Djurhållning och djurhållningsplatser

Med djurhållarregistret administreras anmälningar gällande djurhållning och djurhållningsplatser. Programmet innehåller också ett register för utfodringsplatser med kadaver i vilken administreras dessa utfodringsplatser med kadaver för vilda djur.

Livsmedelsverket har publicerat ett elektroniskt program för djurhållare som gäller registret över djurhållare, djurhållningsplatser och kadaverplatser. Programmet finns på adressen https://epr.ruokavirasto.fi(temporärt ur bruk, för mer information se tilläggsuppgifter på Livsmedelsverkets webbsidan)

I fortsättningen kan anmälningar om djurhållning och kadaverplatser göras som en anmälan via den elektroniska tjänsten. Även uppgifter som anmälts tidigare kan uppdateras och ändras via den elektroniska tjänsten. Inloggningen i programmet görs med de egna bankkoderna.

Djurhållare och platser för utfodring med kadaver

Hittills har aktörerna anmält verksamhet som gäller djurhållning och djurhållningsplatser på en blankett som de vidarebefordrat till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet och anmälningarna om kadaverplatser har vidarebefordrats till kommunalveterinären. I fortsättningen kan anmälningarna göras på elektronisk väg. Även uppgifter som anmälts tidigare kan uppdateras via den elektroniska tjänsten. Inloggningen i programmet görs med de egna bankkoderna.

Djurhållning och platser för utfodring med kadaver anmäls i programmet med aktörens personbeteckning. Djurhållningen kan också anknytas till aktörens lägenhetssignum. Djurhållare och innehavare av kadaverplatser som använder företagsnummer kan tillsvidare inte se, göra eller uppdatera sina anmälningar via denna elektroniska tjänst och då bör anmälan göras med blankett. Sådana aktörer är exempelvis vissa häststall och pälsfarmer. Elektronisk tjänsten med företagsnummer blir möjlig senare i år. Även de andra aktörerna kan fortfarande meddela uppgifterna på en blankett om de så önskar.

Om du har för avsikt att hålla ett eller flera nötkreatur, får, getter, svin (inklusive mini- och mikrosvin samt vildsvin) eller hästdjur i produktions-, sällskaps- eller hobbysyfte, ska du registrera dig som djurhållare av djurarten i fråga innan du inleder djurhållningen. Samma anmälningsskyldighet gäller också för djurhållning av fjäderfä, pälsdjur, hjort- och kameldjur, bin och humlor samt för inrättande av platser för utfodring med kadaver. Anmälan om ändring av djurhållningen (t.ex. avbrott i eller avslutning av djurhållningen) ska göras så snart som möjligt då situationen ändras. 

För djurhållning behövs även alltid en djurhållningsplats. En djurhållningsplats kan registreras som egen eller så kan djuren hållas på en annan aktörs djurhållningsplats. Detta är t.ex. då man håller sina egna djur på betesmarker som ägs av någon annan.

Djurhållaren ska registreras även om ovan nämnda djur hålls endast för en kort tid. Om du alltså håller t.ex. höns eller får även under en kort tid om sommaren, ska du göra en anmälan om djurhållning och djurhållningsplats. Det här är viktigt för att vi ska kunna säkerställa djurens spårbarhet ifall exempelvis en djursjukdom bryter ut.

Utfodring av vilda djur med biprodukter av animaliskt ursprung ska anmälas till registret över kadaverplatser innan verksamheten inleds. Dessutom ska mängden biprodukter som förts till utfodringsplatsen meddelas varje månad till kommunalveterinären i den kommun där kadaverplatsen är belägen samt i den kommun som biprodukterna kommer från.

Verksamhet som är anmälningspliktig enligt djurskyddslagen

Även yrkesmässigt eller annars storskaligt hållande av sällskaps- eller hobbydjur, exempelvis regelbunden saluföring av hundvalpar eller andra sällskapsdjur, ska anmälas. Mer information finns på Livsmedelsverkets websida. Om du är osäker på om den verksamhet som du utövar anses vara yrkesmässig eller annars storskalig djurhållning av sällskaps- eller hobbydjur, ska du kontakta regionförvaltningsverkets länsveterinär.  

Då det gäller farmuppfödning för produktion av kött, ägg och avelsdjur, farmuppfödning i viltvårdssyfte samt yrkesmässigt eller annars storskaligt hållande av sällskaps- eller hobbydjur ska man också anmäla de uppgifter som djurskyddslagen kräver, t.ex. om hur skötseln av djuren ordnats och kompetensen hos den som är ansvarig för skötseln.  Uppgifterna kan anmälas i det elektroniska användarprogrammet, antingen i ett skilt textfält eller som bilaga. Det går också att fylla i regionförvaltningsverkets blankett Anmälan om djurhållning och att sända den som bilaga till anmälan via den elektroniska tjänsten. Om man så önskar, kan uppgifterna också fortsättningsvis meddelas till regionförvaltningsverket per blankett.

Maximal kapacitet

Den maximala kapaciteten är fast förknippad med djurhållningsplatsen. Med det avses det högsta antalet djur av djurarten i fråga som ryms på djurhållningsplatsen med beaktande av alla krav i lagstiftningen och kraven för produktionssättet. Antalet djur begränsas oftast av djurskydds- och miljölagstiftningen. Det högsta tillåtna antalet djur är ofta lägre i ekologisk produktion än konventionell produktion. Du kan be myndigheterna (kommunalveterinären, kommunens miljömyndighet, regionförvaltningsverken, NTM-centralerna) om hjälp med att fastställa den maximala kapaciteten för djurhållningsplatsen.

Märkningssignum och stämpelkod för hönshus

Aktörens identitetskod (märkningssignum) för svin, inklusive mini- och mikrosvin samt vildsvin ändrades i samband med ibruktagandet av det nya djurhållarregistret i början av år 2019 (JSM förordning 1139/2018), och är nu djurhållningsplatsvis. Om en aktör som håller svin endast har en djurhållningsplats ändrades inte märkningssignumet. Om djurhållningsplatserna är flera, sparades det ursprungliga märkningssignumet för en djurhållningsplats och nya märkningssignum skapades för de andra djurhållningsplatserna. I det nya djurhållarregistret skapas märkningssignum för de nya djurhållningsplatserna i samband med anmälan av den maximala kapaciteten. Djurhållningsplatsernas maximala kapacitet saknades ofta i det gamla registret, och det vore därför bra om aktören kontrollerar de egna uppgifterna via den elektroniska ärendehanteringen och uppdaterar de uppgifter som eventuellt saknas.

Stämpelkoden för hönshus, det vill säga den stämpelkod som äggen stämplas med, ändrades också och är nu djurhållningsplatsvis. Då höns hålls för äggproduktion och äggen säljs till konsumtion, anmäls den s.k. uppgiften om förhållande i programmet enligt produktionsinriktningen: ekologisk produktion, frigående utomhus, frigående inomhus eller burhöns. Utgående från uppgiften om förhållande skapar datasystemet en stämpelkod för äggen som är specifik för djurhållningsplatsen. Om hönsen hålls endast som hobby, väljs Ingen stämpelkod som uppgift om förhållande.

Mer information och användarstöd får du hos landsbygdsnäringsmyndigheten i din kommun.  Information om märkning och registrering av djur, anmälningspliktig djurhållning och användning av åtel finns på Livsmedelsverkets webbplats.

 

Sidan har senast uppdaterats 16.9.2020