Fågelinfluensa bland frilevande fåglar

Smittade zoner som upprättats på grund av högpatogen fågelinfluensa bland vilda fåglar

Det finns för närvarande inga giltiga smittade zoner.

Livsmedelsverket kan upprätta en smittad zon kring platserna där högpatogen fågelinfluensa förekommer.

Den smittade zonen – åtgärder och begränsningar

Se de exakta bestämmelserna i Livsmedelsverkets beslut för det berörda området.

Smittskyddsåtgärder som ska vidtas inom den smittade zonen:

 • fordonen som besöker djurhållningsplatser där fåglar hålls ska till nödvändiga delar tvättas och desinficeras då de lämnar djurhållningsplatsen, om det är möjligt att fordonen infekterats i samband med besöket.
 • fåglarnas ägare eller innehavare ska se till att personerna som besöker djurhållningsplatsen har möjlighet att desinficera skodonen i en desinfektionsbassäng och att tvätta och desinficera händerna i samband med in- och utgången på djurhållningsplatsen.
 • personerna som besöker djurhållningsplatser där fåglar hålls ska klä på sig endast sådana skyddskläder som används på djurhållningsplatsen i fråga, byta skodon i samband med in- och utgången på djurhållningsplatsen så, att fotspåren efter skodonen som används i djurstallet inte möter fotspåren efter skodonen som används utanför djurstallet, och tvätta och desinficera händerna då de kommer till djurstallet och då de lämnar det.
 • fåglarnas foder och strö ska förvaras så att viltlevande fåglar inte kommer i beröring med dem.

Inom den smittade zonen är det förbjudet att hålla fjäderfä och fåglar i fångenskap utomhus.

Transportförbud för fåglar och fjäderfä som ska följas inom den smittade zonen:

 • förflyttning av fjäderfä och fåglar i fångenskap bort från en djurhållningsplats som ligger inom den smittade zonen är förbjudet.
 • införande av fjäderfä, fåglar i fångenskap eller viltlevande fåglar till en djurhållningsplats inom den smittade zonen är förbjudet.
 • transport av fjäderfä och fåglar i fångenskap till djurutställningar eller andra liknande tillställningar inom den smittade zonen är förbjudet.
 • transport av fjäderfä och fåglar i fångenskap, genom den smittade zonen är förbjudet med undantag för transitering på landsväg utan att fordonet stannar eller last lastas av.
 • transport av kläcksägg som samlats in inom den smittade zonen efter att den upprättades, bort från zonen är förbjudet.
 • transport av färskt kött, malet kött, mekaniskt urbenat kött, köttberedningar och köttprodukter från frilevande fjädervilt bort från den smittade zonen är förbjudet med undantag för bortsändande av färskt kött, malet kött, mekaniskt urbenat kött, köttberedningar och köttprodukter från fåglar som fällts inom zonen innan det upprättades eller utanför zonen från livsmedelslokaler som myndigheterna godkänt.
 • transport och utspridning av obearbetad dynga från en djurhållningsplats med fåglar som ligger inom den smittade zonen är förbjudet med undantag för transport för bearbetning på det sätt som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG nr 1069/2009 (biproduktförordningen).
 • transport av andra biprodukter från fåglar som härstammar från den smittade zonen bort från zonen är förbjudet, om de inte bearbetats på det sätt som avses i 2006/563/EG artikel 12 eller om de inte levereras för bearbetning på det sätt som avses i biproduktförordningen.

Flyttning av fjädervilt ur fångenskap i naturen inom den smittade zonen är förbjudet.

Insamling av fjädervilt från naturen i den smittade zonen för att placeras i inhägnad är förbjuden.

Jakt på alla fåglar i den smittade zonen är förbjuden med undantag för jakt vars syfte är hantering av sjukdomsutbrottet och som regionförvaltningsverket gett tillstånd för.

Dispens

Regionförvaltningsverket och landskapsregeringen kan på ansökan i ett enskilt fall bevilja tillstånd att avvika från ett förbud eller en begränsning som ska följas inom den smittade zonen, om avvikandet inte medför en risk att sjukdomen sprider sig.

Anmäl misstankar om fågelinfluensa till den kommunala veterinären

Ägaren till fjäderfä eller hobbyfåglar ska omedelbart lämna en anmälan till den kommunala veterinären eller länsveterinären, om han lägger märke till sådana sjukdomssymptom hos sina fåglar, som tyder på fågelinfluensa. Utöver sjukdomssymptomen kan också följande förändringar tyda på att fågelinfluensa förekommer bland fjäderfät:

 • en minskning av foder- och vattenförbrukningen
 • minskning av äggproduktionen med eller
 • en höjning av dödlighetsgraden

Efter att ha tagit emot anmälan bedömer den officiella veterinären situationen och, om ingen annan uppenbar orsak till förändringarna finns, sänder veterinären prov av fåglarna till Livsmedelsverket för undersökning.

Sidan har senast uppdaterats 9.3.2022