Fågelinfluensa på fågelhållningsplatser

Restriktionszoner som upprättats på grund av den högpatogena fågelinfluensan som konstaterats på djurhållningsplatsen

Livsmedelsverket upprättar en restriktionszon kring den djurhållningsplats som är infekterad med fågelinfluensa. Restriktionszonen är indelad i två delar. Restriktionszonens inre delar utgör en skyddszon och gränsen för den ligger på minst 3 km:s avstånd från den infekterade djurhållningsplatsen. Restriktionszonens yttre del utgör en övervakningszon och gränsen för den ligger på minst 10 km:s avstånd från den infekterade djurhållningsplatsen så, att skyddszonen ingår i övervakningszonen.

Janakkala

På grund av att en högpatogen fågelinfluensainfektion konstaterats på en djurhållningsplats för fåglar har Livsmedelsverket 10.2.2021 upprättat en restriktionszon kring den infekterade djurhållningsplatsen.

3 ja10 läheltä.JPG

netti_3 ja10 läheltä.jpg

Bakgrundskartor © Lantmäteriverket 2021

En förteckning över kommunerna som ligger inom restriktionszonerna: Janakkala, Loppis, Tavastehus.

Den officiella veterinären kontaktar de djurhållningsplatser inom restriktionszonerna, som håller fåglar.

I området har redan tidigare (22.1.2020) upprättats en restriktionszon på grund av att högpatogen fågelinfluensa har konstaterats hos vilda fåglar. I området ska bägge zonernas krav och begränsningar följas. Mer information om restriktionerna som gäller i zonen i fråga på vår webbplats.

Anmäl misstankar om fågelinfluensa utan dröjsmål till den kommunala veterinären

Ägaren till fjäderfä eller hobbyfåglar ska omedelbart lämna en anmälan till den
kommunala veterinären eller länsveterinären, om han lägger märke till sådana sjukdomssymptom hos sina fåglar, som tyder på
fågelinfluensa. Utöver sjukdomssymptomen kan också följande förändringar tyda
på att fågelinfluensa förekommer bland fjäderfät:

 • en minskning av foder- och vattenförbrukningen
 • en minskning av äggproduktionen eller
 • en höjning av dödlighetsgraden

Efter att ha tagit emot anmälan utvärderar den officiella veterinären läget och tar nödvändiga prover av fåglarna och sänder dem in till Evira för undersökning med tanke på fågelinfluensa.

Skyddszonen – åtgärder och restriktioner

Den officiella veterinären besöker alla de djurhållningsplatser inom skyddszonen, där fjäderfä och fåglar hålls. I samband med besöket kontrolleras fåglarna och bokföringen över fåglarna och vid behov tas prover med tanke på högpatogen fågelinfluensa.

Inom skyddszonen är det förbjudet att hålla fåglar utomhus

Att hålla fjäderfä utomhus är förbjudet inom skyddsområdet. Fåglarnas ägare eller innehavare ska hålla fåglarna instängda inomhus.

Smittskyddsåtgärder som ska vidtas inom skyddszonen

 • fordonen som besöker djurhållningsplatser där fåglar hålls ska till nödvändiga delar tvättas och desinficeras då de lämnar djurhållningsplatsen, om det är möjligt att fordonen infekterats i samband med besöket
 • fåglarnas ägare eller innehavare ska se till att personerna som besöker djurhållningsplatsen har möjlighet att desinficera skodonen i en desinfektionsbassäng och att tvätta och desinficera händerna i samband med in- och utgången på djurhållningsplatsen
 • personerna som besöker djurhållningsplatser där fåglar hålls ska klä på sig endast sådana skyddskläder som används på djurhållningsplatsen i fråga, byta skodon i samband med in- och utgången på djurhållningsplatsen så, att fotspåren efter skodonen som används i djurstallet inte möter fotspåren efter skodonen som används utanför djurstallet, och tvätta och desinficera händerna då de kommer till djurstallet och då de lämnar det
 • fåglarnas ägare eller innehavare ska föra en förteckning över personerna som besöker djurhållningsplatsen
  • i ett slakteri, på en gränskontrollstation, i en djurgård eller i en viltdjurspark behöver inte föras någon förteckning över besökarna

