Dataskyddsfrågor inom livsmedelsbranschen

Vilken information kan tillsynsmyndigheten kräva av en livsmedelsföretagare

Tillsynsmyndigheterna har en på livsmedelslagen byggande lagstadgad rätt att erhålla tillräcklig information om att en livsmedelsföretagares egenkontroll är i ordning (såsom information om hygienpass, utredningar av hälsotillståndet om salmonellasmitta). Myndigheten har möjlighet att verifiera detta på många olika sätt. Tillsynsmyndigheten ska kunna verifiera om egenkontrollen är tillräckligt täckande i relation till verksamhetens karaktär och omfattning.

Vilken information är tillräcklig?

 • Kraven i lagstiftningen uppfylls.
 • I egenkontrollen ingår en beskrivning av hur informationen skaffas och förvaras.
 • Informationen är uppdaterad.
 • Tillräcklig information kan vara konkret bokföring (såsom word, excel) eller ett mer omfattande datasystem. Företagaren bestämmer ändå själv, hur han ser till saken. Sätten att verifiera saken är flera.

Bokföringen över hygienpass kan vara

 • Kopior av hygienpassen som företetts företagaren
 • En förteckning över de personer, av vilka ett hygienpass krävs och som har företett hygienpasset i original för företagaren.
 • I livsmedelslokaler med endast få anställda kan som bokföring godkännas också det, att de anställda företer hygienpassen i original för tillsynsmyndigheten. 
 • Bokföringen kan vara i pappersformat, i elektroniskt format eller i bägge formaten. Företagaren bör kunna förete bokföringen för tillsynsmyndigheten.
 • Mer detaljerad information om hygienkompetensen och hygienpasset på Livsmedelsverkets webbplats.

Utredningar över hälsotillståndet om salmonellasmitta

 • Företagaren bör ha uppdaterad information om utredningar av personalens hälsotillstånd om salmonellasmitta. Av egenkontrollen bör åtminstone framgå av vilka anställda en utredning krävs och att de berörda personernas lämplighet för arbete med livsmedel har konstaterats och var utredningarna förvaras.
 • Några egentliga uppgifter om personalens hälsa behöver inte förvaras på arbetsplatsen, utan de kan förvaras till exempel hos företagshälsovården. Den instans som gör utredningarna av hälsotillståndet svarar för det, hur utredningarna i praktiken genomförs. Det är en fråga mellan företagaren i livsmedelsbranschen och instansen som gör utredningarna av hälsotillståndet om salmonellasmitta, hur saken meddelas företagaren.
 • Företagaren bör säkerställa att anställdas hälsotillstånd inte äventyrar livsmedlens säkerhet. Personer som man vet eller misstänker bära på en sjukdom som smittar via livsmedel hanterar inte livsmedel i livsmedelslokalen.
 • Mer detaljerad information i Institutets för hälsa och välfärd (THL) anvisning (på finska)

En tillsynsmyndighet kan av företagaren kräva information endast i den utsträckning som myndigheten behöver för att säkerställa saken på basen av sin arbetsuppgift. Det ligger på företagarens ansvar hur denna organiserar ovan nämnda saker med tanke på dataskyddet och datasäkerheten. De anställdas dataskydd hindrar inte företagaren från att uppfylla sin lagstadgade skyldighet.

Sidan har senast uppdaterats 26.7.2023