FIP (Felin infektiös peritonit)

FIP är en smittsam sjukdom hos katter som orsakas av kattens coronavirus. Smittan kan vara symtomfri, orsaka diarré (tarmform) eller dödlig FIP. Ungefär 10 % av de smittade katterna utvecklar FIP. För närvarande finns ingen säker kunskap om vilka faktorer som bidrar till att en del katter utvecklar FIP. FIP är i själva verket en inflammation i blodkärlen som utvecklas till följd av organismens antikroppsmedierade försvarsreaktion. Den så kallad våta formen av FIP utvecklas till följd av att blodkärlens väggar skadats. Vid den torra formen är skadan mindre. Stress bidrar till att FIP utvecklas och sjukdomen är vanligare i kattbesättningar, hushåll med flera katter och djurstallar.

Symtom

Vid tarmformen är symtomen vanligtvis övergående diarré och kräkningar. Ibland är diarrén och kräkningarna kraftiga och fortsätter länge, till och med flera månader. Symtomen på FIP varierar. Sjukdomen kan vara akut eller kronisk. Till symtomen hör aptitlöshet, feber, viktminskning, slöhet, ökat bukomfång (våt form), anemi, andningssvårigheter samt blindhet och neurologiska symtom när inflammationen har orsakat förändringar i ögonen eller hjärnan.

Diagnos

Coronavirus kan konstateras i avföringen med till exempel molekylärbiologiska metoder och coronavirussmitta kan påvisas serologiskt (ökad mängd antikroppar i blodet). Man kan dock inte med säkerhet fastställa om kattens symtom beror på just tarmformen av coronavirus. FIP kan ofta diagnosticeras på grundval av de typiska symtomen, klinisk undersökning, serologisk undersökning och klinisk patologi. FIP konstateras säkrast vid obduktion eller undersökning av provbitar.

Smittvägar

FIP sprids från en katt till en annan via kontaminerad omgivning och avföring. Katten kan utsöndra viruset långa tider i avföringen, till och med fortlöpande.

Profylax

Sjukdomsbekämpningen baserar sig på att katterna hindras från att smittas av coronavirus. I en kattbesättning eller ett hushåll med flera katter kan man undersöka om det finns katter som utsöndrar virus. Om det inte finns några sådana katter, ska man se till att inga sådana katter släpps in i gruppen. Om en honkatt utsöndrar virus, kan ungarna tas från modern vid 5-6 veckors ålder och placeras i rena utrymmen varvid smittkedjan bryts.

Förekomst i Finland och på andra ställen

Coronavirussmitta är tämligen vanlig i Finland och på andra ställen i världen.

Sidan har senast uppdaterats 15.10.2018