Olivolja

Endast följande olivoljor får saluföras i detaljhandelsledet

 • extra jungfruolja
 • jungfruolja
 • olivolja sammansatt av raffinerad olivolja och jungfruolja
 • olivolja av olivrestprodukter

Beskrivningar och definitioner avseende olivolja och olja av olivrestprodukter framgår av artikel 78 och bilaga VII del VIII till förordning (EU) nr 1308/2013 om en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter.

Förpacknings- och märkningskraven för olivoljor fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/2104 (artiklarna 4—9).

För att göra skillnad mellan olika typer av olivolja och för att garantera (de berörda) produkternas renhet och kvalitet har de fysikaliska och kemiska egenskaperna för varje kategori av olivolja samt de organoleptiska egenskaperna för jungfruolja fastställd. För att inte vilseleda konsumenterna och skapa illojal konkurrens på marknaden för olivolja är det tillåtet att endast de kategorier av olivolja som får säljas till slutkonsumenten få blandas med andra vegetabiliska oljor eller tillsättas i livsmedel.

För att garantera att den olivolja som saluförs är äkta ska detaljhandelsförpackningarna ha en begränsad storlek och vara försedda med en lämplig förslutningsanordning. De obligatoriska uppgifterna på etiketten måste vara lättläsliga och den obligatoriska informationen ska finnas i det huvudsakliga synfältet, för att göra det lättare för konsumenterna att göra välgrundade val.

Föreskriven beteckning och märkning av kategorier av olja

Märkningen på olivoljor ska vara tydlig och outplånlig och ha förutom oljans föreskrivna beteckning, men inte nödvändigtvis intill den, innehålla följande uppgifter om kategorin av olja:

 • extra jungfruolja
  ”olivolja av hög kvalitet som utvunnits direkt ur oliver och uteslutande genom mekaniska processer”;
 • jungfruolja
  ”olivolja som utvunnits direkt ur oliver och uteslutande genom mekaniska processer”;
 • olivolja sammansatt av raffinerad olivolja och jungfruolja
  ”olja som uteslutande innehåller raffinerad olivolja och olja direkt utvunnen ur oliver”;
 • olivolja av olivrestprodukter
  ”olja som uteslutande innehåller olja framställd genom behandling av den produkt som erhålls efter extrahering av olivolja samt olja direkt utvunnen ur oliver”,
  eller
  ”olja som uteslutande innehåller oljor framställda genom behandling av olivrestprodukter samt oljor direkt utvunna ur oliver”.

Ursprungangivelse

För extra jungfruolja och jungfruolja ska en ursprungsangivelse finnas på etiketten. Däremot för ’olivolja sammansatt av raffinerad olivolja och jungfruolja’ och ’olivolja av olivrestprodukter’ ska ingen ursprungsangivelse finnas på etiketten.

Ursprungsangivelsen ska endast utgöras av:

 • när det gäller olivoljor med ursprung i en medlemsstat eller ett tredjeland:
  en hänvisning till medlemsstaten, unionen eller tredjelandet; eller
 • när det gäller blandningar av olivoljor med ursprung i mer än en medlemsstat eller mer än ett tredjeland någon av följande uppgifter:
  • ”blandning av olivoljor med ursprung i Europeiska unionen” eller en hänvisning till unionen
  • ”blandning av olivoljor med ursprung utanför Europeiska unionen” eller en hänvisning till ursprung utanför unionen
  • ”blandning av olivoljor med ursprung i och utanför Europeiska unionen” eller en hänvisning till ursprung i och utanför unionen, eller
 • en skyddad ursprungsbeteckning (SUB) eller en skyddad geografisk beteckning (SGB) i enlighet med relevanta bestämmelser om produktspecifikation.

En ursprungsangivelse där namnet på en medlemsstat eller unionen ingår ska motsvara det geografiska område där den anläggning där oljan extraherats ur oliverna är belägen.

Om oliverna har skördats i en annan medlemsstat eller ett annat tredjeland än det där den anläggning där oljan extraherats ur oliverna är belägen, ska följande anges i ursprungsangivelsen: ”Jungfruolja (extra) framställd i (unionen, den berörda medlemsstaten eller det berörda tredjelandet) av oliver som skördats i (unionen, den berörda medlemsstaten eller det berörda tredjelandet)”.

Övriga obligatoriska märkningar

Förutom att ange ursprungsangivelse, föreskriven beteckning och märkning av kategorier av olja ska förpackningen eller etiketten innehålla en uppgift om särskilda förvaringsanvisningar och, i förekommande fall, förpackningsanläggningens registreringsnummer.

Särskilda förvaringsanvisningar

Vetenskapliga studier har visat att ljus och värme påverkar olivoljors kvalitet negativt. Det måste därför tydligt anges på olivoljans etikett hur den bör förvaras, så att konsumenterna får information om lämplig förvaring. När det gäller olivoljor som säljs till slutkonsumenten, i ren form eller i andra livsmedel, ska särskilda uppgifter om att oljorna i fråga ska förvaras mörkt och svalt finnas på behållaren eller på en etikett som fästs på behållaren.

