Veterinären fattar alltid beslut om behandling med mikrobläkemedel

Vid misstanke om Mycoplasma gallisepticum-smitta ska prover alltid tas innan medicinering påbörjas, eftersom medicineringen gör det svårare att konstatera smittan. Man kan överväga medicinering endast då fåglarna har allvarliga symptom och man vill hålla den insjuknade flocken vid liv.

Smittade fåglar kan bli smittobärare

Behandling med mikrobläkemedel lindrar de insjuknade fåglarnas symptom, men den eliminerar inte bakterien hos en insjuknad flock. En del av fåglarna blir alltid smittobärare. De kan smitta andra fåglar direkt eller överföra smittan till följande generation via ägg som ruvas, och då fortsätter epidemin. Därför får fåglar eller ruvade ägg inte säljas från en insjuknad flock.

Veterinären ansvarar för behandlingen med mikrobläkemedel

På vissa forum har man föreslagit användning av fluorokinoloner (till exempel preparatet Baytril) och andra veterinärmedicinska preparat för vård av mycoplasma hos fåglar. Antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot folkhälsan i världen, och till exempel campylobakterier hos fjäderfä blir lätt resistenta mot läkemedel i gruppen fluorokinoloner.

Fluorokinoloner och vissa andra mikrobläkemedel har definierats som kritiska läkemedel i vården av allvarliga sjukdomar hos människor. I Finland regleras användningen av mikrobläkemedel i lagstiftningen om medicinering av djur. Vid medicinering av djur bör dessa kritiska läkemedel endast användas av motiverade orsaker. Användningen av dem är tillåten endast om det enligt en tillförlitlig mikrobiologisk diagnos och resistensbestämning, epidemiologisk information eller andra veterinärmedicinskt motiverade orsaker inte finns andra effektiva läkemedel eller om andra former av vård inte är tillräckligt effektiva. Livsmedelsverket anser att mycoplasmainfektioner hos sällskapsfåglar inte uppfyller dessa kriterier och att fluorokinoloner därför inte ska användas.

Djurläkemedel får inte hämtas från utlandet

Livsmedelsverket påpekar att djurläkemedel inte får sändas per post från utlandet till Finland. En passagerare som anländer till Finland från utlandet får ha med sig djurläkemedel endast om ett sällskapsdjur samtidigt anländer till landet. Då får man ta in en mängd lagligen införskaffade läkemedel som är avsedda för vård av sällskapsdjur och som motsvarar en kur på högst en månad.

Sidan har senast uppdaterats 19.11.2018