Frågor och svar om salmonellakontroll

Vad är salmonella?

Salmonella är bakterier som kan orsaka bl.a. allvarlig tarminflammation. Salmonellasmittan kan också vara symptomfri. Salmonella är tarmbakterier, men de överlever också utanför tarmkanalen. Däggdjur, fåglar och kräldjur kan vara symptomfria bärare av salmonellabakterien och salmonellan kan via deras avföring spridas i omgivningen. Det finns över 2 000 salmonellatyper.

Vad är salmonellakontrollprogrammet?

I samband med att Finland anslöt sig till Europeiska unionen 1995 godkändes ett nationellt salmonellakontrollprogram för Finland. Programmets mål är att hålla förekomsten av salmonella i produktionsdjur på en nivå under 1 % och i livsmedel av sådana på en nivå under 0.5 % varje år. Det ger Finland möjlighet att få s.k. specialgarantier, dvs. rättigheter att före import kräva salmonellaundersökningar av svin- nöt- och fjäderfäkött samt ägg som ska importeras.

Förstörs eventuell salmonella genom upphettning?

Ja. Att koka upp maten så att den blir bubblande och ångande het räcker till för att förstöra salmonellabakterierna. För att veta om kött som tillreds i ugnen blir tillräckligt upphettat lönar det sig att använda stektermometer. För kött av fjäderfä räcker en innertemperatur på +75 °C och för annat kött +70 °C. Om köttet äts rå eller rosée kan förstörelsen av bakterier inte garanteras helt.

Salmonella i livsmedel

Kan man äta rått malet kött?

Rått malet kött innehåller många olika bakterier. Rått malet kött ska alltid förvaras i kylskåp och den angivna sista användningsdagen ska iakttas. Malet kött blir lätt skämt. Rått malet kött ska inte ätas utan det ska tillredas innan man äter det. 

Är skinkpålägg säkert i fråga om salmonella?

Skinkpålägg hettas upp vid tillverkningen, vilket innebär att eventuella bakterier i köttet dör. Man kan tryggt äta skinkpålägg.

Mitt barn har diarré och själv mår jag också dåligt. Vi åt makaronilåda i går. Kan vi ha fått salmonella?

Det kan finnas många orsaker till att man får diarré. Det är mycket osannolikt att salmonella skulle smitta via tillredd makaronilåda. Om ni misstänker matförgiftning, kontakta hälsocentalen och/eller kommunens livsmedelstillsyn.
Ytterligare information: Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Kan det finnas salmonella i broiler- eller griskött?

I kött som producerats i Finland och som når ut till konsumenterna är sannolikheten för att det ska innehålla salmonella mycket liten. I köttfjäderfä upptäcks salmonella på produktionsgårdarna i några fall per år. Kött från sådana partier hettas upp i industrin. I en internationell jämförelse är förekomsten av salmonella exceptionellt liten i Finland.

Det broilerkött och griskött som säljs i Finland samt produkter tillverkade av sådant kött undersöks kontinuerligt bl.a. genom kommunens kontroll och egenkontrollen. I de prover som har tagits av inhemskt broiler- och griskött i köttstyckerier har inte hittats salmonella efter året 2008. Salmonella från nöttkött har påträffats i enskilda prover under 2011 och 2016.Förekomsten av salmonella i broiler i handeln har dessutom undersökts i separata undersökningsprojekt år 2000 och 2004, varvid ingen salmonella alls hittades. 

Eftersom det är omöjligt att helt komma ifrån salmonella hos fjäderfä är det skäl att hemma i köket komma ihåg att iaktta noggrann hygien och hantera rått fjäderfäkött skilt från livsmedel som ska ätas som sådana.

Kan det finnas salmonella i ägg?

Bara vissa typer av salmonella, t.ex. Salmonella Enteritidis, kan förekomma inne i ägg och hållas vid liv där. Om hönan bär på salmonellasmitta som överförs inte från hönan till den inre delen av ägget, kan det via avföring finnas salmonellabakterier på äggskalets yta. Det här förhindras genom god produktionshygien och kontroller.

