kan ansökas i det EU-land, där det första gången släpps ut på marknaden. I Finland svarar Livsmedelsverket för erkännandet.

Kraven på naturligt mineralvatten och des källa bygger på direktiven 2009/54/EG, 2003/40/EG ja förordningen 115/2010 (EU). Om erkännande ansöks med en fritt formulerad ansökan. I ansökan ska ingå all den information om vattnet, källan och dess läge, som nämnts i direktiv 2009/54/EG med bilagor.

Företagaren ska påvisa att det naturliga mineralvattnet och dess källa uppfyller kraven i de ovan nämnda direktiven. Innan ansökan lämnas ska man låta analysera vattnet i ett ackrediterat laboratorium och så försäkra sig om att vattnets mikrobiologiska kvalitet och naturliga sammansättning motsvarar kraven i de ovan nämnda direktiven.

Företagaren ska också lämna en sådan anmälan om livsmedelslokal som avses i 13 § livsmedelslagen om förpackandet av vattnet till den lokala livsmedelstillsynsmyndigheten. Intyget som erhållits över att anmälan lämnats bifogas till ansökan om erkännande.

Då man försäkrat sig om att vattnet och källan uppfyller kraven i lagstiftningen och en anmälan om förpackande av vattnet lämnats till den lokala livsmedelstillsynsmyndigheten kan en fritt formulerad ansökan med de bilagor som krävs levereras till Livsmedelsverkets registratorskontor på adressen PB 100, 00027 Livsmedelsverket eller i elektroniskt format till adressen kirjaamo@ruokavirasto.fi  och för behandlingen av ansökan uppbärs en avgift enligt Livsmedelsverkets prislista.

Som bilaga till ansökan levereras den information som förutsätts i bilagorna I och II till direktiv 2009/54/EG, bl.a.

  • Vattnets analysrapporter (mikrobiologiska, fysikalisk-kemiska och kemiska undersökningar)
  • Information om det naturliga mineralvattnets mineralsammansättning. Det naturliga mineralvattnets sammansättning, temperatur och andra väsentliga egenskaper ska förbli stabila inom ramen för naturlig variation.
  • Information om källans läge och information om geologisk och hydrologisk kartläggning.
  • Information om sådana behandlingar som det naturliga mineralvattnet ska genomgå och som avses i de ovan nämnda direktiven.
  • Information om planerade märkningar på förpackningen till naturligt källvatten (såsom en bild av etiketten på förpackningen). Om kraven på märkningarna på förpackningen finner du mer information bl.a. i anvisningen om tillsynen över förpackat vatten.

I Finland är denna myndighet Livsmedelsverket som informerar EU-kommissionen om informationen om den erkända källan och den operatör som ansöker om erkännande. Europeiska kommissionen har en lista över erkända naturliga mineralvatten som kan hittas på kommissionens websida här: (direkt länk till dokumentet: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling-nutrition_mineral-waters_list_eu-recognised.pdf)

Anvisning om tillsynen över förpackat vatten

Livsmedelsverket har utarbetat en anvisning (Livsmedelsverkets anvisning nr 5813/04.02.00.01/2021) om tillsynen över förpackat vatten.  Anvisningen om tillsynen över förpackat vatten gäller hushållsvatten, källvatten och naturligt mineralvatten. Förpackning av vatten är verksamhet som en anmäld livsmedelslokal och krav på sådan verksamhet ställs i flera olika författningar. I anvisningen går man igenom kraven som ställs i olika författningar och rekommendationerna som gäller kvaliteten på vatten som ska förpackas och vatten som har förpackats och man drar också upp riktlinjer för hur företagarna som förpackar vatten kan iaktta livsmedelslagen i sin verksamhet och tillsyn.

Sidan har senast uppdaterats 13.2.2024