CEM (Contgious Equine Metritis)

Smittsam livmoderinflammation hos häst eller CEM orsakas av bakterien Taylorella equigenitalis, som sprider sig mycket lätt. BakterienTaylorella equigenitalis förekommer endast i hästars och mulors könsorgan. Hingstar kan vara symtomfria smittbärare. Hos ston är sjukdomen begränsad till könsorganen och orsakar tillfällig infertilitet.

Symtom

Hos ston kan symtomen indelas i tre klasser: vid den akuta formen infekteras livmoderns slemhinna kraftigt och från slidan börjar 10-14 dygn efter betäckningen komma rikligt med tjock, mjölkaktig flytning. Vid den kroniska formen är infektionsreaktionen hos livmoderns slemhinna lindrig och flytningen från slidan nästan omärkbar. Ston kan också vara symtomfria bakteriebärare i flera månader. CEM-smitta orsakar ytterst sällan kastning eller bestående sterilitet.

Hos hingstar orsakar smittan inga symtom. Hingstar kan bära på bakterien i åratal utan behandling.

Diagnos och provtagning

Alla varmblods- och ponnyhingstar som används för avel samt hingstar av finsk häst som används för artificiell insemination ska undersökas varje år före avelssäsongens början genom bakterieodling hos Livsmedelsverket med tanke på Taylorella equigenitalis. Finlands Hippos rf har på sin webbplats en lista över hingstar godkända för avel som har undersökts med tanke på taylorella. Provtagning av ston rekommenderas vid misstanke om livmoderinflammation. Laboratorietestningen räcker minst 10 arbetsdagar.

Smittvägar

Sjukdomen sprids som direkt beröringssmitta i samband med betäckning. Vid betäckning kan hingsten smitta stoet eller tvärtom. Vid artificiell insemination kan bakterien överföras med sperman till stoet. Indirekt kan bakterien spridas via instrument som används vid betäckningen och inseminationen samt människors händer om man inte iakttar god hygien.

Profylax

Taylorella equigenitalis-bakterien smittar lätt. Vid all avels- och inseminationsverksamhet ska god hygien iakttas. Vid beröring av hingstens eller stoets könsorgan ska engångshandskar användas och alla instrument ska tvättas och desinficeras väl. Genom att undersöka hingstarna försöker man förhindra att sjukdomens sprids inom avelsverksamheten. Alla ston som misstänks ha livsmoderinflammation borde undersökas med tanke på taylorella. Importdjur som används för avel bör vara undersökta med tanke på taylorella.

Förekomst i Finland och på andra ställen

I Finland förekommer Taylorella equigenitalis-smitta sällan. Varje år undersöks cirka 500 hingstar samt enstaka ston. I allmänhet konstateras positiva prov i noll till två fall per år.

Sidan har senast uppdaterats 19.11.2018