Transportförbud som ska iakttas inom skyddszonen

 • transport av fjäderfä och andra fåglar som hålls i fångenskap och ägg från sådana inom skyddszonen är förbjudet med undantag för transitering som sker på landsväg eller järnväg utan att fordonet stannar eller last lastas av
  • från en djurhållningsplats som ligger inom skyddszonen får således inte flyttas bort fjäderfä eller andra fåglar som hålls i fångenskap och nya fåglar får inte heller hämtas till djurhållningsplastser som ligger där.
 • transport av kadaver efter fjäderfä och andra fåglar som hålls i fångenskap inom skyddszonen är förbjudet med undantag för transitering som sker på landsväg utan att fordonet stannar eller avlastning, transport av kadaver från en djurhållningsplats som ligger inom skyddszonen direkt för bortskaffning eller för bearbetning på det sätt som avses i biproduktförordningen
 • transport av dynga eller använt strö från fjäderfä och andra fåglar som hålls i fångenskap bort från en djurhållningsplats som ligger inom skyddszonen och utspridning av sådan/sådant på en djurhållningsplats som ligger inom skyddszonen är förbjudet 
 • att släppa fjäderfä och andra fåglar som hålls i fångenskap utanför djurhållningsplatsen är förbjudet
 • att släppa ut sådana fåglar i naturen, som är avsedda för utplantering av vilt, är förbjudet
 • införsel av andra djur till en sådan djurhållningsplats inom skyddszonen, där fåglar hålls, och utförsel av sådana från fågelhållningsplatsen är förbjudet. Förbudet gäller ändå inte djur som enkom hålls i människors bostadsutrymmen och som inte har möjlighet att komma i kontakt med fjäderfä, andra fåglar som hålls i fångenskap, dessas burar, djurstallar eller utomhushägn

Förflyttningsförbud som gäller kött från fjäderfä

Överlåtelse av kött från fjäderfä från en djurhållningsplats eller ett slakteri eller en anläggning i anslutning till det som ligger inom skyddszonen är förbjudet. Myndigheten som utövar tillsyn över anläggningen instruerar anläggningen om undantagen som förbudet inte gäller.

Desinficering av transportmedlen inom skyddszonen

Transportmedel som använts för transporter av fjäderfä, andra fåglar som hålls i fångenskap, kött, ägg och kadaver från sådana, fjäderfäfoder, dynga och använt strö inom skyddszonen och som kan vara infekterade av fågelinfluensaviruset, ska före nästa transport och så snabbt som möjligt efter att lasten lastats av tvättas och desinficeras.

Dispens som gäller skyddszonen

Regionförvaltningsverket eller landskapsregeringen kan på ansökan i ett enskilt fall bevilja tillstånd att avvika från ett förbud eller en restriktion som ska iakttas inom restriktionszonen, om avvikandet inte medför en risk att sjukdomen sprider sig. För nedan uppräknade transporter eller förbud krävs dispens från regionförvaltningsverket eller landskapsregeringen. Mer information om tillstånden och villkoren för dem ger myndigheten i fråga.

 • transport av fjäderfä till slakt från en djurhållningsplats som ligger inom skyddszonen
 • transport av fjäderfä från en plats utanför skyddszonen till skyddszonen för slakt
 • transport av dunungar från en djurhållningsplats som ligger inom skyddszonen
 • transport av unghöns från en djurhållningsplats som ligger inom skyddszonen
 • transport av avelsägg inom skyddszonen
 • transport av ägg avsedda för konsumtion inom skyddszonen
 • hållande av fåglar utomhus inom djurhållningsplatsens område på ett sådant ställe, där fåglarna kan isoleras från fåglarna på andra djurhållningsplaster och från vilda fåglar
 • transport av andra djur än fåglar till en fågelhållningsplats som ligger inom skyddszonen eller bort från en sådan fågelhållningsplats.
 • transport av dynga eller strö för bearbetning på det sätt som avses i biproduktförordningen eller för mellanlagring för senare bearbetning

Övervakningszonen – åtgärder och begränsningar

Smittskyddsåtgärder som ska vidtas inom tillsynszonen

 • fåglarnas ägare eller innehavare ska se till att personerna som besöker djurhållningsplatsen har möjlighet att desinficera skodonen i en desinfektionsbassäng och att tvätta och desinficera händerna i samband med in- och utgången på djurhållningsplatsen
 • personerna som besöker djurhållningsplatser där fåglar hålls ska klä på sig endast sådana skyddskläder som används på djurhållningsplatsen i fråga, byta skodon i samband med in- och utgången på djurhållningsplatsen så, att fotspåren efter skodonen som används i djurstallet inte möter fotspåren efter skodonen som används utanför djurstallet, och tvätta och desinficera händerna då de kommer till djurstallet och då de lämnar det
 • fordonen som besöker djurhållningsplatser där fåglar hålls ska till nödvändiga delar tvättas och desinficeras då de lämnar djurhållningsplatsen, om det är möjligt att fordonen kan ha infekterats i samband med besöket

Beakta också tidpunkten för fjäderfäets utomhushållningsförbud

För att hindra att fågelinfluensaviruset sprider sig måste fjäderfät och andra fåglar skyddas mot kontakter med vilda fåglar under tiden 8.2.–31.5. Fåglarna ska antingen hållas inomhus eller så ska området där de vistas utomhus skyddas med till exempel ett tillräckligt tätt nät. Mer information om utehållningsförbud från vår hemsida.

