Kastning/abort

Flera av de sjukdomsalstrare som orsakar kastning hos får och getter är zoonoser, det vill säga. de kan även smitta människor. En del hör till de djursjukdomar som ska bekämpas i Finland. Om man märker att kastningarna ökar i flocken är det därför viktigt att man börjar utreda saken och tar kontakt med veterinären.

Sjukdomsalstrare

Infektiösa sjukdomsalstrare som orsakar kastning hos får och getter är bland annat urdjuret Toxoplasma gondii, som sprids av katter. Av bakterierna orsakar bland annat Chlamydophila abortus, Campylobacter fetus, C. jejuni, Listeria monocytogenes, Salmonella spp.(bland annat S. abortus ovis, även övriga salmonellaserotyper), Coxiella burnetii (orsakar Q-feber), Leptospira pomona och L. hardjo, Brucella ovis och B.melitensiskastning.

Av virusen kan det med BVD besläktade Border disease-viruset, getens herpesvirus (CHV, caprine herpesvirus) samt Schmallenberg-viruset orsaka kastning. Sporadiska kastningar kan även orsakas av till exempel svampinfektionen Aspergillus fumigatus eller bland bakterierna av bland annat Arcanobacterium pyogenes, Bacillus licheniformis, E. coli, yersiniabakterier och streptokocker. Det finns också enstaka rapporter om aborter som orsakats av parasiterna Neospora caninum och Sarcocystis sp. Eftersom marken i Finland är jodfattig, orsakar också struma i anslutning till jodbrist kastning och dödfödda lamm, om det inte har setts till att djuren får mineraler.

Symtom

I flocken konstateras ökat antal kastningar, mumifierade lamm, ickedräktiga tackor eller tackor som föder döda eller svaga lamm. Mindre än 2 % kastningar kan betraktas som normalt.

Diagnos och provtagning

Orsaken till kastningar kan utredas endast genom laboratorieundersökningar. Kastade foster eller död- eller svagfödda lamm samt efterbörden helst från flera tackor eller hongetter som kastat borde tas som prov. I dessa fall är det ytterst viktigt att undersöka efterbörden. Proven borde sändas till laboratoriet så snabbt som möjligt efter kastningen. Dessutom är det möjligt att undersöka antikroppar mot vissa sjukdomsalstrare som orsakar kastning i blodprov från mödrarna.

Profylax

Det är viktigt att se till att djuren utfodras normenligt under dräktigheten och att ge dem endast foder av god kvalitet. Det är också bra att undvika stress. Vid handel med djur är det skäl att iaktta ETT:s anvisningar för att förebygga smittsamma sjukdomar. Toxoplasma-urdjuret sprids med katters avföring till foder, man borde alltså särskilt undvika att avföring från kattungar hamnar i fodret.

Förekomst i Finland

Sjukdomsalstrare som orsakar kastning och som konstaterats i Finland är urdjuret Toxoplasma gondii och sporadiska bakterieinfektioner, bland annat Listeria monocytogenes samt jodbrist.

Sidan har senast uppdaterats 19.11.2018