Ofta frågat om Newcastlesjukan

1. Vem ska jag vända mig till om jag tror att mina fåglar har symptom som tyder på Newcastlesjukan? 

Du ska i första hand kontakta den lokala kommun- eller stadsveterinären. Anmälan kan också göras till exempelvis en privat veterinär som vårdar fåglar. Den privata veterinären rapporterar sedan vidare till en tjänsteveterinär.

2. Vad ska jag göra om mina fåglar har varit i kontakt med sjuka fåglar? 

Isolera fåglarna som eventuellt har blivit infekterade åtskilt i en annan bur än de övriga fåglarna eller helst i ett skilt rum, men inte på en annan adress. Meddela kommun- eller stadsveterinären.

3. Vad händer om mina fåglar diagnostiseras med Newcastlesjukan? 

Om fåglarna visats ha Newcastle-sjukan, avlivas de så att man kan förhindra att sjukdomen sprids. 

Också alla andra fåglar på gården som kan ha smittats avlivas och oskadliggörs. Dessutom oskadliggörs, eller tvättas och desinficeras alla redskap och allt material som sannolikt kan bära på virus som alstrar sjukdomen.

4. Kan man få ersättning för fåglar som oskadliggörs? 

En ägare, vars fåglar oskadliggörs genom ett myndighetsförordnande på grund av Newcastlesjukan, kan ansöka om ersättning för fåglarnas värde och den oskadliggjorda egendomen. Ansökningarna riktas till Livsmedelsverket. Kommun- eller stadsveterinären kan ge råd om hur man ansöker om ersättningar.

5. När kan jag ta nya fåglar, om mina fåglar varit smittade? 

Man kan nya fåglar när desinficeringen av gården är slutförd och de veterinära myndigheterna ger tillstånd för det. 

Tidsperiodens längd är beroende av om begränsningar gällande gården eller regionen fortfarande är i kraft, eller om man har slutfört andra åtgärder, exempelvis utredningar beträffande spridningen av infektionen.

6. Hur förebygger jag att mina fåglar smittas? 

Köp bara friska fåglar av en pålitlig försäljare. Köp endast fåglar vars ursprung du känner till. Om du vill hämta in en fågel från utlandet, ta då i god tid i förväg reda på importbestämmelserna. Tänk efter, är det nödvändigt att importera den?

Köp och transporter av fåglar är de sannolikaste orsakerna till spridningar av infektioner. Därför ska nya fåglar alltid hållas åtskilda från andra fåglar tills man är säker på att de är friska. 

Du ska såvida möjligt inte heller låta dina fåglar komma i kontakt med vilda fåglar. Foder av undermålig kvalitet och smutsiga grenar, växter eller till exempel förorenade redskap som släpas in utifrån kan också sprida infektioner.

7. Kan sjukdomen förebyggas med att fåglarna vaccineras? 

I Finland är det förbjudet att vaccinera fjäderfä mot Newcastlesjukan. 

Däremot är det obligatoriskt att vaccinera duvor om de hålls i tävlings- eller utställningssyfte. I så fall ska man utöver duvorna som förs till tävlingar eller utställningar även låta vaccinera alla duvor som vistas i samma djurhållningsplats. 

Det är förbjudet att vaccinera andra fåglar mot Newcastlesjuka i Finland.  

Även vaccinerade fåglar kan hämta med sig smitta om de till exempel har utsatts för smitta under en utställning eller en tävling. Därför ska ovaccinerade fåglar så väl som möjligt skyddas mot kontakter utifrån. Håll inte fåglar som reser i samma lokaliteter som ovaccinerade fåglar.

8. Varifrån får jag vaccin till mina fåglar? 

Veterinären vaccinerar fåglarna på begäran av ägaren.

Dessutom ska fåglar som vaccineras märkas individuellt med en ring kring foten eller med ett mikrochip innan de vaccineras.

9. Hur kan jag bevisa att en duva som deltar i utställningar eller tävlingar har vaccinerats mot Newcastlesjukan? 

Veterinären som vaccinerar fågeln ger ägaren ett bestyrkt, undertecknat och daterat intyg som bevis på vaccineringen. Identifikationsuppgifterna från ringen på fågelns fot antecknas i intyget.

10. Hur kan jag importera fåglar? 

För sällskapsfåglar som importeras till Finland från såväl EU-området som utom det krävs importtillstånd som beviljas av Livsmedelsverket. Tillståndet har närmare specifikationer om importvillkoren. 

Parter som importerar fjäderfä ska registrera sig som fågelimportörer. Ansökan om såväl registreringen som importtillståndet ska inlämnas i god tid innan importen. Importen kräver oftast åtgärder och ibland även laboratorieundersökningar redan i utgångslandet och för sådant ska reserveras tillräcklig tid. 

Det är förbjudet att importera fåglar till Finland från områden som har etablerade begränsningar pga. Newcastlesjukan eller fågelinfluensa. Dessutom krävs att en tjänsteveterinär i utgångslandet undersöker fåglarna och ger ett, intyg gällande fågelarnas hälsa och om hälsoläget på utgångsorten. 

11. Är import av fåglar från utlandet till Finland en risk visavi spridningen av djursjukdomar?

Köp av fåglar vars exakta hälsotillstånd man inte känner till eller skötselförhållandena på utgångsorten är alltid en risk.

Man bör komma ihåg att många sådana smittsamma sjukdomar som är allmänna annanstans i världen inte förekommer i Finland och därför ska man alltid undvika onödig införsel. 

Man ska noggrant planera eventuella importer och utreda förutsättningarna som krävs för den. Därtill ska man försäkra sig om att fåglarna som importeras och deras ursprungsort uppfyller villkoren för importen. 

Efter införseln ska fåglarna isoleras från andra fåglar tills man är helt säker på att de är friska.

Sidan har senast uppdaterats 9.10.2018