Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret

Lagstiftningen gällande djurens identifiering och registrering ändrades 21.4.2021. I fortsättningen tillämpas EU:s djurhälsolag (EU) 2016/429 och de rättsakter på lägre nivå som utfärdas med stöd till denna lag. Nuvarande lag om ett system för identifiering av djur kommer också att förnyas och nya lagen om identifiering av djur träder i kraft senare i år. Livsmedelsverket informerar om nya krav på denna webbplats då dessa har bekräftats.

Med hjälp av Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret administreras anmälningar som hänför sig till djurhållning och djurhållningsplatser. I systemet ingår också ett register över kadaverplatser, med vilket kadaverplatserna för vilda djur administreras.  Livsmedelsverket öppnade Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänsttillämpning för djurhållare i augusti 2021. Tillämpningen finner du på adressen https://epr.ruokavirasto.fi/.

Anmälningar som hänför sig till djurhållningsplatser och kadaverplatser kan du lämna med en enda anmälan via e-tjänsten. I tjänsten kan du också uppdatera och omarbeta uppgifter som du tidigare lämnat. Du loggar in i tillämpningen med hjälp av suomi.fi-identifikationen. Du kan koppla dina djurhållningsuppgifter, din djurhållningsplats och din kadaverplats i registret till din personbeteckning, din gårds lägenhetssignum eller ditt företags FO-nummer. Du kan också lämna anmälningarna på blanketter till den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten och anmälningar som hänför sig till kadaverplatser till den kommunala veterinären.

Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets anvisningar

Vid behov kan får du mer information och användarstöd av landsbygdsnäringsmyndigheten i din egen kommun.

 

Kravet att registrera djurhållningsplatser och kadaverplatser

Om du har för avsikt att hålla ett eller flera nöt-, får-, get-, svin-, hjort-, kamel- eller hästdjur, pälsdjur, produktionskaniner, fjäderfä eller bin och humlor, ska du registrera djurhållningsplatsen för djurarten i fråga innan djurhållningen inleds. Samma anmälningsplikt gäller också inrättande av en kadaverplats. Vissa platser där könsceller och embryon hålls och platser som används för kommersiella förflyttningar av hundar, katter och tamillrar mellan medlemsstater i EU ska likaså registreras. En del av staterna utanför EU kan utöver det förutsätta att djurhållningsplatser för hundar, katter och tamillrar registreras innan djur exporteras. En anmälan om ändring i djurhållningsplatser och djurhållning, såsom en ändring i antalen djur, ett avbrott i verksamheten eller en nedläggning av djurhållningsplatsen, ska lämnas så fort som möjligt då läget ändras.

Djurhållningsplatsen ska registreras, även om du håller ovan nämnda djur endast kortvarigt. Om du således sommartid håller till exempel höns eller får hur kortvarigt detta än sker, ska en anmälan om djurhållningsplatsen och djurhållningen lämnas. Det är viktigt för att djurens spårbarhet ska kunna säkerställas till exempel om en eventuell djursjukdom bryter ut. 

Om man utfodrar vilda djur med biprodukter av animaliskt ursprung ska en anmälan lämnas till registret över kadaverplatser innan verksamheten inleds. Om mängden biprodukter som levererats till kadaverplatsen ska också månatligen lämnas en anmälan till den kommunala veterinären i den kommun där kadaverplatsen ligger och i den kommun som biprodukterna härstammar ifrån.

Bokföringsplikt

Aktören på en djurhållningsplats har bokförings- och förvaringsplikt. För varje registrerad djurhållningsplats del ska föras bok över djurhållningsplatsens djurarter, djurkategorierna, djurens antal och i tillämpliga fall identifieringsuppgifterna. Utöver det ska föras bok över djuren som kommer till djurhållningsplatsen och djuren som lämnar djurhållningsplatsen. Av förflyttningsuppgifterna ska framgå avgångs- och destinationsdjurhållningsplatsens individuella registernummer och förflyttningens datum. Bok ska också föras över djur som avlidit på djurhållningsplatsen och för vissa djurarters del också djur som fötts på djurhållningsplatsen. Bokföringen ska förvaras i minst tre år.

Anmälningspliktig verksamhet enligt djurskyddslagen

Om yrkesmässig eller annars storskalig hållning av sällskaps- och hobbydjur, farmuppfödning i viltvårdssyfte och farmer för produktion av kött, ägg och avelsdjur ska lämnas en anmälan till regionförvaltningsverket. Anmälan kan också lämnas till Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret via e-tjänsten, i vilket fall tilläggsuppgifterna som krävs enligt djurskyddslagen kan anmälas som bilaga eller i skilt textfält.  Regionförvaltningsverkets blankett Anmälan om storskalig djurhållning kan också fyllas i skilt och sättas som bilaga till anmälan via e-tjänsten. Mer information om uppgifter som ska lämnas finner du på webbplatsen om anmälningspliktig djurhållning.

Mer information och anvisningar

Du finner mer information och anvisningar om hur anmälningar om djurhållningsplatser och djurhållning lämnas i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets anvisningar.

Vid behov får du användarstöd och hjälp med lämnandet av anmälningar av landsbygdsnäringsmyndigheten i din egen kommun.

 • 23. augusti 2021

  Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst har öppnats

  Med hjälp av djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst kan aktörerna själva lämna de anmälningar om djurhållningsplatser, djurhållning och kadaverplatser. Man loggar in i tillämpningen på adressen: http://epr.ruokavirasto.fi.

  Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst har öppnats
 • 10. augusti 2021

  Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst öppnas 23.8.2021

  Med hjälp av Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst tillämpningen kan aktörerna själva lämna anmälningar om djurhållningsplatser, djurhållning och platser för utfodring med kadaver, kontrollera sina tidigare anmälningar och vid behov göra ändringar i dem.

  Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst öppnas 23.8.2021
 • 31. augusti 2020

  Elektroniska tjänsten i Djurhållarregistret öppnas först år 2021

  Livsmedelsverket har år 2020 prioriterat utvecklingen av tillämpningarna gällande djurregistren p.g.a. en utmanande resurssituation. År 2020 har tyngdpunkten i utvecklingen av tillämpningarna riktats…

  Elektroniska tjänsten i Djurhållarregistret öppnas först år 2021
 • 30. juni 2020

  Korrigering av uppgifterna i registret över djurhållare och djurhållningsplatser

  Uppdateringen av uppgifterna i registret över djurhållare och djurhållningsplatser (DHR) fortsätter under sommarens lopp. Bristfälliga och felaktiga uppgifter som orsakat driftstörningar i registret…

  Korrigering av uppgifterna i registret över djurhållare och djurhållningsplatser
 • 10. juni 2020

  Djurhållarregistrets e-tjänster öppnas senare under år 2020

  Förbättringsarbetena på djurhållarregistrets e-tjänsttillämpning vad beträffar användbarheten framskrider och tjänsten uppskattas preliminärt att  öppnas under år 2020. Tjänsten stängdes i november…

  Djurhållarregistrets e-tjänster öppnas senare under år 2020
Sidan har senast uppdaterats 17.11.2021