Lagstiftning om matsvampar

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna (834/2014).
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1333/2008 om livsmedelstillsatser (ersätter HIM:s förordningar 1756/1995, 117/2005 och 752/2007)
 • Kommissionens förordning (EU) 231/2012 om kriterier för livsmedelstillsatsers ursprung och renhet
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1334/2008 om livsmedelsaromer
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1332/2008 om livsmedelsenzymer
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1925/2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel
 • Handels- och industriministeriets förordning om de nationella arrangemang som ikraftträdandet av EPRf 1925/2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel förutsätter (726/2007)
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel.
 • Rådets förordning (EG) 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter (med ändringar)
 • Kommissionens förordning (EG) 889/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll
Sidan har senast uppdaterats 10.7.2019