Kan man äta råa ägg?

Inhemska ägg kan ätas råa och löskokta. Man kan också smaka på kaksmet, majonnäs och annat liknande som innehåller råa ägg. Vid tillagning hård eller stekning till mogen, förstörs eventuell salmonella från ägget.

Hur ska man hantera ägg?

Äggen kan hanteras på vanligt sätt. I all matlagning är det ändå skäl att komma ihåg god hygien och att lära sig några grundläggande knep för säker matlagning.

Måste man tvätta händerna efter att ha hanterat ägg?

Alltid då man har hanterat äggskal är det bra att tvätta händerna, eftersom äggen aldrig är helt rena.

Gårdar

Vad händer på gårdarna när man har hittat salmonella?

Då salmonella hos djuren har konstaterats ger länsveterinären gården ett skriftligt beslut, som begränsar bland annat flyttning av djur och produkter av animaliskt ursprung. Avsikten med beslutet är att förhindra spridning av smittan och att underlätta en snabb bekämpning av smittan. De begränsningar som ges på grund av salmonella förbjuder bland annat överlåtelse av ägg till annat än antingen pastörisering eller destruering på lämpligt sätt. Dessutom går det att slakta djur från en sådan gård, men endast med specialarrangemang som garanterar att smittan inte orsakar fara för konsumenter eller andra produktionslokaler eller slakteriet. I praktiken slaktas djuren då skilt från andra djur, och köttet och biprodukterna från slakten går till en upphettningsprocess som dödar salmonellabakterierna.

Om salmonellasmitta påträffas hos nötkreatur, hur hindras smittan från att spridas via mjölk och kött till människor?

Kliniskt sjuka nötkreatur får inte föras till slakt. Ett nötdjur som är symptomfri bärare av salmonellasmitta kan slaktas med specialarrangemang, som garanterar att smittan inte orsakar fara för konsumenter eller andra produktionsgårdar eller slakteriet. Specialarrangemang innebär att djuren då slaktas skilt från andra djur och att köttet och biprodukterna från slakten går till en upphettningsprocess. Mjölk från en salmonellagård får levereras till ett mejeri endast för tillverkning av mjölkprodukter som ska pastöriseras. Pastöriseringen dödar eventuell salmonella i mjölken. Från en salmonellagård får mjölk inte överlåtas direkt till konsumenter.

Varifrån kan salmonella komma till gårdar med produktionsdjur?

Salmonellan kan finnas i fodret eller också kan den följa med människor, nya djur, vilda djur eller varor till gården. Genom olika förebyggande åtgärder försöker man så effektivt som möjligt hindra salmonella från att nå gårdarna.
Mera information finns på Djurens hälsa ETT rf:s webbplats.

Har salmonella påträffats på kalkongårdar?

Ja, men under 2000-talet har Salmonella upptäckts bara på en - två gårdar årligen.

Salmonella i foder och gödselmedel

Mer information om salmonellatillsyn över foder på sidan Salmonellatillsyn över foder

Kan det finnas salmonella i hund- och kattmat?

Ingen salmonella har hittats i industriellt tillverkat torrfoder eller konserver för hundar och katter. Däremot i foder som tillverkats av animaliska biprodukter och som är avsett för hundar, t.ex. grisöron och andra stekta delar av slaktkroppar, hittas salmonella sporadiskt. Det är skäl att iaktta god hygien vid hantering av dessa produkter.

Kan jag tryggt fortsätta att ge min hund råfoder?

Man kan tryggt ge hunden foder som inte är upphettat, om råvarorna är av hög kvalitet och köps av en pålitlig säljare samt om man iakttar god hygien i hanteringen av råvarorna.

Kan man gödsla med hönsgödsel?

Ja. De hönsgödselprodukter som säljs i Finland är tillverkade i godkända anläggningar. Där upphettas hönsgödseln så att den salmonella som eventuellt finns i den råa gödseln förstörs.

 

 

 

Sidan har senast uppdaterats 17.3.2023