Förpackningsanläggningens registreringsnummer

Om förpackningsanläggningarna godkänts på nationell nivå i enlighet med artikel 6 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/2105 om fastställande av bestämmelser om kontroller av överensstämmelse av handelsnormer för olivolja och metoder för att analysera egenskaper hos olivolja ska olivoljan märkas med förpackningsanläggningens registreringsnummer för att säkra bättre spårbarhet och bättre konsumentskydd. För de oljor som säljs till slutkonsumenten, i ren form eller i andra livsmedel, ska etiketten, i tillämpliga fall, vara försedd med den godkända förpackningsanläggningens alfanumeriska beteckning.

 Frivilliga förbehållna begrepp

Uppgifterna på etiketten får inte vilseleda köparen, i synnerhet inte i fråga om den berörda olivoljans egenskaper, och det är inte heller tillåtet att tillskriva oljan egenskaper som den inte har eller att antyda att den har speciella egenskaper då i själva verket de flesta oljor har dessa egenskaper. När det gäller vissa vanligen förekommande frivilliga uppgifter om olivolja har harmoniserade regler som gör det möjligt att tydligt definierats sådana påståenden och kontrollera att de är riktiga.

Märkningen av olivoljor får använda frivilliga förbehållna begrepp som kan finnas på etiketten av olivoljor som säljs till slutkonsumenten, i ren form eller i andra livsmedel. För frivilliga förbehållna begrepp ska uppfylla följande villkor:

 • uppgiften ”första kallpressningen” får endast förekomma på extra jungfruolja och jungfruolja som utvunnits genom en första mekanisk pressning av olivmassan vid en temperatur lägre än 27 °C, enligt ett traditionellt utvinningssystem med hydrauliska pressar;
 • uppgiften ”kallextraherad” får endast förekomma på extra jungfruolja och jungfruolja som utvunnits genom filtrering eller centrifugering av olivmassan, vid en temperatur lägre än 27 °C;
 • uppgifter om organoleptiska egenskaper som avser smak eller doft får endast förekomma på extra jungfruolja och jungfruolja. Endast de organoleptiska egenskaper som definieras i bilaga IX till förordning (EU) nr 1308/2013 får förekomma på etiketten och endast om de grundar sig på en bedömning som utförts enligt den metod som avses i punkt 5 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/2105. Definitioner och resultatintervall som gör det möjligt att ange dessa organoleptiska egenskaper fastställs i bilaga II till den här förordningen.
 • uppgifter om högsta syrahalt som förväntas vid det datum för minsta hållbarhet som avses i förordning (EU) nr 1169/2011 får endast förekomma om det i samma synfält förekommer uppgifter, tryckta med lika stora bokstäver, om högsta peroxidtal, vaxinnehåll och absorption av ultraviolett strålning fastställda i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/2105 och förväntade vid samma datum.

Angivelse av skördeåret

Endast extra jungfruolja och får märkas med skördeår. Skördeåret får endast anges om 100 % av innehållet i behållaren kommer från den skörden och skördeåret ska anges på etiketten antingen i form av relevant regleringsår i enlighet med artikel 6 f i förordning (EU) nr 1308/2013 eller i form av månaden och året för skörden, i den ordningsföljden. Månaden ska vara densamma som den månad då oljan extraherats ur oliverna.

Angivelse av förekomst av olivolja utanför ingrediensförteckningen i blandningar och livsmedel

Om olivoljor förekommer i en blandning tillsammans med andra vegetabiliska oljor och detta framhävs på etiketten med hjälp av ord, bilder eller grafik på ett annat ställe än i ingrediensförteckningen, ska handelsbeteckningen för blandningen i fråga vara följande: ”Blandning av vegetabiliska oljor (eller de särskilda namnen på de berörda vegetabiliska oljorna) och olivolja”, direkt följt av procentandelen av dessa oljor i blandningen.

Märkningen på blandningar av olivolja och andra vegetabiliska oljor får framhävas med hjälp av bilder eller grafik på etiketten att produkten innehåller olivolja om olivoljan utgör mer än 50 % av blandningen. 

Om andra livsmedel tillsätts i extra jungfruolja, jungfruolja, raffinerad olivolja och jungfruolja eller olivolja av pressrester, får det framställda livsmedlet inte märkas med någon av de föreskrivna beteckningarna.

Medlemsstaterna får inom sitt territorium förbjuda produktion av blandningar av olivolja och andra vegetabiliska oljor för inhemsk konsumtion. De får dock inte inom sitt territorium förbjuda saluföring av sådana blandningar som kommer från andra länder och de får inte heller inom sitt territorium förbjuda produktion av sådana blandningar för saluföring i andra medlemsstater eller för export.

Sidan har senast uppdaterats 18.1.2023