Infektiös anemi (EIA)

Infektiös anemi är en sjukdom hos hästar, mulor och åsnor som orsakas av ett lentivirus. Smittan överförs inte till andra djurarter och inte till människan. En häst som en gång smittats bär på sjukdomen resten av sitt liv. I Finland har infektiös anemi senast förekommit 1943.

Symtom

Utmärkande för sjukdomen är periodisk feber upp till 42 °C, blodbrist (anemi), utmärgling eller viktnedgång samt tilltagande svaghet och död.

Både akut, kroniskt och subkliniskt sjukdomsförlopp förekommer. I akut form kan hästar dö inom 10–30 dagar efter att de kliniska symtomen visat sig. Överlever hästen den akuta fasen utvecklas kronisk form med undulerande feber. Däremellan kan hästen verka relativt frisk, men har nedsatt prestationsförmåga på grund av anemi. Kroniskt infekterade hästar kan vara symtomfria, men det händer även att tillståndet akutiseras och de dör.

Diagnos och provtagning

Smittsam infektiös anemi kan misstänkas på grundval av klinisk bild och obduktion. Diagnosen säkerställs med hjälp av en serologisk test, så kallad Coggins test eller ELISA-test, som är en test för antikroppar mot virus. Testen görs på blodprov som har tagits utan tillsats. Provet skickas till Livsmedelsverket i Helsingfors tillsammans med en noggrant ifylld remiss. Antikropparna kvarstår livslångt.

Smittvägar

Smittan sprids vanligen via olika blodsugande och stickande insekter. Smittan kan också spridas med smutsiga kanyler och blodprodukter. Viruset kan också smitta från sto till foster.

Smittade hästar förblir virusbärare. Hästar som klarar av den akuta fasen utgör därför en smittorisk resten av livet. Det finns inget vaccin mot sjukdomen.

Bekämpning och profylax

Infektiös anemi klassificeras enligt den nationella lagstiftningen (MMMa 843/2013) som en farlig djursjukdom som ska bekämpas. Om djurets ägare eller någon annan veterinär än tjänsteveterinären misstänker infektiös anemi hos en häst ska misstanken meddelas tjänsteveterinären. Tjänsteveterinären ska vidta åtgärder för att säkerställa diagnosen och förhindra att smittan sprider sig. Bestämmelser om anmälan om farliga djursjukdomar ingår i jord- och skogsbruksministeriets förordning 1010/2013 och separat om infektiös anemi hos häst i Cirkulär nummer 195.

Den viktigaste förebyggande åtgärden är att säkerställa att inga sjuka eller smittbärande hästar förs in i landet.

Förekomst i Finland och på andra ställen

I Finland har infektiös anemi senast förekommit 1943. Sjukdomen förekommer över hela världen, också i Europa.

Sidan har senast uppdaterats 5.10.2018