Transportförbud som ska iakttas inom övervakningszonen

 • transport av fjäderfä och ägg från fjäderfä inom övervakningszonen, till platser utanför övervakningszonen och från platser utanför övervakningszonen till övervakningszonen är förbjudet. Förbudet gäller inte transport av fjäderfä och ägg genom övervakningszonen på landsväg utan att fordonet stannar eller last lastas av
  • från en djurhållningsplats som ligger inom övervakningszonen får således inte flyttas bort fjäderfä och till djurhållningsplatser som ligger där får inte hämtas nytt fjäderfä,
 • att släppa ut sådana fåglar i naturen, som är avsedda för utplantering av vilt, är förbjudet
 • att föra andra fåglar som hålls i fångenskap till djurutställningar, tävlingar eller andra liknande tillställningar som arrangeras inom övervakningszonen är förbjudet
 • införsel av andra djur till en sådan djurhållningsplats inom övervakningszonen, där fjäderfä hålls, och utförsel av sådana från djurhållningsplatsen är förbjudet. Förbudet gäller ändå inte djur som enkom hålls i människors bostadsutrymmen och som inte har möjlighet att komma i kontakt med fjäderfä, dessas burar, djurstallar eller utomhushägn
 • transport av dynga eller använt strö från fjäderfä och andra fåglar som hålls i fångenskap bort från en djurhållningsplats som ligger inom övervakningszonen och utspridning av sådan/sådant inom övervakningszonen är förbjudet

Desinficering av transportmedlen inom övervakningszonen

Transportmedel som använts för transporter av fjäderfä, andra fåglar som hålls i fångenskap, kött, ägg och kadaver från sådana, fjäderfäfoder, dynga och använt strö inom övervakningszonen och som kan vara infekterade av fågelinfluensaviruset, ska före nästa transport och så snabbt som möjligt efter att lasten lastats av tvättas och desinficeras.

Dispens som gäller övervakningszonen

Regionförvaltningsverket eller landskapsregeringen kan på ansökan i ett enskilt fall bevilja tillstånd att avvika från ett förbud eller en restriktion som ska iakttas inom restriktionszonen, om avvikandet inte medför en risk att sjukdomen sprider sig. För nedan uppräknade transporter eller förbud krävs dispens från regionförvaltningsverket eller landskapsregeringen. Mer information om tillstånden och villkoren för dem ger myndigheten i fråga.

 • transporter av fjäderfä och ägg från fjäderfä inom övervakningszonen och från platser utanför övervakningszone
 • transport av fjäderfä för slakt till ett slakteri som ligger utanför övervakningszonen
 • transport av dunungar till en djurhållningsplats som ligger utanför övervakningszonen
 • transport av avelsägg till ett kläckeri som ligger utanför övervakningszonen
 • transport av ägg avsedda för konsumtion till en plats utanför övervakningszonen
 • transport av andra husdjur än fjäderfä till en djurhållningsplats där fjäderfä hålls och som ligger inom skyddszonen eller bort från en sådan djurhållningsplats.
 • transport av dynga eller strö för bearbetning på det sätt som avses i biproduktförordningen eller för mellanlagring för senare bearbetning

Upphävande av restriktionszonen

Skyddszonen kan upphävas då:

1) det har gått minst 21 dygn efter att den infekterade djurhållningsplatsen rengjorts och efter den inledande desinficeringen på djurhållningsplatsen, och

2) kontrollerna och undersökningarna som ska göras med tanke på högpatogen fågelinfluensa på en djurhållningsplats som ligger inom skyddszonen har gjorts och resultaten av dem är negativa.

Efter att skyddszonen upphävts stannar områdena som legat inom zonen fortsättningsvis inom övervakningszonen.

Övervakningszonen kan upphävas då:

1) det har gått minst 30 dygn efter att den infekterade djurhållningsplatsen rengjorts och efter den inledande desinficeringen på djurhållningsplatsen, och

2) kontrollerna och undersökningarna som ska göras med tanke på högpatogen fågelinfluensa på en djurhållningsplats som ligger inom övervakningszonen har gjorts och resultaten av dem är negativa.

Om ändringar i och om upphävande av restriktionszonen informeras på allmän nivå och så att djurhållningsplatserna som ligger inom zonen direkt kontaktas. 

 

Sidan har senast uppdaterats 16.2.2021